Media Contact:
Rose Grand-Pierre
[email protected]
305-755-7877

Sote sou okazyon fè espò ak dekouvèt nan Kan Vakans Prentan Pak Miami-Dade yo, ant 26 ak 30 mas

Enskripsyon ap kòmanse 1ye mas

MIAMI (March 02, 2018)

Enskri pitit ou nan nenpòt nan kan Vakans Prentan enteresan Pak Miami-Dade yo, kote li pral jwi jwèt aktif epi pran kontak avèk lanati. Paran yo kapab chwazi enskri pitit yo oswa nan kan Pwogram Jeneral Fit2Play™ la oswa nan Kan Espesyalize yo, ki konsantre sou yon enterè oswa bezwen an patikilye. Kan yo ap fèt ant 26 ak 30 mas 2018, depi nan lendi rive nan vandredi, apati 9 a.m. jiska 5 p.m., avèk lage bonè disponib a 7:30 a.m. epi vin chèche ta jiska 6 p.m. 

Kan Jeneral Fit2Play la pral anchante jèn ant 6 ak 14 an yo epi envite yo fè efò, avèk yon varyete aktivite sòti nan egzèsis, espò, travo mànyèl, rive nan jwèt ak sòti enteresan anpil. Pri a se ant $40 ak $90 pa semèn, selon pwogram nan.  Gen asistans finansye disponib pou moun ki kalifye. Enskripsyon ap ouvè 1ye mas. Dwe gen yon minimòm 15 patisipan peye disi 16 mas, pou kan an kapab fèt. Si gen mwens pase 15 patisipan ki enskri disi 16 mas, Pak Miami-Dade yo gen dwa sispann kan an. Enskri anliy.

Kan Espesyalize yo ofri yon gran seleksyon enterè pou pitit ou a. Pri yo varye selon kan an. Klike sou lyen yo pou pri ak enfòmasyon.

Kan Vakans Prentan Children’s Trust yo pou Timoun ki gen Andikap. Gratis. Gen sis pak k ap ofri kan vakans prentan pou timoun ki gen andikap jiska laj 22 zan.            

 • Westwind Lakes Park– Pou timoun laj ant 6 ak 22 zan ki gen andikap, 6805 SW 152 Ave. Miami, FL, (305) 380-9106. Pou plis enfòmasyon voye yon imèl bay [email protected]
 • Camp Matecumbe – Pou timoun laj ant 6 ak 22 zan ki gen andikap, 13841 SW 120 St. Miami, FL, (305) 752-4966. Pou plis enfòmasyon voye yon imèl bay [email protected]
 • Gould's Park – Pou timoun laj ant 6 ak 22 zan ki gen andikap, 11350 S.W. 216 Street, Miami, (305) 234-1673. Pou plis enfòmasyon voye yon imèl bay [email protected]
 • Ojus Park – Pou timoun laj ant 14 ak 22 zan ki gen andikap, 18995 W Dixie Highway, North Miami, FL (North Greynolds), (305) 935-4588. Pou plis enfòmasyon voye yon imèl bay [email protected]
 • Gwen Cherry Park – Pou timoun laj ant 6 ak 14 an ki gen andikap, 7090 NW 22nd, Miami, FL, (305) 694-4889, eks. 250. Pou plis enfòmasyon voye yon imèl bay [email protected]
 • Tamiami Park – Pou timoun laj ant 6 ak 22 zan ki gen andikap, 11201 SW 24th St. Miami, FL, (305) 222-2128. Pou plis enfòmasyon voye yon imèl bay [email protected]

Timoun ki gen andikap yo byenveni nan tout pwogram Pak Miami-Dade yo. Kontakte administratè pak la pou elabore yon plan entegrasyon lepli bonè posib.

Kan Prentan Zoo Miami 

Gerye Vi Sovaj (Wildlife Warriors) 
Kanpè yo pral plonje nan mond pwoteksyon lanati an epi eksplore bann pwoblèm zanmi zannimo nou yo ap konfwonte. N ap epànwi prentan sa a lè nou dekouvri sa nou kapab fè lakay nou pou ede sove planèt la! Vin fas-a-fas avèk zannimo nou yo, plante plant papiyon natif natal, patisipe nan eksperyans syantifik pratik enteresan ak plis bagay toujou! Gen plan repa ak Adopsyon Zannimo (Adopt-an-Animal) disponib tou. Pou plis enfòmasyon oswa pou enskri, al sou http://www.zoomiami.org/zoo-camps
Kan Miami EcoAdventures™ yo

Kite pitit ou eksplore pati sovaj pak yo nan kan lanati sa a ki chaje avèk amizman ak pwogram edikatif. Kanpè yo pral fè eksperyans syantifik, fè sòti sou tèm anviwònman, epi patisipe nan aktivite espòtif anplennè pandan yo an sekirite sou sipèvizyon pèsonèl nou an. Nou ofri de kan prentan sa a:

 • Kan Black Bear nan A.D. Barnes Park Kan sa a rankontre nan A.D. Barnes Park Nature Center; tanpri pote dlo pou bwè, soulye ki fèmen devan ak konfòtab, manje midi, epi pwoteksyon kont solèy. Ou peye anplis pou sòti yo. Pri a se $120. Orè a se ant 9:30 a.m. ak 4 p.m., epi ou gen dwa lage timoun nan bonè apati 7:30 a.m. epi vin chèche li ta jiska 6 p.m.
 • Kan Manatee nan Greynolds Park Kan sa a rankontre nan Greynold's Park Boathouse; tanpri pote dlo pou bwè, soulye ki fèmen devan ak konfòtab, manje midi, epi pwoteksyon kont solèy. Ou peye anplis pou sòti yo. Pri a se $120. Orè a se ant 9:30 a.m. ak 4 p.m., epi ou gen dwa lage timoun nan bonè apati 7:30 a.m. epi vin chèche li ta jiska 6 p.m..

Kan Prentan Deering Estate “Onn Sèvo (Brain Waves)” 

Nan Kan Prentan Deering nan, timoun ant laj 6 ak 14 an, pral plonje nan mond byoloji marin nan epi sèfe onn sèvo yo pandan y ap eksplore bann abita akwatik yo nan Deering Estate! Kanpè yo pral aprann sou enpòtans plant ak zannimo lanmè nou yo, epitou sou pwoteksyon abita kote yo rete yo. Enskri ANLIY oswa rele 305-235-1668 eks. 233. Fòmilè enskripsyon an (pou enskripsyon pa telefòn sèlman); tanpri fakse fòmilè ranpli an nan 305-254-5840. Pou plis enfòmasyon ak orè a http://www.deeringestate.org/spring-camp/.

Junior Golf ofri twa adrès pou kan vakans prentan. Pou plis enfòmasyon oswa pou enskri, al sou http://golfmiamidade.com/junior-golf-camp/.

 • Lèkòl Gòlf Whole Game nan Klèb Lwazi Miami an

Pou jwè gòlf jinyò laj ant 8 ak 15 an. Kan sa a nan Klèb Lwazi Miami an (Country Club of Miami) pral ofri opòtinite aprann prensip gòlf yo nan yon anviwònman enteresan ak agreyab. Sa gen ladan ansèyman, boul pratik, ak jwèt sou distans kout. Kan Mwatye jounen, 9 a.m. – midi chak jou, $155 pa semèn (sesyon 4 jou). Sesyon Tout Jounen, 9 a.m. – 4 p.m. chak jou, $235 pa semèn (sesyon 4 jou).

 • Crandon Golf Academy

Pou jwè gòlf jinyò laj ant 4 ak 15 an. Kan sa a nan Crandon Golf nan Key Biscayne pral anseye jwè gòlf debitan kou elit, avèk analiz elan ak dènye teknik ansèyman yo. Sesyon Mwatye Jounen pou Debitan ak Elit, 9 a.m. – 12:30 p.m. Kourikoulòm kan sa a kouvri analiz elan konplè, jwèt sou distans kout, woule, règ yo, ak etikèt gòlf, avèk konkou ak pri. Kou: $250 pa semèn (manje midi pa ladan) Sesyon Tout Jounen pou Elit, 9 a.m. – 4 p.m. Kan sa a fèt pou jwè gòlf jinyò avanse. Kourikoulòm nan kouvri elan konplè avèk analiz videyo, jwèt sou distans kout, woule, etikèt gòlf ak règ yo, avèk jesyon teren ak estrateji. Manje midi ak jwèt sou teren an ladan avèk tounwa nan fen semèn nan. Kou: $500 (manje midi ladan)

 • Palmetto Golf Academy

Pou jwè gòlf jinyò laj ant 8 ak 15 an. Kan sa a nan Palmetto Golf Course pral anseye jwè gòlf debitan kou elit, avèk analiz elan ak dènye teknik ansèyman yo. Sesyon Mwatye Jounen, 9 a.m. – 12:30 p.m. Kourikoulòm nan kouvri analiz elan konplè, jwèt sou distans kout, woule, règ yo, ak etikèt gòlf, avèk konkou ak pri. Kou: $225 pa semèn (manje midi pa ladan)

Pou yon lis konplè adrès kan yo ak moun pou kontakte, al sou paj wèb Kan Vakans Prentan Fit2Play™ Pak Miami-Dade yo. Piblik la gen dwa konpoze 3-1-1 tou pou Liy Enfòmasyon Telefonik Konte Miami-Dade la.

Enfòmasyon sou Pak Miami-Dade yo
Pak Miami-Dade yo se twazyèm pi gwo sistèm pak konte nan Etazini, avèk ladan 270 pak epi 13,573 ak tè. Se youn nan sistèm pak ak rekreyasyon ki pi inik nan lemond. Fondasyon Pak Miami-Dade la (Parks Foundation of Miami-Dade) ki pa gen bi fè pwofi soutni efò Pak Miami-Dade yo nan devlope sistèm pak klas mondyal Konte Miami-Dade la plis toujou pou rezidan yo ak vizitè yo.