Kontak pou Laprès:
Public Information Officer Workroom
[email protected]
311

Konsèy ak Pwoteksyon pou Rezidan
Pou peryòd aprè siklòn nan

MIAMI ( Septanm 13, 2017)

Majistra Miami-Dade la Carlos A. Gimenez ak Biwo Jesyon Ijans ankouraje rezidan yo respekte enfòmasyon sa yo konsènan konsèy sekirite ak konsèy apre siklòn la.

REZIDAN PA DWE RELE 911, SOF SI GEN YON VRÈ KA IJANS

Sekirite eletrik

 • Rezidan Miami-Dade you avèti pou yo rete lwen fil elektrik tonbe. Pa manyen fil kouran ki tonbe oswa ki pandye pou okenn sikonstans. Yon fil ki parèt inofansif ka travèse ak yon fil dirèk e li ka danjere. Menm si li atè a, pandye, oswa tache ak yon objè - pa manyen li.
 • Pou rapòte fil ki tonbe kontakte FPL nan 1-800-468-8243.
 • Rete vijilan sou wout yo. Si yon limyè trafik pa ap travay li ta dwe trete kòm yon siy sispann kat-fason.
 • Rete lwen gwo mas dlo paske yo ka an kontak ak fil elektrik ki te tonbe.
 • Pa koupe pyebwa oswa branch ki manyen oswa menm tou pre liy kouran yo.
 • Lè ou réinstaller yon radyo, televizyon, oswa antèn satelit, premye tcheke nan tout direksyon epi asire ke pa gen okenn liy kouran ki tou pre.
 • Tout moun, espesyalman timoun ak bèt kay, dwe rete lwen liy kouran yo, pye bwa ki an kontak ak liy kouran ak ekipaj ki fè reparasyon nan liy kouran yo.
 • Fèmen limyè ak bouton limyè aparèy jiskaske kouran retabli nan katye w la. Sa ap evite surcharge sistèm elektrik la ki ka kòz plis reta retabli nan sèvis elektrik. Tanpri pran pasyans.
 • Florida Power & Light (FPL) nan pwosesis pou li retabli sèvis pi rapid ke posib.

Sekirite dèlko

 • Pa janm sèvi ak yon dèlko andedan kay la oswa nan nenpòt kote ki fèmen oswa ki pasyèlman fèmen, menm si li byen vantile. Menm si ou louvri pòt ak fenèt yo oswa lè ou itilize vantilateur li pap anpeche kabòn monoksid akimile andedan lakay ou.
 • Plase dèlko ou dapre enstriksyon manifakti a.
 • Mete inite w la sou yon sifas ki sèk, lwen pòt, fenèt, ak ekipman èkondisyone ki ka pèmèt kabòn monoksid vini andedan kay la.
 • Pa konekte dèlko ou dirèkteman nan sistèm fil kouran kay ou an. Li se yon danje dife ak poze yon risk pou pèsonèl FPL pandan ou ap retabli kouran ou.

Sekirite kabòn monoksid

 • Gaz ki soti nan dèlko a ka fè ou malad e menm touye ou.
 • Pa boule chabon oswa gaz griyè andedan kay ou, garaj, machin, tant, oswa chemine.
 • Enstale alam gaz ki opere battri oswa ak plog nan kay ou a, dapre enstriksyon enstalasyon manifakti a.
 • Teste alam ou souvan epi ranplase batri ki mouri yo.
 • Sonje ke ou pa ka wè ni pran sant gaz kabòn mononksid, epi dèlko pòtab yo ka pwodui nivo gaz kabòn monoksid ki trè fò.
 • Si ou kòmanse santi w malad, toudi, osinon fèb pandan w ap itilize yon dèlko, ale nan lè fre san pèdi tan.
 • Si ou gen yon ijans anpwazònman, rele sant enfòmasyon ki pi pwòch Florida ou a nan 1-800-222-1222. Si viktim lan tonbe oswa pa respire, rele 911 imedyatman.

Konsèvasyon dlo

 • Itilize dlo lè w bezwen epi pa kite l ap kouri san rezon.
 • Dlo Konte Miami-Dade la toujou bon pou bwè. Pa gen okenn lòd bouyi-dlo nan moman sa a.
 • Si presyon dlo ou ba, ki nòmalman lakòz pa pye bwa ki derasinen, le sa li rekòmande pou bouyi dlo anvan ou bwè, kwit manje, bwose dan, lave asyèt oswa glas juska sèvis retabli.

Sekirite Si (ki mache ak elektrik oswa gaz)

 • Mete yon chapo rezistan ak gwo linèt pou pwoteje tèt ou kont debri kap vole. Paske si electrik fe anpli bri, ou ta dwe mete pwoteksyon pou zòrèy ou.
 • Pa mete soulye glise oswa gwo rad ki ka pran nan trape e lakòz ou tonbe; toujou gade kote w ap mache.
 • Sispann motè si elektrik ou pa fimen tou pre Si a lè ou ap ajoute gaz nan li.
 • Sispann motè si elektrik ou lè w ap mete gaz. pa lage gaz sou yon motè cho. Sèvi ak yon filtè oswa yon gaz ka ak yon kawotchou jwenn gaz nan tank la
 • Fèmen si a lè wap ale pyebwa a pyebwa si kondisyon sa yo se move - tankou toupre gwo pyebwa, planche glise, ak eskalye ki wo.
 • Pote si a ak prekosyon. Kenbe li ak menbar la monte ver do ou epi si ap mache desann yon ti mon voye’l fac a te.
 • Menm si ou pa bezwen asistan, ou ta dwe gen yon moun avèk ou nan ka yon aksidan.
 • Fè yon twous premye swen ki tou pre. Si yon moun koupe, kouvri blesi a ak yon moso twal pwòp e peze fò pou sispann san an. Mene moun ki blese a lopital oswa kay doktè imedyatman

Sekirite kont chalè

 • Bwè anpil likid fre pandan tout jounen an, men evite sa yo ki gen kafeyin ladan, alkòl oswa ki melanje ak anpil sik, paske yo aktyèlman kontribye a dezidratasyon epi fè yon maladi ki gen rapò ak chalè vin pi mal.
 • Rete nan yon kote ki fre, ki fè van epi limite aktivite deyò ou. Pa bliye bèt ou yo e plis ba yo anpil dlo fre.
 • Si ou dwe fè egzèsis, bwè de a kat vè frèt, likid ki pa gen alkòl chak èdtan. Yon bwason espò ka ranplase sèl ak mineral ou pèdi lè ou swe.
 • Mete rad lejè, ki gen koulè klè, epi ki lach.
 • Pa janm kite yon moun nan yon machin fèmen, ki pake, menm avèk motè a kouri.
 • Tcheke souvan sou granmoun aje yo, jèn timoun yo ak moun ki a gwo risk pou maladi ki gen rapò ak chalè.
 • Si ou kòmanse santi kranp nan misk yo, ke ou swaf ekstrèm, ke ou en konfizyon, vle endispozisyon oswa ou prol pedi konesans, kè plen, vomisman, santi tankou kè ou ap bat vit, ak tanperati trè wo tanperati (anwo 103 degre) rele 9-1-1 imedyatman.

Konsèy pou reparasyon

 • Lè ou itilize kontraktè ki pa kalifye oswa san lisans, souvan li lakòz. Konstriksyon ki danjere ak plis depans, pafwa travay la dwe refèt amann tan mèt travay la ka oblije peye yon amann. Pou evite konstriksyon ki fet ak defo ak danjere, asire ke kontraktè a ou anboche gen yon lisans valab.
 • Rezidan yo ankouraje pou yo itilize Seksyon License Konte Miami-Dade lan sou entènèt la pou detèmine si antreprenè a gen lisans, asirans oswa ki gen plent oswa vyolasyon nan dosye.

Rezidan Miami yo ka jwenn tout enfòmasyon ofisyèl yo si yo ale sou sit www.miamidade.gov/emergency, si yo rele nan 311, oubyen si yo ale sou Twitter @MiamiDadeCounty ak Facebook.