Kontak pou Laprès:
Sant Fonksyonnman Pou Ijans
Biwo Fonksyonè Difizyon Enfòmasyon
eocpio@miamidade.gov
311

KONTE MIAMI-DADE OUVÈ LÒT ABRI ADISYONÈL

MIAMI ( Septanm 07, 2017)

Konte Miami-Dade sot ouvè 4 abri adisyonèl pou moun ki bezwen kite kay yo. Adrès abri sa yo se:

Non

Adrès

Vil/Zòn

Zipkòd

Miami Carol City Senior

3301 Miami Gardens Dr.

Miami Gardens

33056

Miami Central Senior

1781 NW 95 St.

Miami

33147

North Miami Senior

13110 NE 8th Ave.

North Miami

33161

TERRA Environmental

11005 SW 84 St.

Miami

33173

Konte Miami-Dade te deja ouvè 4 abri yè apremidi a 5è.

Non

Adrès

Vil/Zòn

Zipkòd

North Miami Beach Senior

1247 NE 167 St.

North Miami Beach

33162

South Miami Senior

6856 SW 53 St.

South Miami

33155

Felix Varela Senior

15255 SW 96 St.

West Kendall

33196

Pet Friendly Shelter

10901 Coral Way

Miami

33165

Bis Miami-Dade Transit yo ap transpòte moun ale nan abri yo jiska 10è diswa aswè a. Pou w konn kikote bis sa yo ap pase pran moun, ale sou entènèt nan www.miamidade.gov/emergency oswa rele 311.

N ap konseye tout moun rete kal epi rete branche sou radyo ak televizyon pou nouvèl ak enfòmasyon. N ap jwenn enfòmasyon tou nan rezo sosyal ofisyèl Konte Miami-Dade yo. N ap raple nou ke, abri yo se pou moun ki vreman pa gen okenn lòt chwa. Moun k ap kite kay yo pou rezon sekirite, dwe fè aranjman pou pare siklòn nan kay fanmi oswa zanmi ki abite nan zòn ki pa gen lòd evakyasyon.

Tout moun ki abite nan yon zòn evakyasyon dwe fè sa ki nesesè pou pwoteje kay yo epi deplase al nan yon abri.

Moun nan Konte Miami-Dade ki bezwen enfòmasyon sou siklòn nan dwe swiv nouvèl nan radyo ak televizyon. Y ap jwenn enfòmasyon sa yo tou sou entènèt nan www.miamidade.gov/emergency, nan 311, oswa sou Twitter @MiamiDadeCounty ak nan Facebook.