Kontak pou Laprès:
Sant Fonksyonman pou Ijans
Biwo Fonksyonè Difizyon Enfòmasyon
[email protected]
311

KONTE MIAMI-DADE ANBA ALÈT SIKLÒN

MIAMI ( Septanm 07, 2017)

Apati 11è maten an, Konte Miami-Dade anba yon alèt siklòn. Sa vle di, posibilite pou siklòn nan rive sou nou nan lespas 48è. Kounye a, nou prevwa ke, n ap kòmanse santi sekous van tanpèt la nan Miami-Dade samdi pou pita. Majistra Carlos A. Gimenez sot bay lòd evakyasyon pou tout moun nan Zòn B ak pou yon pati nan Zòn C. Mizajou: Tanpri gade nan kat jewografik pou Zòn Lòd Evakyasyon an, epi mete adrès kay w pou verifye si w nan yon zòn evakyasyon obligatwa..

Non

Adrès

Vil/Zòn

Zipkòd

Miami Carol City Senior

3301 Miami Gardens Dr.

Miami Gardens

33056

Miami Central Senior

1781 NW 95 St.

Miami

33147

North Miami Senior

13110 NE 8th Ave.

North Miami

33161

TERRA Environmental

11005 SW 84 St.

Miami

33173

North Miami Beach Senior

1247 NE 167 St.

North Miami Beach

33162

South Miami Senior

6856 SW 53 St.

South Miami

33155 

Felix Varela Senior

15255 SW 96 St.

West Kendall

33196

Abri ki asepte moun ki vin ak bèt kay

10901 Coral Way

Miami

33165

N ap mande tout moun rete kal epi swiv nouvèl yo nan radyo ak televizyon. Moun k ap evakye yo dwe fè vit leve pye yo pou y al kay fanmi oswa kay zanmi ki pa rete nan zòn evakyasyon yo.

Bis Miami-Dade Transit yo kontinye bay sèvis espesyal pou moun k ap deplase ale nan abri pwovizwa yo. Bis sila yo ap kontinye pase pran moun jiska 10è aswè a. Pou jwenn kikote bis yo pase ki pre lakay ou, ale sou entènèt nan www.miamidade.gov/emergency oswa rele Sant Kontak 311.

A midi jodi a, Miami-Dade Transit ouvè pakin li yo pou moun ki vle pake machin prive yo. Men lis 8 adrès pakin ki ouvè yo anba la a, pou nou pake depi gen plas. Dadeland South, Dadeland North, South Miami, Dr. Martin Luther King, Jr., Earlington Heights, Okeechobee, Brownsville, ak Santa Clara. Sonje ke Konte Miami-Dade pap responsab okenn sa ki rive machin ou an.

  • Ayewopò Entènasyonal Miami ouvè toujou. Gen anpil vòl ki anile. Pasaje yo dwe rele konpayi avyon yo dirèkteman.
  • PortMiami ap fèmen vandredi a 8è diswa.
  • Kamyon fatra ak resiklaj ap pase jodi a ak demen nan orè nòmal yo.
  • Apati maten an, yo te sispann pran demann pou ranmase gwo pyès fatra. Men, pou moun ki te fè demann anvan sa yo, y ap vin ranmase gwo pyès fatra yo. 13 depotwa Konte Miami-Dade yo ap ret ouvè de 7è dimaten a 7è diswa pou moun ki gen fatra yo bezwen al jete imedyatman.
  • Tout Pak ak Bibliyotèk fèmen.
  • Metrobus, Metrorail and Metromover ap kontinye fonksyone demen nan orè dimanch yo.

Moun ki te gen plan pati kite konte a, e ki poko deplase, map ankouraje nou ale kounye a. Nou pa rekòmande moun eseye kite demen.

Moun ki bezwen enfòmasyon sou siklòn nan, dwe swiv nouvèl yo nan radyo ak televizyon. N ap jwenn enfòmasyon tou nan rezo sosyal ofisyèl Konte Miami-Dade yo nan www.miamidade.gov/emergency,  nan 311 oswa swiv nou sou Twitter @MiamiDadeCounty ak nan Facebook.