Kontak pou Laprès:
Sant Fonksyonnman Pou Ijans
Biwo Fonksyonè Difizyon Enfòmasyon
[email protected]
311

N AP KONSEYE MOUN ALE KOTE KI GEN PWOTEKSYON

MIAMI ( Septanm 08, 2017)

(MIAMI, 8 septanm 2017- a midi) – Moun nan Konte Miami-Dade yo dwe pwoteje tèt yo ak fanmi yo pou pare Siklòn Irma, ki se yon siklòn gwo nèg, trè danjre Kategori 5.

Tout moun dwe kontinye swiv mouvman siklòn nan ak fin fè preparasyon pèsonèl yo.   Dapre direksyon Siklòn Irma pran kounye a, sid Florid ap kòmanse santi fòs van yo disi samdi, 9 septanm.  

  • Tout preparasyon w yo dwe deja fin fèt. Ou dwe gen ase pwovizyon ak dlo pou dire omwen 3 a 5 jou pou chak moun nan kay la;
  • Si w poko mete jalouzi pwotèj fenèt kay ou yo, prese fè sa kounye a. Pandan tan an ap vin pi move deyò a, l ap vin yon danje pou w ap fè kalite travay sa a lè sa-a;
  • Pa rete deyò. Rete andedan epi rete branche sou radyo ak televizyon pou nouvèl ak enfòmasyon; 
  • Si w nan yon zòn planifikasyon mare tanpè (kote dlo lanmè a monte) epi w gen lòd evakyasyon, ou dwe deplase imedyatman ale yon kote ki pi bon pou pare siklòn nan, oswa ale nan yon abri pwovizwa siklòn Konte Miami-Dade. Yon fwa fòs van yo kòmanse vin fò nan zòn lakay w, l ap yon danje pou w deplase lè sa a. Kat jewografik Zòn Mare Tanpèt Miami-Dade yo disponib sou entènèt la nan  www.miamidade.gov/oem;
  • Biwo leta Konte yo ap ret fèmen jiska nouvèl lòd, esepte pou anplwaye entèvansyon ijans yo;
  • N ap mande biznis prive yo voye anplwaye yo lakay yo imedyatman;
  • Si vin gen lòd pou moun bouyi dlo tiyo, dlo a dwe bouyi pou yon (1) minit anvan w ka bwè l.

N ap mande tout moun rete branche sou radyo ak televizyon pou nouvèl ak enfòmasyon sou mouvman siklòn nan. Otorite Konte Miami-Dade yo ap swiv sitiyasyon an deprè pou l difize enfòmasyon l ap resevwa yo. 

Biwo Miami-Dade ki Jere Evennman Ijans yo (EOC, sig angle) kontinye fonksyone dapre plan aktivasyon nivo 1 an, ki se nivo aktivasyon konplè. Nan Nivo 1, EOC fonksyone ak anplwaye k ap travay 24 sou 24 epi tout pèsonèl fonksyon ijans yo ak reprezantan tout minisipalite yo oblije rapòte yo nan EOC.

Orè Sant Kontak 3-1-1 se 24 sou 24. Pou rantre an kontak ak Sant 3-1-1 la, rele 3-1-1 pou moun ki nan Konte Miami-Dade; (305) 468-5900 pou moun ki pa nan Konte a, epi atravè Florida Relay nan 7-1-1. Operatè yo ap reponn apèl yo an Creole tou. Gen enfòmasyon disponib 24 sou 24, sou koze ki an rapò ak siklòn nan, sou entènèt Òganizasyon pou Jesyon Ijans Miami Dade la (MDEM) nan www.miamidade.gov/emergency.

Biwo Jesyon Ijans la (OEM) pran angajman pou l travay ak patnè li yo e ak kominite a pou diminye enpak katastwofik siklòn nan. OEM akonpli misyon li atravè planifikasyon, entèvansyon ak kowòdinasyon enfòmasyon ak resous. Enfòmasyon sou ijans yo disponib sou entènèt nan www.miamidade.gov/oem.

Se règleman Konte Miami-Dade pou l konfòme li ak tout egzijans Lwa pou Ameriken Enfim lan. Etablisman yo aksesib. Pou jwenn sèvis entèprèt lang siy, ekipman oswa materyèl nan fòma aksesib, tanpri rele alavans nan 305-468-5954.