Kontak pou Laprès:
Laura Phillips
[email protected]
305-755-7842
Edith Torres
[email protected]
305-755-7862

Yo anonse gayan yo pou 31yèm Pri Ànyèl In the Company of Women lan

MIAMI ( Janvye 09, 2019 )

Pou 31yèm ane kote Depatman Pak, Rekreyasyon ak Espas Ouvè Miami-Dade la ap òganize pri konvwate An Konpayi Fanm yo (In the Company of Women Awards), yo seleksyone 15 lidè fanm ki pote enspirasyon pou yo antre nan ran gwoup gayan distenge yo.

In the Company of Women, ki se yon prezantasyon nan tèt ansanm avèk Komisyon Miami-Dade pou Fanm nan (Miami-Dade Commission for Women) ak Fondasyon Pak Miami-Dade la (Parks Foundation of Miami-Dade), onore fanm ki eksele pwofesyonèlman, sivikman, epi ki kontribye nan pwogrè fanm yo, gras a lidèchip ak vizyon yo. Pami gayan presedan notab yo gen selebrite nan yon varyete domèn, tankou paregzanp lejann salsa a Celia Cruz; Manm Kongrè Ameriken yo Ileana Ros-Lehtinen, Frederica Wilson, ak Debbie Wasserman Schultz; filantwòp Adrienne Arsht; ak atis ki genyen pri Grammy an Gloria Estefan, pami lòt.

Dine seremoni remiz pri a, ki planifye pou 7 mas 2019, nan Coral Gables Country Club mayifik la, ki chita nan 990 Alhambra Circle, nan Coral Gables, FL, ap komemore Mwa Istwa Fanm lan ak Jounen Entènasyonal Fanm lan nan mwadmas. Evènman an ap kòmanse avèk yon resepsyon, epi apre sa ap gen yon dine chita ak prezantasyon pri yo. Festivite yo ane sa a ap ekstrawòdinèman espesyal, poutèt evènman sa a alonè kòm selebrasyon 90yèm anivèsè Depatman Pak la!

Pou detay sou tikè, opòtinite parennaj, ak plis bagay toujou, ale sou sit wèb In the Company of Women nan

Gayan 2019 yo:

Pyònye Majistra a
Barbara Falsey, Ph.D., Retrete kòm Chèf ak Planifikatè Divizyon nan Depatman Pak Miami-Dade la; otè, editè, ak kritik achitekti

Lèza ak Espektak
Colleen Stovall, Fondatè ak Direktè Atistik Pwodiktè, Florida Shakespeare Theater

Biznis ak Ekonomi
Janet Kyle Altman, Chèf Maketin, Kaufman Rossin

Kominikasyon ak Literati
Lissette Gonzalez, Meteyolojis, CBS4

Pri Lespri Kominotè Majistra a
Ana VeigaMilton, Prezidan, Jose Milton Foundation

Pri Etwal k ap Monte nan Lespri Kominotè
Sabrina Cohen, Fondatè-Prezidan, Sabrina Cohen Foundation

Edikasyon ak Rechèch
Ora L. Strickland, Ph.D., MSN, RN, FANN, Dwayen, FIU College of Nursing & Health and Sciences

Gouvènman ak Dwa – Fonksyonè Eli
Onorab Ana Maria Rodriguez, Chanm Reprezantan Eta Florida,  Distrik 105

Gouvènman ak Dwa – Fonksyonè ki Pa Eli (2)
Delma K. Noel-Pratt, Chèf, Depatman Lapolis Vil Miami Gardens

Susan R. Windmiller, Analis Zafè Gouvènman, Depatman Lapolis Miami-Dade
                                            
Sante ak Sèvis Sosyal
Rochelle A. Baer, M.S.W., L.C.S.W., Direktè Inisyativ Fòmasyon nan Lidèchip, Mailman Center for Child Development, UM Miller School of Medicine

Syans ak Teknoloji (2)
Ranu Jung, Ph.D., Prezidan Chèchè ki Gen Konpetans Sèten Wallace H. Coulter nan Enjeniri Byomedikal, Florida International University College of Engineering and Computing

Tatjana Rundek, MD Ph.D., Direktè Syantifik Evelyn F. McKnight Brain Institute ak Prezidan pou Aprantisaj ak Memwa nan Lavyeyès Evelyn F. McKnight nan UM Miller School of Medicine

Espò ak Atletis
Isabella Rojas, Fondatè Doña Pan (yon gwoup fanm siklis) ak Direktè Acha pou No Boundaries Sport, Coral Gables

Jèn Pwofesyonèl
Maxeme Tuchman, Prezidan-Direktè Jeneral ak Ko-Fondatè Caribu Inc.

Pak Miami-Dade yo se twazyèm pi gwo sistèm pak konte nan Etazini, avèk ladan 270 pak epi 13,573 ak tè. Se youn nan sistèm pak ak rekreyasyon ki pi inik nan lemond epi li konsantre sou Kreyasyon Espas, Sante ak Egzèsis Fizik, epi Pwoteksyon ak Angajman Kominotè. Fondasyon Pak Miami-Dade la (Parks Foundation of Miami-Dade) ki pa gen bi fè pwofi ap soutni efò Pak Miami-Dade yo nan devlope sistèm pak klas mondyal Konte Miami-Dade la plis toujou pou rezidan yo ak vizitè yo.