Kontak pou Laprès:
Public Information Officer Workroom
[email protected]
Miami-Dade County Residents

311
Outside of Miami-Dade County

305-468-5900

Konte Miami-Dade la ap kontinye efò rekiperasyon ak ak dènye nouvèl sou sèvis

MIAMI ( Septanm 13, 2017)

Efò rekiperasyon kontinye pou Konte Miami-dade apre siklòn lan.

Apeprè 1,020,240 kont te pèdi kouran aparti maten a, Florida Power and Light (FPL) te rapòte 621,760 kont yo te gentan retabli. FPL nan pwosesis pou yo retabli sèvis pi vit ke posib. Kliyan ki nan teritwa sèvis lès kapab retabli sèvis nan fen semèn kap vini sa a, ak yon eksepsyon pou zòn ki afekte pa tònad, inondasyon grav ak lòt estrikti ki te gen gwo domaj. Yon avètisman a rezidan yo  ke tout liy kouran ta dwe trete kòm liy elektrik vivan, epi  rapòte sa bay FPL nan 1-800-468-8243.

Rezidan yo da dwe sonje, pa janm sèvi ak yon dèlko andedan kay la oswa nan nenpòt kote ki fèmen oswa ki pasyèlman fèmen, menm si li byen vantile. menm si ou louvri pòt ak fenèt yo oswa lè ou itilize vantilateur li pap anpeche kabòn monoksid akimile andedan lakay ou. Plase dèlko ou dapre enstriksyon manifakti a. Mete inite w la sou yon sifas ki sèk, lwen pòt, fenèt, ak ekipman èkondisyone ki ka pèmèt kabòn monoksid vini andedan kay la. Pa konekte dèlko ou dirèkteman nan sistèm fil kouran kay ou an. Li se yon danje dife ak poze yon risk pou pèsonèl FPL pandan ou ap retabli  kouran ou.

Si ou menm oswa lòt moun montre symtoms anpwazònman pa gaz kabòn monoksid - vètij, tèt fè mal, kè plen, ak fatig - chache  van frè imedyatman epi chache atansyon medikal. Pa re-antre nan zòn sa jiskaske yo detèmine ke li an sekirite pa yon pwofesyonèl.

2/3 nan 277660% siyal trafik yo ap fonksyone. Depatman transpo at travo piblik nou an ap travay di klè wout yo nan debri pli vit ke possib. Tanpri trete siyal trafik ki inoperable kòm 4-fason siy sispann. Pou enfòmasyon konsènan wout ki fèmen, rezidan yo ka rele Florida 511. 

AKTYALIZASYON SÈVIS 

Sent 3-1-1 nan retounen nan lè operasyon regilye yo kise de 7 a.m. - 7 p.m.

Lekòl Leta Miami-Dade County rete fèmen jouk lendi, 18 septanm.

Dlo nan Konte Miami-Dade se bon pou bwè. Pa gen okenn lòd dlo bouyi an efè. Si ou gen presyon dlo ki ba, li rekòmande pou bouyi dlo anvan.

SÈVIS TRANSPÒ PIBLIK

 • Metrorail tounen nan orè nòmal li yo jodi a.
 • Garaj pakin Metrorail yo louvri. Rezidan ki pake machin yo nan youn nan uit garaj yo dwe ale chache yo le pi vit ke posib.
 • Metromover toujou fèmen jiskaske plis avi, men Metrobus ak travay sou wout metromover com transpor epi opere jouk minwi.
 • Wout Metrobus sa yo ap ofri sèvis regilye jodi a, 13 septanm:
  • 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 21, 24, 27, 29, 33, 36, 40, 46, 51, 54, 62, 71, 72, 75, 77, 79, 82, 87, 88, 93, 95 (Civic Center), 99, B, C, E, G, H, J, L, M, S, 104, 115, 120, 123 (Beach Local), 132, 150, 183, 202, 207, 208, 210, 211, 238, 249, 254, 267, 272, 277, 286, 288, 297 
 • Transpò Sid Dade la fonksyone ant Dadeland South ak SW 344 Street nan Florida City. Wout sa yo rekòmanse sèvis 31, 34, 38, 252, 287. 
 • Nou ankouraje rezidan yo pou download App Miami-Dade Transit Tracker (MTD Tracker) la, epi enskri pou alèt transpò kavalye yo pou avize yo kòm wout adisyonèl antre nan sèvis la.
 • Akòz kondisyon wout ak siyal trafik ki soti, otobis yo eksperyans yon reta nan sèvis, kidonk tanpri planifye kòmsadwa. Lòt wout Metrobus yo ap kòmanse sèvis regilye yo le wout ak siyal trafik retabli. Sèvis regilye pou transpò espesyal (STS) ap reprann jodi a, 13 septanm, ant 7:00 a.m. jouska 6:00 p.m. 

Ranmase fatra

 • Depatman Jesyon Fatra rekòmanse sèvis rezidansyèl ak komèsyal jodi a. Rezidan ki gen sèvis koleksyon fatra regilye ki tonbe nan Madi, yo ta dwe mete fatra ou nan twotwa a pou koleksyon.
 • Pèsonèl  ap sèvi tout bin sof si wout yo bloke. Sèvis la ap pran tan, nou mande rezidan yo pou yo pasyan. Tanpri sonje ke pa gen okenn demann sèvis pou sèvis rate.
 • Rezidan ki te gen jou koleksyon fatra ki te lendi, 11 septanm, ap jwen sèvi jodi a, 13 septanm, ak Jedi, 14 septanm. Sa a pral sèvi kòm jou Lundi ki te rate a. Ranmase gwo fratra toujou suspened jouk avi plis. pa gen okenn apèl oswa orè sou entènèt / telefòn app ki disponib nan moman sa a. Men nou gen pèsonèl tout  pa tout ki ap  ramase gwo fatra.
 • Rezidan yo ki pa gen posode fatra yo ta dwe rele 3-1-1 pou fe komand la.

 Debri sou wout 

 • Disponibilite tretman medikal ijans apre siklòn lan te trè enpòtan pou nou. Depatman Transpò ak Travo Piblik Miami-Dade  te responsab pou   priyorite aksè  wout prensipal ki mennen nan bilding  ijans yo.
 • Netwaye wout enpòtan yo ak lari rezidansyèl yo ap kòmanse netwaye yon fwa woute priorite fini.
 • Rezidan yo ka kòmanse mete debri siklòn yo deyò epi yo ta dwe mete yo nan de kategori. Youn pou fatra lakou ak yon sèl pou atik nan kay la.
 • Rezidan yo sonje yo pa mete fatra sou pwopriyete prive oswa sou zon ki vid.

 Natasyon

 • Depatman Sante Florid l Konte Miami-Dade la te pibliye yon avi pou tout plaj piblik nan Konte Miami Dade. Nan tan sa a, naje pa rekòmande.

 MIA ak PortMiami

 • Pasaje yo ak vòl kago yo nan Ayewopò Entènasyonal Miami te rekòmanse jodi a sou yon baz limite. Pasaje yo ta dwe tcheke avèk konpayi avyon yo dirèkteman nan konfime estati vòl.
 • PortMiami ak Tinèl Port la louvri.

 Asistans FEMA 

 • Rezidan ki afekte pa Siklòn Irma ka enskri pou Asistans FEMA nan www.DisasterAssistance.gov, atravè FEMA App oswa rele 1-800-621-3362.
 • Aplikan yo bezwen sa yo pou aplike: nimewo sekirite sosyal; lajounen nimewo telefòn; adrès postal aktyèl ak adrès ak kòd postal nan pwopriyete a domaje; ak enfòmasyon asirans prive, si li disponib.

Sèvis Animal

 • Sevis animal rezime èdtan opere nòmal ak sèvis limite jodia.
 • Sèvis abri sa ap rete fèmen jiska Samdi, 16 septanm:
  • Trap-Neuter-Return (TNR), Operasyon Spay / Neuter, vaksen ak lisans.
 • Homestead Kominote Spay / Klinik Neuter la ap rete fèmen jiskaske yon lòt avètisman.

Libreri Piblik Miami-Dade (MDPLS)-

 • MDPLS louvri 17 libreri kòmanse jodi a, 13 septanm a midi.
 • Branch ki ouvri yo: 
  • Bay Harbor Islands Branch – 1175 95 Street
  • Concord Branch – 3882 SW 112 Avenue
  • Coral Reef – 9211 Coral Reef Drive
  • Doral Branch – 10785 NW 58 Street
  • Edison Branch – 531 NW 62 Street
  • Fairlawn Branch – 6376 SW 8 Street
  • International Mall Branch – 10315 NW 12 Street
  • Kendale Lakes – 15200 SW 88 Street
  • Lakes of the Meadow – 4284 SW 152 Avenue
  • Main Library – 101 West Flagler Street
  • Miami Beach Regional – 227 22 Street
  • North Dade Regional – 2455 NW 183 Street
  • South Dade Regional – 10750 SW 211 Street
  • South Miami Branch – 6000 Sunset Drive
  • South Shore Branch – 131 Alton Road
  • Tamiami Branch – 13250-52 SW 8 Street
  • West Dade Regional – 9445 Coral Way
 • Ouvèti kote sa yo ap bay opòtinite pou moun ki pa gen elektrisite pou re-chaje aparèy pèsonèl yo, aksè entènèt la, sèvi ak Wi-Fi MDPLS, ak liv aksesib, materyèl, ak lòt atik, oswa jis jwi èkondisyone a.
 • Tout sèvis sou entènèt MDPLS yo konplètman operasyonèl, gen ladan ki aksè nan katalòg sou entènèt la, e-Liv, e-odyobouk, ak lòt bezwen enfòmasyonèl.
 • Tout dat akouchman pou atik ki tcheke deyò yo te pwolonje nan Vandredi 22 septanm 2017.

Depatman Sante Florid yo ak Klinik

 • Biwo sa yo ak klinik yo te louvri
  • Biwo Estatistik Vital ki chita nan Sant Distri Sante - 1350 NW 14 Street, Miami, FL 33125
  • Pwogram Adap ak Famasi ki chita nan 2515 West Flagler Street, Ste. 102-A, Miami, FL 33135
 • Klinik WIC ouvri pou sèvis li ant 8:00 a.m. pou 5:00 p.m. enkli:
  • Homestead WIC - 753 W. Palm Drive, Florida City, FL 33034
  • Inivèsite WIC - 1607 SW 107 Avenue, Miami, FL 33165
  • Doktè Rafael Penalver WIC - 971 NW 2 Street, Miami, FL 33128
  • Frederica Wilson ak Juanita Mann Health Center Libète Vil WIC - 2520 NW 75 Street, Miami, FL 33147
  • Jackson Memorial Hospital (JMH) WIC - 1611 NW 12 Avenue, Miami, FL 33136 - Park Plaza West Vant pou Debarase. G-101
 • Klinik WIC ki praol ouvè pou sèvis demen, Jedi, 14 septanm de 8:00 a.m. pou 5:00 p.m.
  • Naranja WIC - 13805 SW 264 Street, Naranja, FL 3303
  • Goulds WIC - 10300 SW 216 Street, Goulds, FL 3319
  • West Dade WIC - 11865 SW 26 Ri, Miami, FL 33175
 • Kontakte Depatman Sante Florid nan Konte Miami-Dade nan 05-324-2400. Pou WIC ak Nitrisyon Sèvis rele 786-336-1300.

Biwo Konte Miami-Dade yo fèmen jiska lendi, 18 septanm 2017. Anplwaye Konte ijans enpòtan yo kontinye travay pou ede efò rekiperasyon yo. Tout lòt anplwaye Konte yo bezwen fè tout efò posib pou yo kontakte sipèvizè yo.

Rezidan yo kapab jwenn aksè nan enfòmasyon sou ijans ofisyèl Miami-Dade nan www.miamidade.gov/emergency, rele Sant Kontak 311 oswa swiv nou nan @MiamiDadeCounty sou Twitter ak Facebook. Yon kat jeyografik entèaktif nan boutik louvri makèt, gwo magazen Yo Vann an Detay ak famasi ki disponib sou entènèt.