Kontak pou Laprès:
Sant Operasyon Ijans Sal Travay Direktè Enfòmasyon Piblik Laprès selman
eocpio@miamidade.gov
754-900-5402
Rezidan

311
oubyen

305-468-5900

Konte Miami-Dade la ap kontinye efò rekiperasyon ak ak dènye nouvèl sou sèvis

MIAMI ( Septanm 15, 2017)

Efò rekiperasyon kontinye pou Konte Miami-dade apre siklòn lan.
Apeprè 1,020,240 kont te pèdi kouran.  Aparti maten a, Florida Power and Light (FPL) te rapòte 789,485 kont gentan retabli. 230,770 residan toujou san kouran.
FPL nan pwosesis  pou yo retabli sèvis pi vit ke posib. Kliyan ki nan teritwa sèvis lès kapab retabli sèvis nan fen semèn kap vini sa a, ak yon eksepsyon pou zòn ki afekte pa tònad, inondasyon grav ak lòt estrikti ki te gen gwo domaj. Yon avètisman a rezidan yo  ke tout liy kouran ta dwe trete kòm liy elektrik vivan, epi rapòte sa bay FPL nan 1-800-468-8243.
Nan 255 kilomèt kare ki nan zòn nan municipals enkòpore ke nou jere nan 64% gentan operatif.Depatman  transpo at travo piblik nou an ap travay di klè wout yo nan debri pli vit ke possib. Tanpri trete siyal trafik ki inoperable kòm 4-fason siy sispann. Nou ajoute 159 gwoup anplwaye pou akselere pwosesis la netwayaj la. Pou enfòmasyon konsènan wout ki fèmen, rezidan yo ka rele Florida 511.


AKTYALIZASYON SÈVIS

Sent 3-1-1 nan retounen nan lè operasyon regilye yo kise:
De Lundi a Vendredi 7a.m. - 7p.m.
Samdi 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Fèmen Dimanch
Lekòl Leta Miami-Dade County rete fèmen jouk lendi, 18 septanm.
Dlo nan Konte Miami-Dade se bon pou bwè. Pa gen okenn lòd dlo bouyi an efè. Si ou gen presyon dlo ki ba, li rekòmande pou bouyi dlo anvan.
SÈVIS TRANSPÒ PIBLIK-
Metrorail  tounen nan orè nòmal li
Ranfòsman nan  garaj pakin Metrorail yo pral rezime Lendi, 18 septanm.
Metromover toujou fèmen jiskaske plis avi, men Metrobus ap travay sou wout metromover tankou transpor epi opere jouk minwi.
Metrobus rekòmanse sèvis regilye sou tout wout eksepte  pou wout 302 lan.
Metrobus Route 301 (Dade-Monroe Express) rekòmanse sèvis regilye, men yo pral sèlman vwayaje osi lwen sid kòm Islamorada.
Transitway South Dade la fonksyone ant Dadeland South ak SW 344 Street nan Florida City. Wout sa yo te rekòmanse sèvis 31, 34, 38, 252, 287.
Nou ankouraje rezidan yo pou download App Miami-Dade Transit Tracker (MTD Tracker) la, epi enskri pou alèt transpò kavalye yo pou avize yo kòm wout adisyonèl antre nan sèvis la.
Akòz kondisyon wout ak siyal trafik ki soti, otobis yo eksperyans yon reta nan sèvis, kidonk tanpri planifye kòmsadwa. Lòt wout Metrobus yo ap kòmanse sèvis regilye yo le wout ak siyal trafik retabli.
Sèvis transpò espesyal (STS) retourne a lè operativ regilye ou ak eksepsyon de abonnements nouvo. ak eksepsyon de abonnements nouvo pral rezime operasyon nòmal Lendi 18 septanm.

ENFÒMASYON SOU RANMASE FATRA

Depatman Jesyon Fatra rekòmanse sèvis rezidansyèl ak komèsyal jodi a. Rezidan ki gen sèvis koleksyon fatra regilye ki tonbe nan Madi, yo ta dwe mete fatra ou nan twotwa a pou koleksyon.

Ekip anplwaye yo ap   sèvi tout bin sof si wout yo enpasab. Sèvis te konplete a 90% nan wout yo yè.
Orè pou ranmase gwo fatra rete sispan jiskaske plis avètisman. Pwogramasyon pa 3-1-1, sou entènèt, ak nan app telefòn lan pa disponib. Rezidan yo avize ke yo pa bezwen rele yo gen fatra siklòn yo kolekte. Ekip gwoup Konte a ap jere koleksyon fatra siklòn yo epi yo pral kòmanse ranmase yo nan fen semèn sa. Nou mande rezidan yo pran pasyan.
Rezidan ki pa gen yon kabwa fatra dwe bay lòd pou yon kabwa fatra ranplasman lè w rele 311.
Sèvis resiklaj koub la ap sispann jouk lendi, 18 septanm.
13 sant fatra katye ak resiklaj yo ouvri pou operasyon epi yo pral obsève èdtan operasyon ki pwolonje de 7 a.m. a 7 p.m. jiskaske plis avi. Rezidan ka depoze fatra kay, fatra lakou ak ti kantite debri siklòn. Gid yo konsènan kamyon ak gwosè trelè yo toujou ap obsève epi yo ka jwenn nan www.miamidade.gov/solidwaste/trash-recycling.asp
Dade West Department (8801 NW 58 Street) ak South Dade (23707 SW 97 Avenue, Gate B) ap louvride Vendredi a le normal (Mecredi - Dimanch de 9 a.m. - 5p.m.
Rezidan ki pa kontra avek Depatman Sèvis Jesyon Dlo dwe kontakte vil yo oswa konpayi ki ba yo sèvis yo
Disponibilite tretman medikal ijans apre siklòn lan te trè enpòtan pou nou. Depatman Transpò ak Travo Piblik Miami-Dade te responsab pou   priyorite aksè  wout prensipal ki mennen nan bilding  ijans yo.
Rezidan yo ka kòmanse mete debri siklòn yo deyò epi yo ta dwe mete yo nan de kategori. Youn pou fatra lakou ak yon sèl pou atik nan kay la. 
Ou ka mete fens sou twotwa ou tankou debran siklòn. Separe bwa, PVC, ak fens metal separe de branch pyebwa
Rezidan yo sonje yo pa mete fatra sou pwopriyete prive oswa sou zon ki vid.

Natasyon
Apre rezilta mikwòb dlo lanmè an, Depatman Sante Florid nan Konte Miami-Dade la pasyèlman leve naje prekosyon naje a ki te pibliye nan 11 septanm 2017 pou plaj piblik nan Konte Miami-Dade la.

Prekosyon naje a toujou an efè pou:

Oleta State Park
Kle Biscayne Beach Club
Cape Florida State Park

Jodi a, 15 Septanm 2017, DOH-Miami-Dade gen aksè ak twa kote ki endike anwo a epi prevwa tout rezilta dwe konplete pa demen
MIA ak PortMiami
Pasaje yo ak vòl kago nan Ayewopò Miami kontinye travay pou rekomanse yon orè plen chak jou. Vòl nan ayewopò Miami ap fonksyone  apeprè 75% op epi yo atann yo dwe nan 100% Dimanch. Pasaje yo ta dwe tcheke avèk konpayi avyon yo dirèkteman nan konfime estati vòl.
PortMiami ak Port Tinèl la louvri epi konplètman operasyonèl. Pasaje kwazyè ta dwe kontakte liy kwazyè yo dirèkteman pou dènye enfòmasyon sou itinerè kwazyè.

Magazen
Gwo magazen yo ap louvri chak jou, pou yon lis vizite www.miamidade.gov/emergency.

Asistans pou Veteran
Veteran ki afekte par Irma ka elijib pou soulajman federal tankou asistans  pou lwaye, asistans relokasyon ak bon manje. Pou plis enfòmasyon, rele Sèvis Sipò pou Founisè Veteran (SSVF). Sa a gen ladan veterinè ki san kay, sa yo double ak moun ki gen domaj nan pwopriyete, pèt nan manje ak / oswa byen.
Pwogram Defansè: 786-227-5842 (Miami-Dade ak Monroe).
Operasyon Sakrifis Carrfour a: 855-778-3411 (Miami-Dade ak Broward


Asistans FEMA

Rezidan ki afekte pa Siklòn Irma ka enskri pou Asistans FEMA nan www.DisasterAssistance.gov, atravè FEMA App oswa rele 1-800-621-3362.
Aplikan yo bezwen sa yo pou aplike: nimewo sekirite sosyal; lajounen nimewo telefòn; adrès postal aktyèl ak adrès ak kòd postal nan pwopriyete a domaje; ak enfòmasyon asirans prive, si li disponib.

Eleksyon
Eleksyon Espesyal pou Sena Eta Distri 40 ak Reprezantan Eta Distri116   a ap fèt nan Madi, Septanm 26. Vòt bonè ap kòmanse Samdi, 16 septanm, epi li fini jiska Dimanch, 24 Septanm nan Libreri Coral Reef, Kendale Lakes Library ak Libreri Rejyonal West Dade. Ou ka jwenn lis konplè èdtan yo nan paj Depatman Eleksyon an.

Vilaj Virginia Gardens Eleksyon an te pwograme pou Madi, 12 Septanm ranvwaye jiska Madi, 26 Septanm, selonGouvènè Eta Florid la, Rick Scott.
Sèvis zannimo
Sevis zanimo rezime èdtan opere nòmal ak sèvis limite.
Sèvis vaksen ak lisans reouvri  Samdi, 16 septanm:
Trap-Neuter-Return (TNR), Operasyon Spay / Neuter, vaksen ak lisans.
Kominote Homestead Spay / Klinik Neuter la ap rete fèmen jiskaske yon lòt avètisman.

Libreri Piblik Miami-Dade (MDPLS)-
Libreri Piblik Miami-Dade pral louvri senk lòt branch demen, Samdi, 16 Septanm.
Yo se:
Allapattah 1799 NW 35 St, Miami, FL 33142
Arcola Lakes 8240 NW 7 Ave, Miami, FL 33150
Homestead 700 N. Homestead Blvd., Homestead, FL 33030
West Flagler 5050 W. Flagler St., Miami, FL 33134
West Kendall Rejyonal 10201 Hammocks Blvd., Miami, FL 33196
Libreri Miami-Dade yo ap louvri chak jou, pou yon lis vizite www.miamidade.gov/emergency
MDPLS ki louvri opere de 10:00 am - 6:00 pm. (ak Samdi) jiskaske plis avi.

Depatman Pak ak Rekreyasyon (MDPR)-

Pisin sa yo ap ouvè soti midi - 5 p.m. Vandredi, 15 septanm:
Goulds 11350 SW 216 Street, Miami
Tamiami 11201 SW 24 Street, Miami
Rockway 9460 SW 27 Drive, Miami
Palm Springs North 7901 NW 176 Street, Miami
 
Lòt sant rekreyasyon yo pral louvri e jou yo te pwolonje duran fen semèn nan. Sant rekreyasyon sa yo ap ouvri de Jedi, 14 Septanm - Dimanch, 17 Septanm de 9 am - 5 pm.
Modelo 28450 SW 152 Avenue, Miami, FL
Naranja 14150 SW 264 Street, Miami, FL
Tropical Estates 10201 SW 48 Street, Miami, FL

Paran yo ka kite timoun ki gen laj, 6-14, nan sant rekreyasyon an pou yo sipèvize pa anplwaye pak yo. Timoun 5 ak anba dwe akonpaye pa yon granmoun ki sdwe rete avèk yo nan tout tan. Residan yo dwe pote manje ak bwason yo.

Ranp bato ki louvri:
Crandon Marina 4000 Crandon Boulevard, Kle Biscayne
Haulover (Bill Bird Marina) 10800 Collins Avenue, Miami
Pelican Harbour 1275 NE 79 Ri, Miami
24775 SW 87 Avenue, Miami, FL

Sant sèvis pou nou ki enfimite ouvri pou timoun ki deja anrejistre nan pwogram nan.
Ojus Park 18995 W Dixie Highway, North Miami
Goulds 11350 SW 216 Street, Miami
Tamiami 11201 SW 24 Street, Miami
Gwen Cherry 7090 NW 22 Avenue, Miami

Biwo Depatman Sante ak Klinik-
Depatman Sante Florid nan Konte Miami-Dade la ouvri pou sèvis. Pou yon lis klinik WIC ki ouvri, vizite www.miamidade.gov/emergency.

Si ou bezwen kontakte Depatman Sante Florid nan Konte Miami-Dade a nenpòt ki lè konsènan sèvis yo, ou ka rele 305-324-2400. Pou sèvis WIC & Nitrisyon ou ka rele 786-336-1300.

Anplis de sa, Depatman Opòtinite Ekonomik Florid (DEO) te anonse lansman plizyè pwogram pou ede Floridyen ki afekte yo akoz Siklòn Irma:

(DEO) te lanse yon Pwogram pou Ti Biznis   ki akete par siklon Irma. Pwogram sa ofri yon prè  tèm kout, gratis nan enterè bay  biznis ki te gen domaj fizik pandan siklon la. Pou ranpli yon aplikasyon nan dat 31 oktòb 2017, dat limit, vizite www.floridadisasterloan.org. Pou plis enfòmasyon kontakte Rezo Sant Ti Biznis Florid nan 850-898-3489 oswa voye yon imèl bay Disaster@FloridaSBDC.org.

DEO lanse Pwogram Asistans pou Chomaj Dezas (DUA) pou bay asistans pou biznis ak rezidan ki gen travay oswa travay endepandan ki te pèdi oswa ki te koupe paske yo te gen Siklòn Irma. Pou pote DUA oswa pou plis enfòmasyon ale nan www.FloridaJobs.org oswa rele 1-800-385-3920.
Biwo Konte Miami-Dade yo fèmen jiska lendi, 18 septanm 2017. Anplwaye Konte ijans enpòtan yo kontinye travay pou ede efò rekiperasyon yo. Tout lòt anplwaye Konte yo bezwen fè tout efò posib pou yo kontakte sipèvizè yo.

Rezidan yo kapab jwenn aksè nan enfòmasyon sou ijans ofisyèl Miami-Dade nan www.miamidade.gov/emergency, rele Sant Kontak 311 oswa swiv nou nan @MiamiDadeCounty sou Twitter ak Facebook. Yon kat jeyografik entèaktif nan boutik louvri makèt, gwo magazen Yo Vann an Detay ak famasi ki disponib sou entènèt.