Kontak pou Laprès:
Sant Fonksyonnman Pou Ijans
Biwo Fonksyonè Difizyon Enfòmasyon
eocpio@miamidade.gov
311

KONTE MIAMI-DADE ANBA AVÈTISMAN SIKLÒN

MIAMI ( Septanm 08, 2017)


(MIAMI, 8 septanm 2017) – Apati 11è diswa yè, Konte Miami-Dade anba yon avètisman siklòn. Sa vle di, Miami-Dade sitiye nan zòn ekspè meteyolojik yo deklare zòn avètiman an. Kounye a, tout moun nan Miami-Dade dwe deja fin prepare tèt yo – oudiwens, fè prese prese pou nou fini.

Pou kounye, ekspè yo prevwa fòs van twopikal pral kòmanse sekwe Miami-Dade samdi. pou pita. Majistra Carlos A. Gimenez sot bay lòd evakyasyon mandatwa pou tout Zòn , Zòn B ak yon pati nan Zòn C. Gade nan kat jewografik zòn evakyasyon.

N ap jwenn lis abri pwovizwa evakyasyon yo nan www.miamidade.gov/emergency. Nou pral anonse, pita maten an, lòt abri adisyonèl ki pral ouvè.

N ap mande tout moun rete kal epi swiv nouvèl yo nan radyo ak televizyon. Moun k ap evakye yo dwe fè vit leve pye yo pou y al kay fanmi oswa kay zanmi ki pa rete nan zòn evakyasyon yo. 
Bis Miami-Dade Transit yo kontinye transpòte pou moun ki pral pare tan nan nan abri pwovizwa yo. Bis yo ap kontinye pase pran moun jiska vè 10è diswa. Pou jwenn kikote   pi pre w bis yo ap pase, ale sou entènèt nan www.miamidade.gov/emergency oswa rele Sant Kontak 311 lan.

Moun ki bezwen enfòmasyon sou siklòn nan, dwe swiv nouvèl yo nan radyo ak televizyon.  N ap jwenn enfòmasyon tou nan rezo sosyal ofisyèl Konte Miami-Dade yo nan www.miamidade.gov/emergency, oswa rele 311, e ou ka swiv nou tou sou Twitter @MiamiDadeCounty ak nan Facebook.