Kontak pou Laprès:
Sant Operasyon Ijans Sal Travay Direktè Enfòmasyon Piblik Laprès selman
[email protected]
754-900-5402
Rezidan

311
oubyen

305-468-5900

Konsèy ak Pwoteksyon pou Rezidan Pou peryòd aprè siklòn nan

MIAMI ( Septanm 15, 2017)

Majistra Miami-Dade la Carlos A. Gimenez ak Biwo Jesyon Ijans ankouraje rezidan yo respekte enfòmasyon sa yo konsènan konsèy sekirite ak konsèy apre siklòn la.

 • REZIDAN PA DWE RELE 911, SOF SI GEN YON VRÈ KA IJANS.
 • Sekirite eletrik-

o   Rezidan Miami-Dade you avèti pou yo rete lwen fil elektrik tonbe. Pa manyen fil kouran ki tonbe oswa ki pandye pou okenn sikonstans. Yon fil ki parèt inofansif ka travèse ak yon fil dirèk e li ka danjere. menm si li atè a, pandye, oswa tache ak yon objè - pa manyen li.

 • Pou rapòte fil ki tonbe kontakte FPL nan 1-800-468-8243.
 • Rete vijilan sou wout yo. Si yon limyè trafik pa ap travay li ta dwe trete kòm yon siy sispann   kat-fason.
 • Rete lwen  gwo mas dlo paske yo ka an kontak ak fil elektrik  ki te tonbe
 • Tout moun, espesyalman timoun ak bèt kay, dwe rete lwen liy kouran yo, pye bwa ki an kontak ak liy kouran ak ekipaj ki fè reparasyon nan liy kouran yo.
  • Florida Power & Light (FPL) nan pwosesis pou li retabli sèvis pi rapid ke posib.

o   Pa koupe pyebwa, branch ki manyen, oswa rete pre liy kouran.Lè ou installer yon radyo, televizyon, oswa antèn satelit, premye tcheke nan tout direksyon epi asire ke pa gen okenn liy kouran ki tou pre.o   Fèmen limyè ak bouton limyè  aparèy jiskaske kouran retabli nan katye w la. Sa ap evite surcharge sistèm elektrik la ki ka kòzo   plis reta retabli nan sèvis elektrik.Tanpri pran pasyans.

 • Sekirite dèlko-
  • Pa janm sèvi ak yon dèlko andedan kay la oswa nan nenpòt kote ki fèmen oswa ki pasyèlman fèmen, menm si li byen vantile. menm si ou louvri pòt  ak fenèt yo oswa lè ou itilize vantilateur li pap anpeche kabòn monoksid akimile andedan lakay ou.
  • Plase dèlko ou dapre enstriksyon manifakti a.
  • Mete inite w la sou yon sifas ki sèk, lwen pòt, fenèt, ak ekipman èkondisyone ki ka pèmèt kabòn monoksid  vini andedan kay la.
  • Pa konekte dèlko ou dirèkteman nan sistèm fil kouran kay ou an. Li se yon danje dife ak poze yon risk pou pèsonèl FPL pandan ou ap retabli  kouran ou
 • Sekirite gaz kabòn monoksid-
 • Gaz ki soti nan dèlko a ka fè ou malad e menm touye ou
 • Pa boule chabon oswa gaz griyè andedan kay ou, garaj, machin, tant,    oswa chemine.
 • Teste alam ou souvan epi ranplase batri ki mouri yo.

o   Sonje ke ou pa ka wè ni pran sant gaz kabòn mononksid, epi dèlko pòtab yo ka pwodui nivo gaz kabòn monoksid ki trè fò

 • Si ou kòmanse santi w malad, toudi, osinon fèb pandan w ap itilize yon dèlko, ale nan lè fre san pèdi tan.
 • Si ou gen yon ijans anpwazònman, rele sant enfòmasyon ki pi pwòch Florida ou a nan 1-800-222-1222. Si viktim lan tonbe oswa pa respire, rele 911 imedyatman.

Sekirite kont chalè- o   Bwè anpil likid fre pandan tout jounen an, men evite sa yo ki gen kafeyin ladan, alkòl oswa ki melanje ak anpil sik, paske yo aktyèlman kontribye a dezidratasyon epi fè yon maladi ki gen rapò ak chalè vin pi mal.

 • Rete nan yon kote ki fre, ki fè van epi limite aktivite deyò ou. Pa bliye bèt ou yo e plis    ba yo anpil dlo fre.
 • Si ou dwe fè egzèsis, bwè de a kat  vè frèt, likid ki pa gen alkòl chak èdtan. Yon bwason espò ka ranplase sèl ak mineral ou pèdi lè ou swe.
 • Pa janm kite yon moun nan yon machin fèmen, ki pake, menm avèk motè a kouri.
 • Tcheke souvan sou granmoun aje yo, jèn timoun yo ak moun ki a  gwo risk pou maladi ki gen rapò ak chalè.
 • Si ou kòmanse santi kranp nan misk yo,  ke ou swaf ekstrèm,  ke  ou en konfizyon, vle endispozisyon oswa ou prol pedi konesans, kè plen, vomisman, santi tankou kè ou ap bat vit, ak tanperati trè wo tanperati (anwo 103 degre) rele 9-1-1 imedyatman.

o   Mete rad lejè, ki gen koulè klè, epi ki lach.

 • Sekirite Si (ki mache ak elektrisite oswa gaz)-
 • Fèmen si a lè wap ale pyebwa a pyebwa si kondisyon sa yo se move - tankou toupre  gwo pyebwa, planche glise, ak eskalye ki wo.
 • Pote si a ak prekosyon. Kenbe li ak menbar la monte ver do ou epi si ap mache desann yon ti mon voye’l fac a te. 
 • Menm si ou pa bezwen  asistan,  ou ta dwe gen yon moun avèk ou nan ka yon aksidan.
 • Fè yon twous premye swen ki tou pre. Si yon moun koupe, kouvri blesi a ak yon moso twal pwòp e peze fò pou sispann san an.  Mene moun ki blese a lopital oswa kay doktè imedyatman.

o   Mete yon chapo rezistan ak gwo linèt pou pwoteje tèt ou kont debri kap vole. Paske si electrik  fe anpli bri,  ou ta dwe mete pwoteksyon pou zòrèy ou. o   Pa mete soulye glise oswa gwo rad ki ka pran nan trape e lakòz ou tonbe; toujou gade kote w ap mache.o   Sispann motè  si elektrik ou pa fimen tou pre si a lè ou ap ajoute gaz nan li.o   Sispann motè si elektrik ou lè w ap mete gaz. pa lage gaz sou yon motè cho. Sèvi ak yon filtè oswa yon gaz ka ak yon kawotchou jwenn gaz nan tank la.

 • Konsèvasyon dlo -
 • Itilize dlo lè w bezwen epi pa kite l ap kouri san rezon.
 • Dlo Konte Miami-Dade la toujou bon pou bwè. Pa gen okenn lòd bouyi-dlo nan moman sa a.
 • Si presyon dlo ou ba ,ki  nòmalman lakòz pa pye bwa ki derasinen, le sa  li rekòmande pou bouyi dlo  anvan ou bwè, kwit manje, bwose dan, lave asyèt oswa glas juska sèvis retabli.

Konsèy pou reparasyon

o   Lè ou itilize kontraktè ki pa kalifye oswa san lisans, souvan li lakòz     konstriksyon ki danjere ak plis depans, pafwa travay la dwe refèt amann tan mèt travay la ka oblije peye yon amann. Pou evite konstriksyon ki fet ak defo ak danjere, asire ke kontraktè a ou anboche gen yon lisans valab.

 • Kontraktè yo dwe gen lisans pa Konte Miami-Dade oswa Eta Florid pou fè travay sou do kay. Anvan ou anplwaye yon kontraktè, yo ankouraje w itilize Seksyon Lisansye ou Kontraktè nan Konte Miami-Dade sou entènèt la pou verifye si kontraktè a gen lisans, gen asirans, oswa ki gen plent kont yo nan dosye yo.
 • Kontraktè dwe gen lisans nan Konte Miami-Dade oswa nan Eta Florid pou fè travay sou do kay. Anvan yo asire sèvis yon kontraktè, yo ankouraje w pou kontakte Seksyon

o   Lisansye nan Konte Miami-Dade la nan (786) 315-2880 oswa sou entènèt nan http://egvsys.miamidade.gov:1608/WWWSERV/ggvt/bnzawbcc.dia pou asire ke kontraktè a gen lisans, asirans epi li pa gen plent oswa vyolasyon sou dosye. Ou kapab verifye kontraktè ki lisansye nan eta  lè yo kontakte Depatman Règleman Biznis ak Pwofesyonèl nan Eta Florid nan (850) 487-1395.

 • Ou ka  jwenn tout fòm ak aplikasyon yo nan Sant de Permit ak Enspeksyon, Lendi jiska Vandredi, ant 7:30 a.m. - 4:00 p.m. Ou ka jwenn plis enfòmasyon ak fòm aplikasyon pou pèmi sou entènèt nan http://www.miamidade.gov/permits
 • Kontakte depatman bilding minisipalite w la pou enfòmasyon espesifik sou règleman nan zòn ou an. Jwenn depatman bilding ou an:  http://www.miamidade.gov/portal_content/government/other_local_government.asp
 • Tanpri sonje sa se yon gid debaz pou jwenn yon pèmi konstriksyon. Si ou gen kesyon oswa ou bezwen plis enfòmasyon, rele Sant pou Permit ak Enspeksyon nan (786) 315-2100.

Rezidan Miami yo ka jwenn tout enfòmasyon ofisyèl yo si yo ale sou sit www.miamidade.gov/emergency, si yo rele nan 311, oubyen si yo ale sou Twitter @MiamiDadeCounty ak Facebook.