Kontak pou Laprès:
Sant Fonksyonnman Pou Ijans
Biwo Fonksyonè Difizyon Enfòmasyon
eocpio@miamidade.gov
311

LÒD EVAKYASYON KONTE MIAMI-DADE

MIAMI ( Septanm 06, 2017)

Majistra Konte Miami-Dade Carlos Gimenez sot bay yon lòd evakyasyon obligatwa pou moun ki abite nan kay mobil ki nan Zòn ‘A’ yo, ak moun ki nan Barrier Islands yo, tankou: Bal Harbour, Bay Harbour Islands, Golden Beach, Indian Creek Village, Miami Beach, North Bay Village, Sunny Isles Beach ak Surfside.

Lòd sa a anvigè apati 7è dimaten, jedi, 7 septanm 2017.

Nou konseye tout moun rete kal epi rete branche sou radyo ak televizyon pou plis enfòmasyon. Moun ki anba lòd evakyasyon yo dwe leve pye yo prese prese pou al pare siklòn nan kay fanmi oswa zanmi ki rete nan lòt zòn.

Jodiya, a 5è nan lapremidi, gen kat abri ki ouvè, epi demen a 9è dimaten, gen 4 lòt k ap ouvè.

Non Abri yo

Adrès

Vil/Zòn

Zipkòd

North Miami Beach Senior

1247 NW 167 St.

North Miami Beach

33162

South Miami Senior

6856 SW 53 St

South Miami

33155

Felix Varela Senior

15255 SW 96 St

West Kendall

33196

Abri ki Pran Moun ki Vin ak Bèt Kay yo

10901 Coral Way

Miami

33165

Tout moun ki pa abite nan yon zòn evakyasyon, dwe fè tout aranjman pou pwoteje kay yo epi chèche kote sekirize pou yo pare siklòn nan.

Moun ki bezwen enfòmasyon ajou sou mouvman siklòn nan, dwe swiv nouvèl nan radyo ak televizyon.

Nòt Redaktè:

Biscayne Park te sou lis zòn lòd evakyasyon an, men se te yon erè. Pa gen lòd evakyasyon pou Biscayne Park.