Kontak pou Laprès:
Public Information Officer Workroom
[email protected]
Miami-Dade County Residents

311
Outside of Miami-Dade County

305-468-5900

Konte Miami-Dade la ap kontinye efò rekiperasyon ak ak dènye nouvèl sou sèvi

MIAMI ( Septanm 14, 2017)

Efò rekiperasyon kontinye pou Konte Miami-dade apre siklòn lan. 

Apeprè 1,020,240 kont te pèdi kouran .  Aparti maten a, Florida Power and Light (FPL) te rapòte 150,000 kont yo te gentan retabli duran 24h.  

FPL nan pwosesis  pou yo retabli sèvis pi vit ke posib. Kliyan ki nan teritwa sèvis lès kapab retabli sèvis nan fen semèn kap vini sa a, ak yon eksepsyon pou zòn ki afekte pa tònad, inondasyon grav ak lòt estrikti ki te gen gwo domaj. Yon avètisman a rezidan yo  ke tout liy kouran ta dwe trete kòm liy elektrik vivan, epi  rapòte sa bay FPL nan 1-800-468-8243. 

Rezidan yo da dwe sonje, pa janm sèvi ak yon dèlko andedan kay la oswa nan nenpòt kote ki fèmen oswa ki pasyèlman fèmen, menm si li byen vantile. menm si ou louvri pòt  ak fenèt yo oswa lè ou itilize vantilateur li pap anpeche kabòn monoksid akimile andedan lakay ou. Plase dèlko ou dapre enstriksyon manifakti a. Mete inite w la sou yon sifas ki sèk, lwen pòt, fenèt, ak ekipman èkondisyone ki ka pèmèt kabòn monoksid  vini andedan kay la. Pa konekte dèlko ou dirèkteman nan sistèm fil kouran kay ou an. Li se yon danje dife ak poze yon risk pou pèsonèl FPL pandan ou ap retabli  kouran ou. 

Si ou menm oswa lòt moun montre symtoms anpwazònman pa gaz kabòn monoksid - vètij, tèt fè mal, kè plen, ak fatig -  chache van frè imedyatman epi chache atansyon medikal. Pa re-antre nan zòn sa jiskaske yo detèmine ke li an sekirite pa yon pwofesyonèl.   

Nan 255 kilomèt kare ki nan zòn nan municipals enkòpore ke nou jere nan 64% gentan operatif.Depatman  transpo at travo piblik nou an ap travay di klè wout yo nan debri pli vit ke possib. Tanpri trete siyal trafik ki inoperable kòm 4-fason siy sispann. Nou ajoute 159 gwoup anplwaye pou akselere pwosesis la netwayaj la. Pou enfòmasyon konsènan wout ki fèmen, rezidan yo ka rele Florida 511. 

AKTYALIZASYON SÈVIS  

Sent 3-1-1 nan retounen nan lè operasyon regilye yo  kise de 7a.m. - 7p.m.  

Lekòl Leta Miami-Dade County rete fèmen jouk lendi, 18 septanm. 

Dlo nan Konte Miami-Dade se bon pou bwè. Pa gen okenn lòd dlo bouyi an efè. Si ou gen presyon dlo ki ba, li rekòmande pou bouyi dlo anvan.  

SÈVIS TRANSPÒ PIBLIK- 

 • Metrorail  tounen nan orè nòmal li 
 • Garaj pakin Metrorail yo louvri. Rezidan ki pake machin yo nan youn nan uit garaj yo dwe ale chache  yo le pi vit ke posib. 
 • Metromover toujou fèmen jiskaske plis avi, men Metrobus ak travay sou wout metromover  com transpor epi opere jouk minwi. 
 • Metrobus rekòmanse sèvis regilye sou tout wout eksepte wout 52, 301, 302. Wout sa yo va repran sèvis yo lè wout yo netwaye ak siyal trafik yo fiks.
 • Metrobus Route 301 (Dade-Monroe Express) espere rekòmanse sèvis regilye Vandredi, 15 septanm, men yo pral sèlman vwayaje osi lwen sid kòm Islamorada. 
 • Transitway South Dade la fonksyone ant Dadeland South ak SW 344 Street nan Florida City. Wout sa yo te rekòmanse sèvis 31, 34, 38, 252, 287. 
 • Nou ankouraje rezidan yo pou download App Miami-Dade Transit Tracker (MTD Tracker) la, epi enskri pou alèt transpò kavalye yo pou avize yo kòm wout adisyonèl antre nan sèvis la. 
 • Akòz kondisyon wout ak siyal trafik ki soti, otobis yo eksperyans yon reta nan sèvis, kidonk tanpri planifye kòmsadwa. Lòt wout Metrobus yo ap kòmanse sèvis regilye yo le wout ak siyal trafik retabli.  
 • Sèvis transpò espesyal (STS) retourne a lè operativ regilye ou ak eksepsyon de abonnements nouvo. ak eksepsyon de abonnements nouvo pral rezime operasyon nòmal Lendi 18 septanm. 
 • Depatman Jesyon Fatra rekòmanse sèvis rezidansyèl ak komèsyal jodi a. Rezidan ki gen sèvis koleksyon fatra regilye ki tonbe nan Madi, yo ta dwe mete fatra ou nan twotwa a pou koleksyon. 
 • Ekip anplwaye yo ap   sèvi tout bin sof si wout yo enpasab. Sèvis te konplete a 90% nan wout yo yè. 
 • Orè gwo fatra rete sispan jiskaske plis avètisman. Pa gen apèl oswa orè sou entènèt / orè telefòn ki disponib pou moun ki abite nan moman sa a. Sepandan, gen 31 ekipaj ki deyò ki ap adrese pil fatra abondan. 
 • Rezidan ki pa gen yon kabwa fatra dwe bay lòd pou yon kabwa fatra ranplasman lè w rele 311. 
 • Sèvis resiklaj koub la ap sispann jouk lendi, 18 septanm. 
 • 13 sant fatra katye ak resiklaj yo ouvri pou operasyon epi yo pral obsève èdtan operasyon ki pwolonje de 7 a.m. a 7 p.m. jiskaske plis avi. Rezidan ka depoze fatra kay, fatra lakou ak ti kantite debri siklòn. Gid yo konsènan kamyon ak gwosè trelè yo toujou ap obsève epi yo ka jwenn nan www.miamidade.gov/solidwaste/trash-recycling.asp 
 • Dade West Department (8801 NW 58 Street) ak South Dade (23707 SW 97 Avenue, Gate B) ap louvride Vendredi a le normal (Mecredi - Dimanch de 9 a.m. - 5p.m. 
 •  Rezidan ta dwe kòmanse mete debri siklòn yo nan twotwa a. 
 •  Rezidan yo sonje pou yo pa mete fatra sou bon fason pou pwopriyete prive oswa sou anpil vid. 
 • Rezidan ki pa kontra avek Depatman Sèvis Jesyon Dlo dwe kontakte vil yo oswa konpayi ki ba yo sèvis yo
 • Disponibilite  tretman medikal ijans apre siklòn lan te trè enpòtan pou nou. Depatman Transpò ak Travo Piblik Miami-Dade te responsab pou   priyorite aksè  wout prensipal ki mennen nan bilding  ijans yo.  
 • Netwaye wout enpòtan yo ak lari rezidansyèl yo ap kòmanse netwaye yon fwa woute priorite fini.  
 • Rezidan yo ka kòmanse mete debri siklòn yo deyò epi yo ta dwe mete yo nan de kategori. Youn pou fatra lakou ak yon sèl pou atik nan kay la.   
 • Ou ka mete fens sou twotwa ou tankou debran siklòn. Separe bwa, PVC, ak fens metal separe de branch pyebwa 
 • Rezidan yo sonje yo pa mete fatra sou pwopriyete prive oswa sou zon ki vid 

Natasyon 

 • Depatman Sante Florid l Konte Miami-Dade la te pibliye yon avi pou tout plaj piblik nan Konte Miami Dade. Nan tan sa a, naje pa rekòmande. 

MIA ak PortMiami 

Ayewopò Miami a louvri epi nan operasyon a 60%. Nou vle a 100% operasyon ve Dimanch. Pasaje yo ak vòl kago yo nan Ayewopò Entènasyonal Miami te rekòmanse jodi a sou yon baz limite. Pasaje yo ta dwe tcheke avèk konpayi avyon yo dirèkteman nan konfime estati vòl. 

 • PortMiami ak Port Tinèl la louvri epi konplètman operasyonèl. 
 • Pasaje kwazyè ta dwe kontakte liy kwazyè yo dirèkteman pou dènye enfòmasyon sou itinerè kwazyè. 
 • Pou èdtan nan operasyon pou chak tèminal kago tanpri vizite: 
 • Port of Miami Operating Operating Terminal (POMTOC): http://www.pomtoc.com/ 
 • Seaboard Marin: https://www.seaboardmarine.com/ 
 • Tèminal Konte Sid Florid: http://www.sfct.us.com/ 

Magazen 

 • Gwo magazen yo ap louvri chak jou, pou yon lis vizite www.miamidade.gov/emergency 
 •  
 • CVS (73 ouvri) 
 • Publix (77 ouvri) 
 • Sedanos (28 ouvri) 
 • Target stores (11ouvri) 
 • Walmart stores (10 ouvri) 
 • Walgreens (58 ouvri)

Asistans FEMA  

 • Rezidan ki afekte pa Siklòn Irma ka enskri pou Asistans FEMA nan www.DisasterAssistance.gov, atravè FEMA App oswa rele 1-800-621-3362. 
 • Aplikan yo bezwen sa yo pou aplike: nimewo sekirite sosyal; lajounen nimewo telefòn; adrès postal aktyèl ak adrès ak kòd postal nan pwopriyete a domaje; ak enfòmasyon asirans prive, si li disponib. 

Site Publik 

 • Yè nou te bay 1,200 manje lakay rezidan nan nesesite ki nòmalman resevwa servis manje sila yo. 
 • Manje te delivre jodia bay rezidan granmoun aje yo ki ap viv  nan Robert King High. 
 • 15 site publik pou gramoun aje toujou san kouran. yè total sa te 25.   

Sèvis Animal 

 • Sevis animal rezime èdtan opere nòmal ak sèvis limite jodia 
 • Sèvis abri sa ap rete fèmen jiska Samdi, 16 septanm: 
 • Trap-Neuter-Return (TNR), Operasyon Spay / Neuter, vaksen ak lisans. 
 • Homestead Kominote Spay / Klinik Neuter la ap rete fèmen jiskaske yon lòt avètisman.  

Libreri Piblik Miami-Dade (MDPLS) 

 • MDPLS louvri 17 libreri kòmanse jodi a, 13 septanm a midi. 
  • Branch ki ouvri yo:
  • Bay Harbor Islands Branch – 1175 95 Street 
  • Concord Branch – 3882 SW 112 Avenue 
  • Coral Reef – 9211 Coral Reef Drive 
  • Doral Branch – 10785 NW 58 Street 
  • Edison Branch – 531 NW 62 Street 
  • Fairlawn Branch – 6376 SW 8 Street 
  • International Mall Branch – 10315 NW 12 Street 
  • Kendale Lakes – 15200 SW 88 Street 
  • Lakes of the Meadow – 4284 SW 152 Avenue 
  • Main Library – 101 West Flagler Street 
  • Miami Beach Regional – 227 22 Street 
  • North Dade Regional – 2455 NW 183 Street 
  • South Dade Regional – 10750 SW 211 Street 
  • South Miami Branch – 6000 Sunset Drive 
  • South Shore Branch – 131 Alton Road 
  • Tamiami Branch – 13250-52 SW 8 Street 
  • West Dade Regional – 9445 Coral Way 
  • Ouvèti kote sa yo ap bay opòtinite pou moun ki pa gen elektrisite pou re-chaje aparèy pèsonèl yo, aksè entènèt la, sèvi ak Wi-Fi MDPLS, ak liv aksesib, materyèl, ak lòt atik, oswa jis jwi èkondisyone a. 
  • Tout sèvis sou entènèt MDPLS yo konplètman operasyonèl, gen ladan ki aksè nan katalòg sou entènèt la, e-Liv, e-odyobouk, ak lòt bezwen enfòmasyonèl. 
  • Tout dat akouchman pou atik ki tcheke deyò yo te pwolonje nan Vandredi 22 septanm 2017. 

Depatman Pak ak Rekreyasyon (MDPR)- 

Anplway Pak ak Rekreyasyon konte Miami-Dade la ap travay pou yo reetabli konfyans 

kominote par ofri plis opòtinite pou fanmi yo pou yo pase tan ansanm apre siklòn lan. 

 • Pisin sa yo ap ouvè soti midi - 5 p.m. Jedi, 14 septanm ak vandredi, 15 septanm: 
 • Goulds 11350 SW 216 Street, Miami 
 • Tamiami 11201 SW 24 Street, Miami 
 • Rockway 9460 SW 27 Drive, Miami 
 • Palm Springs North 7901 NW 176 Street, Miami 

o Lòt sant rekreyasyon yo pral louvri e jou yo te pwolonje duran fen semèn nan. Sant rekreyasyon sa yo ap ouvri de Jedi, 14 Septanm - Dimanch, 17 Septanm de 9 am - 5 pm. 

 • Kontinantal 10000 SW 82 Avenue, Miami 
 • North Point YMCA * 7351 NW 186 Street, Miami 
 • North Point te leve manm li yo epi yo pral louvri nan piblik la. Douch ak yon sal ki disponib. 
 • Goulds Park 11350 SW 216 Street, Miami 
 • Deerwood Bonita Lakes 14445 SW 122 Avenue, Miami 
 • Gwen Cherry 7090 NW 22 Avenue, Miami 
 • Martin Luther King, Jr. Memorial 6000 NW 32 Tribinal, Miami 
 • Wild lime 14751 Hammocks Boulevard, Miami 
 • Tamiami 11201 SW 24 Street, Miami  

Paran yo ka kite timoun ki gen laj, 6-14, nan sant rekreyasyon an pou yo sipèvize pa anplwaye pak yo. Timoun 5 ak anba dwe akonpaye pa yon granmoun ki sdwe rete avèk yo nan tout tan. Residan yo dwe pote manje ak bwason yo. 

 • Sports Grill nan Palmetto Golf Course, 9300 Coral Reef Drive, Miami, ouvè ak pare pou sèvi ant 11 am ak 6 pm 
 • Club at Country Club de Miami, 6801 NW 186 Street, Miami, louvri nan 11 am jiska 5 pm 
  • Vandredi,15, Septanm ranp bato ap louvri: 
   • Crandon Marina 4000 Crandon Boulevard, Kle Biscayne 
   • Haulover (Bill Bird Marina) 10800 Collins Avenue, Miami 
   • ▪ Pelican Harbour 1275 NE 79 Ri, Miami 
   • ▪ 24775 SW 87 Avenue, Miami, FL
   • Sant sèvis pou nou ki enfimite ouvri pou timoun ki deja anrejistre nan pwogram nan. 
 • Ojus Park 18995 W Dixie Highway, North Miami 
 • Goulds 11350 SW 216 Street, Miami 
 • Tamiami 11201 SW 24 Street, Miami 
 • Gwne Cherry 7090 NW 22 Avenue, Miami 

o Vizcaya te andire gwo domaj tanpèt. Vizcaya pral evalye lè li ka relouvri pou piblik la yon fwa kouran konplètman retabli ak fatra netwaye.  

Sous Karyè Sid Florid (CSSF) - 

 • Kounye a, CSSF gen kouran nan 14 nan 16 fasilite yo lwe pou lontan ak domaj minè. Anplis de sa, CSSF ap ouvri jodi a, Sant Karyè ki nan  la pou ede nenpòt rezidan ki bezwen ranpli pou benefis Asistans Chomaj ak / oswa Asistans pou Chomaj pou Dezas: 
 • Carol City - 4888 NW 183 Street, swit 201-206, Miami Gardens 
 • Vil Miami - 750 NW 20 Street, 4yèm etaj, Miami 
 • Vil South Miami - 5825 SW 68 Street, Suite 3, Miami 
 • Hialeah Downtown - 240 E 1 Avenue, Suite 222, Hialeah 
 • Homestead - 28951 S. Dixie Highway, Homestead 
 • Little Lahavàn - 5040 NW 7 Street, Suite 200, Miami 
 • Miami Beach - 833 6th Street, 2nd Floor, Miami Beach 
 • North Miami Beach - 801 NE 167 Street, North Miami Beach 
 • Northside - 7900 NW 27 Avenue, Suite 200, Miami 
 • Perrine - 9555 SW 175 Terrace, Palmetto Bay 
 • Katye jeneral CSSF - 7300 Corporate Center Dr., Ste. 500, Miami 
  • Yè, CSSF te resevwa notifikasyon pa DEO ki se sant finas ijans nasyonal ke fon  disponib pou lage. Anplwaye CSSF ap travay sou yon aplikasyon pou soumèt bay DEO pou finansman ijans nasyonal (Siklòn Irma DWG lajan). Lajan yo ka itilize pou ede konte / minisipalite yo mete sitwayen respektif ki kalifye yo pou yo travay sou pwojè piblik yo (sa vle di, retire debri, mezi pwoteksyon ijans, restorasyon, asistans imanitè, elatriye). 
  • Anplis de sa, Depatman Opòtinite Ekonomik nan Florid (DEO) te anonse lansman plizyè pwogram pou ede Floridyen ki afekte yo akoz Siklòn Irma:
  • Depatman Sante ak Klinik Sante Florid- 
 • Depatman Sante Florid nan Konte Miami-Dade la ap ouvri pou sèvis Vandredi, 15 septanm 2017 nan lokal sa yo: 
 • Biwo estatistik Vital ki chita nan Sant Distri Sante - 1350 NW 14th Street, Miami, FL 33125; West Perrine Health Center ki nan 18255 Homestead Avenue, Miami, FL 33157 ak North Dade Center ki sitiye nan 18680 NW 67th Avenue, Hialeah, FL 33015 
 • Pwogram ADAP ak famasi ki chita nan 2515 West Flagler Street, Ste. 102-A, Miami, FL 33135 ak West Perrine Health Center ki chita nan 18255 Homestead Avenue, Miami, FL 33157 
 • Sant Golden Environmental Environmental Environment Center ki chita nan 1725 NW 167th Street, Miami, FL 33056 
 • Sèvis DOH-Miami-Dade nan Sant Pèmi ak Enspeksyon Konte Miami-Dade (PIC) ki nan 11805 SW 26th Street, Miami, FL 33175 
 • Dantè Klinik nan Dr Rafael Penalver - 971 NW 2nd Street, Miami, FL 33128 
 • Biwo sa yo ak klinik yo te louvri 

Klinik WIC ouvri pou sèvis li ant 8:00 a.m. pou 5:00 p.m. enkli: 

 • Homestead WIC - 753 W. Palm Drive, Florida City, FL 33034 
 • Inivèsite WIC - 1607 SW 107 Avenue, Miami, FL 33165 
 • Doktè Rafael Penalver WIC - 971 NW 2 Street, Miami, FL 33128 
 • Frederica Wilson ak Juanita Mann Health Center Libète Vil WIC - 2520 NW 75 Street, Miami, FL 33147 
 • Jackson Memorial Hospital (JMH) WIC - 1611 NW 12 Avenue, Miami, FL 33136 - Park Plaza West Vant pou Debarase. G-101 
 • Naranja WIC - 13805 SW 264 Street, Naranja, FL 33032 
 • Goulds WIC - 10300 SW 216 Street, Goulds, FL 33190 
 • West Dade WIC - 1865 SW 26 Ri, Miami, FL 33175 
 • Kontakte Depatman Sante Florid nan Konte Miami-Dade nan 

305-324-2400. Pou WIC ak Nitrisyon Sèvis rele 786-336-1300. 

Biwo Konte Miami-Dade yo fèmen jiska lendi, 18 septanm 2017. Anplwaye Konte ijans enpòtan yo kontinye travay pou ede efò rekiperasyon yo. Tout lòt anplwaye Konte yo bezwen fè tout efò posib pou yo kontakte sipèvizè yo. 

Rezidan yo kapab jwenn aksè nan enfòmasyon sou ijans ofisyèl Miami-Dade nan www.miamidade.gov/emergency, rele Sant Kontak 311 oswa swiv nou nan @MiamiDadeCounty sou Twitter ak Facebook. Yon kat jeyografik entèaktif nan boutik louvri makèt, gwo magazen Yo Vann an Detay ak famasi ki disponib sou entènèt.