Kontak pou Laprès:
Public Information Officer Workroom
[email protected]
311

KOMINIKE #4 – Apre Tanpèt la

Konte Miami-Dade etabli yon sit entènèt pou Evalyasyon Dega

MIAMI ( Septanm 09, 2017)

Konte Miami-Dade kreye yon paj kote rezidan yo ka soumèt domaj sou pwopriyete apre van tanpèt twopikal yo diminye epi lè li an sekirite pou fè sa. Rezidan yo ka pran foto ak soumèt yon rapò evalyasyon inondasyon oswa domaj nan paj: http://gisweb.miamidade.gov/damage/damageform.aspx.

Sant Enfòmasyon 3-1-1 nan operasyon pandan 24 èdtan. Pou pou kominike avèk Sant Enfòmasyon 3-1-1, rezidan yo ka rele 3-1-1 nan Miami-Dade oswa (305) 468-5900 deyò konte a oswa atravè Florida Relay 7-1-1. Espesyalis ap pran apèl nan lang Angle, Panyòl, ak Kreyòl. Rezidan yo ka jwenn enfòmasyon sou katastwòf la pandan 24 èdtan pa jou nan sitwèb OEM ki nan www.miamidade.gov/emergency.

Sant Jesyon Evennman Ijans (SJEI) angaje pou travay avèk patnè li yo ak kominote a pou diminye enpak dezas ak ensidan potansyèl katastwofik. SJEI akonpli misyon li nan planifikasyon, repons ak kowòdinasyon nan enfòmasyon ak resous yo. Rezidan yo kapab jwenn aksè nan enfòmasyon sou ijans nan www.miamidade.gov/oem.

Se règleman Konte Miami-Dade pou konfòme ak tout egzijans Lwa  Ameriken ak Andikap yo. Etablisman an aksesib. Pou entèprèt langaj siyen, aparèy pou tande koute oswa materyèl nan fòma ki aksesib, tanpri rele davans 305-468-5954.