Kontak pou Laprès:
Public Information Officer Workroom
[email protected]
311

Konte Miami-Dade la  kòmanse efò rekiperasyon ak netwayaj

MIAMI ( Septanm 12, 2017)

Majistra Konte Miami-Dade la Carlos A. Gimenez ankouraje rezidan yo pou yo pa sòti san nesesite. Kouvrefe ki kòmanse de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. nan toujou la jiskaske nouvel òd.
 
Retire debri ak restorasyon elektrisite yo se pi gwo priyorite. Pèsonèl Konte a kontinye fè evalyasyon dega yo ak netwaye wout yo.

Jiskasw maten-an, te gen plis pase 960,000 kay ki pèdi  kouran, konpayi kouran-an (FPL) rapòte150,000 kay deja retabli. Anplis de sa, nou avèti rezidan yo ke yo dwe mete nan tèt yo ke tout fil kouran ki tonbe yo kapab toujou gen kouran. Pou rezidan ki pa gen kouran e kap itilize delko, pa pase delko yo andedan kay oubyen nan yon espas ki twò fèmen. Delko yo dwe fonksyone nan yon lakou, kote ki pa pre fenèt ak moun.

Prèske 60% limyè trafik yo anpan. Depatman Transpòtasyon ak jesyon Piblik ap travay pou ranje yo pi rapid  ke posib. Pou  moun ki oblije sòti nan lè ki pa gen kouvrefe yo, tanpri sonje ke lèw rive nan yon kafou kote limyè yo pa fonksyone pouw trete kafou sa yo tankou si yo te gen pano stòp nan 4 direksyon. Pou enfòmasyon sou wout ki fèmen, rezidan yo ka rele Florida 511.

Konte Miami-Dade la ap travay ak magazen mange yo, ak estasyon gaz yo pou yo ka rekòmanse bay sèvis pi vit  ke posib.  Rezidan yo ka ale sou paj entènèt nou-an  www.miamidade.gov/emergency pou plis detay.

Dlo tiyo yo nan konte Miami-Dade toujou bon pou bwè. Pou konya, pa gen  manda pou bouyi dlo. Si dlo lakay ou manke vini ak presyon, sa souvan rive lè gen pyebwa ki tonbe, li rekòmande pouw bouyi dlo ke wap bwè, fè manje, bwose dan’w, lave veso, oubyen dlo wap mete fè glas lèw vinn gen kouran.

Garaj pakin Metroray yo ouvri konye-a. Moun ki te pakin machin yo la ka al pran yo si yo ka rive nan pakin nan san okenn pwoblèm. Metrobus, Metrorail, ou Metromove pa nan sèvis jodi a.

Tout sant fatra ak resiklaj rete fèmen.  

Pou konye-a, èpòt Miami Entènasyonal la an fèmen, gen posibilite poul re-louvri demen aprè midi.

Waf Miami-an toujou fèmen jiska demen.

Abri provizwa Miami-Dade yo ap kòmanse fèmen a mezi ke moun yo ap retounen lakay yo.

Tout biwo leta nan konte Miami-Dade ap fèmen pou jiska mèkredi.

Nou kontakte tout anplwaye leta ki dwe travay lè gen yon ijans, e yap travay pou aktivite yo kapab reprann. Tout lòt anplwaye leta yo dwe jwenn yon fason pou yo kontakte sipèvizè yo.

Rezidan yo ka jwenn tout enfòmasyon ofisyèl yo si yo ale sou sit www.miamidade.gov/emergency, si yo rele nan 311, oubyen si yo ale sou Twitter @MiamiDadeCounty ak Facebook.