Kontak pou Laprès:
Sant Fonksyonnman Pou Ijans
Biwo Fonksyonè Difizyon Enfòmasyon
eocpio@miamidade.gov
311

Konte Miami-Dade sot ouvè 13 abri pwovizwa adisyonèl

MIAMI ( Septanm 08, 2017)

(MIAMI, 8 septanm 2017 - midi)  – Majistra Miami-Dade Carlos Gimenez sot anonse ouvèti 13 abri adisyonèl, epi l mande pou rezidan yo pote pwovizyon pou omwen 3 jou.

Non

Adrès

Vil/Zòn

Zipkòd

Hialeah Gardens Senior

11700 Hialeah Gardens Blvd.

Hialeah Gardens

33018

Barbara Goleman Senior
Highland Oaks Middle – Pet Friendly

14100 NW 89 Ave
2375 NE 203 St.

Miami Lakes
North Miami

33018
33180

Hialeah Middle School

6027 E 7 Ave

Hialeah

33013

Ronald Reagan Senior

8600 NW 107 Ave

Doral

33178

Country Club Middle

18305 NW 75 Pl

Miami

33015

W. R. Thomas Middle

13001 SW 26 St

Miami

33175

Robert Morgan Senior

18180 SW 122 Ave

Miami

33177

South Dade Senior

28401 SW 167 Ave

Homestead

33030

Coral Park Senior

8865 SW 16 St

Miami

33165

Lakes Stevens Middle

18484 NW 48 Pl

Miami Gardens

33055

American Senior High

18350 NW 67 Ave.

Hialeah

33015

Hammocks Middle

9889 Hammocks Blvd.

Miami

33196

Moun ki pral nan abri yo dwe pote pwòp pwovizyon yo, tankou medikaman, dlo, manje pou dire 3 jou. Dlo Miami-Dade yo bon pou bwè e nou ankouraje moun plen tout veso lakay yo dlo.
Nan 21 abri pwovizwa ki ouvè kounye a yo, gen 5 ki deja ranpli e ki pap asepte moun ankò.

Non

Adrès

Vil/Zòn

Zipkòd

Felix Varela Senior

15255 SW 96 St

West Kendall

33196

TERRA Environmental

11005 SW 84 St

Miami

33173

North Miami Senior
Pet-Friendly Shelter FUCHS Pavillion

13110 NE 8th Ave
10901 Coral Way

North Miami
Miami

33161
33165

South Miami Senior

6856 SW 53 St

South Miami

33155

Yo te bay lòd evakyasyon yè pou mou ki abite nan kay mobil yo, ak nan Zòn A, B, ak yon pati nan C.  Bis Miami-Dade Transit yo ap pase pran moun ki pral nan abri pwovizwa yo jiska 10è aswè a. 

Pou jwenn yon lis abri pwovizwa ak kikote bis yo pase pran moun, ale nan www.miamidade.gov/emergency oswa rele Sant Kontak 311.

  • Metrobus, Metrorail and Metromover ap travay nan orè dimanch yo. Sèvis  Transit yo, ki gen landan Sèvis Transpò Espesyal la, ap kanpe sèvis transpò li yo 3zèdtan anvan fòs van yo rive a 39 mil alè.
  • Miami-Dade Transit ouvè pakin 8 nan estasyon li yo pou moun ki vle pake machin yo nan: Dadeland South, Dadeland North, South Miami, Dr. Martin Luther King, Jr., Earlington Heights, Okeechobee, Brownsville, ak Santa Clara. Sonje ke, Konte Miami-Dade pa responsab okenn sa ki ta rive machin ou.
  • Nan Pò Miami, tout bato komèsyal yo kite pò a jodi a a midi. Pò a limenm, ap  fèmen  apati 10è aswè a.
  • Kamyon fatra ap kontinye pase jodi a nan orè nòmal yo.
  • Kamyon gwo pyès fatra yo ap kontinye pase pran fatra moun ki te deja fè demann yo, jiskaske tan an vin twò move. 13 depotwa Konte Miami-Dade yo ap ret ouvè jiska 7è aswè a. Yap fèmen demen.
  • Ayewopò Miami ouvè toujou e l ap ret ouvè jiskaske fòs van yo vin a 35 mil alè. Gen kèk vòl ki anile. Pasaje yo dwe rele konpayi avyon yo dirèkteman.

Moun ki bezwen enfòmasyon sou siklòn nan, dwe swiv nouvèl nan radyo ak televizyon.  N ap jwenn enfòmasyon tou nan rezo sosyal ofisyèl Konte Miami-Dade yo nan www.miamidade.gov/emergency, nan 311, oswa swiv nou sou Twitter @MiamiDadeCounty ak nan Facebook.