Kontak pou Laprès:
Rose Grand-Pierre
[email protected]
305-755-7877

Kan Divè Pak Miami-Dade yo ap ofri timoun yo avanti ak amizman pandan sezon fèt sa a

Enskripsyon yo ouvè

MIAMI ( Desanm 15, 2017)

Pandan vakans divè sa a, pitit ou yo kapab pwofite tan yo pa lekòl la avèk avanti ak aktivite k ap kenbe yo okipe, pandan y ap amize yo epi aprann an menm tan, nan kan divè Pak Miami-Dade yo, ant 26 ak 29 desanm 2017 epi ant 2 ak 5 janvye 2018, depi a 9è nan maten rive a 5è nan apremidi pou timoun laj ant 6 ak 15 an. Lage bonè ak vin chèche ta disponib nan sèten kan. Enskri anliy oswa sou plas nan lokal ki pi ba yo.

Kan Jeneral yo

Timoun laj ant 6 ak 14 an kapab patisipe nan aktivite egzèsis, espò, travo mànyèl, jwèt ak sòti enteresan. Ou dwe enskri anliy. Pri a se ant $40 ak $90 pa semèn, selon pwogram nan. Gen asistans finansye disponib pou moun ki kalifye.

Kan Espesyalize yo

Kan Divè Zoo Miami an

Semèn 1 - 26 – 29 des. 2017 – Peyizaj Ivènal Mèveye ak Sovaj (Wild Winter Wonderland)

Kanpè yo pral eksplore tout adaptasyon zannimo yo itilize pou pase ivè sovaj yo! Depi nan fouri rive nan gwo kabicha pandan ivè a, kanpè yo pral dekouvri tout bagay enteresan zannimo yo kapab fè! Pwofite tan pi fre a avèk bèl ti pwonmnad nan Zou a, chas trezò ak rankont avèk zannimo!

Semèn 2 - 2 – 5 jan. 2018 – Karyè Enteresan (Cool Careers)

Èske ou janm mande tèt ou kijan sa ye lè ou se veterinè nan yon Zou!? E lè ou se yon defansè lavi sovaj oswa yon gadyen zou? Aprann sou bann chwa karyè yo pou tout moun ki renmen zannimo. Pare pou yo fè ou travay pandan n ap dekouvri efò sa mande pou jere tout yon Zou!

Plan Repa Kan an

Zoo Miami ofri kounye a yon pake manje midi sèvis kizinye Taste of the Wild Zoo Miami an prepare! Plan Repa a gen yon pla prensipal, de akonpayman, ak yon bwason.

Adopte yon Zannimo nan Kan an

Pote tout amizman Kan an lakay ou epi soutni anrichisman vi sovaj Zou a gras a adopsyon yon zannimo! Chak semèn n ap mete an vedèt yon lòt zannimo baze sou aktivite semèn nan. Pake w ap jwenn avèk diskont la gen ladan yon jwèt boure an fòm zannimo a, yon sètifika adopsyon, yon fèy enfòmasyon, ak yon foto zannimo a fotograf Ron Magill te pran n ap voye lakay ou avèk pitit ou a nan fen jounen an.

Tout kan yo disponib pou timoun ki gen laj ant 4 ak 12 an epi yo fonksyone apati 9è nan maten rive 4è nan apremidi, avèk pwolongasyon apati 4è nan apremidi rive 5:30 nan apremidi gratis ak disponib sou demann. Pri a se $180 pa semèn pou moun ki pa manm, epi $144 pou manm. Pou plis enfòmasyon, voye yon imèl bay Depatman Edikasyon Zoo Miami an (Zoo Miami's Education Department) oswa rele 305-255-5551.

Kan Divè Miami EcoAdventures yo

Timoun laj ant 6 ak 14 an pral eksplore pati sovaj pak yo nan kan lanati sa a ki chaje avèk amizman ak pwogram edikatif. Kanpè yo pral fè eksperyans syantifik, fè sòti sou tèm anviwònman, epi patisipe nan aktivite espòtif anplennè pandan yo an sekirite sou sipèvizyon pèsonèl nou an. W ap gen pou peye anplis pou sòti yo.

Kan Black Bear nan A.D. "Doug" Barnes Park, rankontre nan A.D Barnes Nature Center. Klike pou detay oswa rele 305-662-4124.

Kan Manatee Nature Camp nan Greynolds Park, rankontre nan Greynolds Park Boathouse. Klike pou detay oswa rele 305-944-6111.

Deering Estate

Deering Estate ofri de sesyon Kan Divè pou timoun, laj ant 6 ak 14 an.

Sesyon 1: 26-29 desanm 2017, Tout Bagay sou Natif Natal (All About the Natives)
Kanpè yo pral fè pwonmnad apye, eksplore, epi fè eksperyans pou aprann sou wòl enpòtan plant ak zannimo natif natal Sid Florida yo jwe nan abita pwoteje nou yo, ak ki relasyon Endyen Ameriken yo te genyen avèk espès sa yo ki sou pwopriyete nou an. Pri a se $160. Pou plis enfòmasyon, rele 305-235-1668 eks. 233, oswa enskri anliy.

Sesyon 2: 2-5 janvye 2018, Jwenn Abita Ou (Find Your Habitat)
Kanpè yo pral gen okazyon eksplore kèk nan ekosistèm Deering Estate yo – Pine Rockland, Hardwood Hammock, Mangrove Forest, ak Salt Marsh, epi konsantre sou karakteristik ki defini yo chak, tankou paregzanp lavi plant ak zannimo. Pri: $160. Pou plis enfòmasyon, rele 305-235-1668 eks. 233 oswa enskri anliy.

Kan pou timoun ki renmen gòlf

Pak Miami-Dade yo ofri plizyè kan nan diferan lokal pou timoun ki renmen gòlf. Ou dwe enskri an pèsòn.

Crandon Golf Academy ap ofri de sesyon, pou kan mwatye jounen oswa tout jounen, pou laj ant 4 ak 15 an. Pri a se $250 pa semèn pou sesyon mwatye jounen an epi $500 pa semèn pou sesyon tout jounen an. Pou detay, rele Zachary Newell nan 401-741-4304 oswa al sou crandongolfacademy.com.

Kan Gòlf Jinyò nan Crandon Golf pou timoun laj ant 4 ak 15 an, gen ladan yon kourikoulòm ki gen elan konplè avèk analiz videyo, jwèt sou distans kout, woule, etikèt ak règ gòlf yo, avèk administrasyon teren ak estrateji. Yo bay manje midi epi kanpè yo jwe sou teren an avèk tounwa nan fen semèn nan. Yo ofri plizyè sesyon ak nivo. Pou detay, rele 305-829-8456 oswa al sou http://golfcrandon.com/golf-lessons/.

Kan Gòlf Jinyò nan Klèb Lwazi Miami an - The Whole Game – Avèk kòm anseyan Larry Levow ki se manm Asosyasyon Jwè Gòlf Pwofesyonèl la (PGA) ak Whole Game Golf School pou timoun ant laj 8 ak 15 an. Li kouvri prensip gòlf yo, ansèyman elan konplè ak jwèt sou distans kout pou jwè gòlf jinyò oswa pi jèn ki deja gen eksperyans gòlf. Gen sesyon mwatye jounen a $155 pa semèn epi sesyon tout jounen a $235 pa semèn, ki disponib. Pou plis detay, orè kan an oswa pou enskri rele 305-829-8456 oswa 561-702-9202.

Kan Divè Espesyalize pou Lèza Vizyèl ak Espektak Raices la nan Miller Drive Park

Timoun laj ant 6 ak 14 an pral eksplore plizyè estil ak fòm lèza vizyèl ak espektak: penti ak desen, fotografi, teyat, desen pou lamòd ak plis bagay toujou. Epitou pitit ou a ap jwe tenis, baskètbòl epi aprann sekirite nan natasyon (si gen bon tan). Pami destinasyon sòti yo gen galri da, mize ak sinema. Pri a se $100 pa semèn, plis yon frè enskripsyon ànyèl inik $12; lage bonè ak vin chèche ta disponib gratis. Rele 305-271-0812 pou plis enfòmasyon oswa pou enskri.

Pak Miami-Dade se twazyèm pi gwo sistèm pak konte nan Etazini, avèk ladan 270 pak epi 13,573 ak tè. Se youn nan sistèm pak ak rekreyasyon ki pi inik nan lemond. Fondasyon Pak Miami-Dade la (Parks Foundation of Miami-Dade) ki pa gen bi fè pwofi soutni efò Pak Miami-Dade yo nan devlope sistèm pak klas mondyal Konte Miami-Dade la plis toujou pou rezidan yo ak vizitè yo.