Skip Navigation

Bus TrackerTrain TrackerMover Tracker

Get Transit Directions

Para información en Español llame
al 305-891-3131

Find Bus Route InformationMetrobus

Metrorail

Metromover

Accessibility

Fares and Transfers

Discount Programs

For-Hire Transportation

Rider Guide

Reports and Plans

Public Works

Blog

Informacion en Español

Last Visited »

Hurricane Irma

As we continue our recovery and cleanup efforts, please visit the Emergency website for the latest information on openings and closings in Miami-Dade County.

Chanjman nan Sèvis Metrobus K Ap Kòmanse Dimanch 27 Dawout

Gen Bis Pi Piti Ki Pwal Desèvi Route Sa Yo Talè

Route yo, orè yo, frekans yo ak pri biyè yo p ap chanje. Gen dwa gen diferan modèl otobis.

 • 1
 • 29
 • 46 Liberty City Connection
 • 82 Westchester Circulator
 • A
 • 202 Little Haiti Connection
 • 211 Overtown Circulator
 • 212 Sweetwater Circulator
 • 246 Night Owl
 • 254 Brownsville Circulator
 • 267 Ludlam Limited
 • 272 Sunset KAT
 • 286 North Pointe Circulator
 • 344

Route 6

 • Route sa a pwal sispann poutèt li pa gen anpil pasaje epi gen lòt sèvis transpò piblik ki fè li.
 • Lòt sèvis ki disponib:
  • Sou Flagler St ak SW 1 St avèk Route 11, 207/208 Little Havana Connection
  • Sou SW 8 St avèk Route 8
  • Sou SW/NW 37 Ave avèk Route 37
  • Sou NE 1 St avèk Route 9
  • Route 22, 27 ak 249 Coconut Grove Circulator desèvi Ga Metrorail Coconut Grove la.
  • Little Havana Trolley gratis Vil Miami an desèvi kèk nan menm zòn avèk Route 6 la tou.
Back to Top

Route 48

 • Route sa a pwal sispann poutèt li pa gen anpil pasaje epi gen lòt sèvis transpò piblik ki fè li.
 • Lòt sèvis ki disponib:
  • Sou Brickell Ave avèk Route B
  • Sou Bayshore Dr avèk Route 12 ak 22
  • Sou Grand Ave avèk Route 249 Coconut Grove Circulator
  • Sou LeJeune Rd avèk Route 136
  • Metrorail ant Brickell, Douglas Rd ak ga Metrorail University yo.
  • Brickell Trolley ak Coconut Grove Trolley Vil Miami yo ofri sèvis gratis sou kèk nan menm zòn avèk Route 48 la tou.
Back to Top

Route 56

 • Sèvis la pwal ajiste pou fonksyone apeprè chak inèdtan pandan tout jounen an.
  • Kous ki pwal alès yo nan maten ap kite SW 56 St / 152 Ave a 5:56 nan maten, 6:38 nan maten, 7:31 nan maten ak 8:38 nan maten epi apre sa apeprè chak inèdtan apati 9:46 nan maten rive 2:43 nan apremidi, avèk dènye kous yo k ap kite a 3:53, 4:53 ak 5:53 nan apremidi.
  • Premye kous ki pwal alwès la ap kite Nicklaus Children’s Hospital a 6:02 nan maten epi apre sa apeprè chak inèdtan apati 7:09 nan maten jiska dènye kous la a 7:16 nan aswè.
Back to Top

Route 62

 • Kat kous maten ak kat kous apremidi lasemèn pandan lè ki gen plis sikilasyon yo ki ale Miami Beach yo pwal sispann.
 • Kous lasemèn yo p ap vire nan ga Metrorail Dr. Martin Luther King, Jr. an ankò.
  • Tout kous lasemèn yo pwal fonksyone ant Hialeah Triangle Park (Palm Ave / 3 St) ak Biscayne Blvd / 62 St.
 • Sèvis lasemèn nan pwal fonksyone chak 30 minit pandan lajounen ak chak inèdtan nan aswè.
  • Nan direksyon lès:
   • Premye kous la pwal kite Hialeah a 5:05 nan maten epi apre sa apeprè chak 30 minit apati 5:34 nan maten jiska 6:21 nan apremidi.
   • Sèvis lannwit la ap apeprè chak inèdtan avèk dènye kous la k ap kite a 11:32 nan apremidi.
  • Nan direksyon lwès:
   • Kous yo pwal kite Biscayne Blvd / 62 St chak 30 minit apati 5:45 nan maten jiska 7:15 nan aswè.
   • Sèvis lannwit la pwal chak inèdtan avèk dènye kous la k ap kite a 11:15 nan aswè.
  • Sèvis samdi an apre 7 è nan aswè ap ajiste pou olyede chak 30 minit li vin chak 40 minit.
   • Dènye kous ki pwal alès la pwal kite E 9 St / 8 Ave a 11:16 nan aswè.
   • Dènye kous ki pwal alwès la pwal kite Biscayne Blvd a 11:59 nan aswè.
  • Dimanch:
   • De premye kous ale-retou nan maten yo, nan direksyon lès a 5:36 nan maten ak 6:16 nan maten ak nan direksyon lwès a 5:49 nan maten ak 6:19 nan maten, pwal sispann.
   • Dènye kous ale-retou nan lannwit la ap sispann tou: nan direksyon lès a 12:15 nan maten ak nan direksyon lwès a 11:44 nan aswè.
   • Sèvis aswè a apre 9 è nan aswè pwal ajiste pou olyede chak 30 minit li vin chak inèdtan avèk dènye kous ki pwal alès la k ap kite E 9 St / 8 Ave a 11:15 nan aswè avèk dènye kou ki pwal alwès la k ap kite Biscayne Blvd a 10:44 nan aswè.
Back to Top

Route C

 • Pwal rakousi pou fonksyone sou plaj la apati Mount Sinai rive South Pointe Dr.  
  • Segman Route la ki sòti South Beach nan Alton Rd / 5 St sou MacArthur Cswy rive nan Tèminal Omni an ak anbalavil Miami pwal sispann.  
  • Pasaje yo kapab desann sou Plaj la pou al sou Route M, S ak 120 pou al nan tèminal otobis Omni an ak anbalavil Miami.
 • Orè sèvis yo pwal ajiste pou fonksyone apati 6 è nan maten jiska 10 è nan aswè sèt jou pa semèn.
 • Lasemèn:   
  • Sèvis ki pwal nan sid la pwal kite Mount Sinai apeprè chak 30 minit apati 6:12 nan maten jiska 7:06 nan aswè epi apre sa chak 45 minit avèk dènye kous la k ap kite a 10:06 nan aswè.  
  • Sèvis ki pwal nan nò a pwal kite Alton Rd / 1 St chak 30 minit apati 6:11 nan maten jiska 7:41 nan aswè epi apre sa chak 45 minit avèk dènye kous la k ap kite a 9:56 nan aswè.
 • Sèvis samdi an pwal ajiste pou fonksyone apeprè chak 35 minit.
  • Nan direksyon sid l ap kite Mount Sinai apati 5:55 nan maten jiska 10:12 nan aswè.
  • Nan direksyon nò l ap kite Alton Rd / 1 St apati 6:24 nan maten jiska 10:09 nan aswè.
 • Sèvis dimanch la pwal ajiste pou fonksyone apeprè chak 45 minit.
  • Nan direksyon sid l ap kite Mount Sinai apati 5:51 nan maten jiska 9:40 nan aswè.
  • Nan direksyon nò l ap kite Alton Rd / 1 St apati 6:22 nan maten jiska 9:22 nan aswè.

Detay Kat la

Back to Top

Route G

 • Pwal restriktire.  
  • Segman Route la ki pase onò NW 125 St pou rive Bunche Park ak nan North Dade Health Center a pwal sispann.  
   • Route 17, 22 ak 27 ofri lòt sèvis sou segman ki nan pòsyon ki sispann nan Route la.
  • Route la pwal pwolonje nan direksyon lwès rive nan Kanpis Nò Miami Dade College (MDC) a.
 • Sèvis lajounen an pwal fonksyone chak 32 minit pandan lasemèn ak chak 35 minit pandan wikenn.  
 • Sèvis lannwit la pwal ajiste pou fonksyone chak 60 minit sèt jou pa semèn kòmanse a 7:45 nan aswè.
 • Lasemèn: 
  • Premye kous ki pwal alès la pwal kite MDC North a 5:20 nan maten. Dènye kous la pwal kite a 12:50 nan maten.  
  • Premye kous ki pwal alwès la sòti Harding Ave / 94 St nan Miami Beach pwal kite a 5:30 nan maten epi dènye kous la pwal kite a 12:45 nan maten.
 • Samdi: 
  • Premye kous ki pwal alès la pwal kite MDC North a 6:10 nan maten; dènye kous la pwal kite a 11:43 nan aswè.  
  • Premye kous ki pwal alwès la pwal kite Harding Ave / 94 St nan Miami Beach a 6:25 nan maten; Dènye kous la pwal kite a 11:45 nan aswè.
 • Dimanch: 
  • Premye kous ki pwal alès la pwal kite MDC North a 6:00 nan maten; dènye kous la pwal kite a 11:44 nan aswè.  
  • Premye kous ki pwal alwès la pwal kite Harding Ave / 94 St nan Miami Beach a 6:10 nan maten epi dènye kous la pwal kite a 11:45 nan aswè.

Detay Kat la

Back to Top

Route H

 • Pwal rakousi pou fonksyone ant Sant Komèsyal 163rd St la ak Haulover Park. 
  • Pòsyon nan Route la ki pase onò Skylake la ak sou Miami Beach sòti Haulover Park rive 69 St la pwal sispann.  
  • Gen yon lòt sèvis ki disponib sou Miami Beach avèk Route S ak 120 Beach MAX. 
 • Pwal fonksyone chak 30 minit apati apeprè 5 è nan maten jiska minwi sèt jou pa semèn.
 • Premye kous ki pwal nan sid la pwal kite Tèminal Otobis 167th St la a 5:13 nan maten (5:15 nan maten nan dimanch) epi dènye kous la pwal kite a 12:02 nan maten (12:04 nan maten nan dimanch).  
 • Premye kous ki pwal nan nò a sòti Haulover Park pwal kite a 5:40 nan maten epi dènye kous la a 12:30 nan maten sèt jou pa semèn.

Detay Kat la

Back to Top

Route 115 / 117

Mid-North Beach Connection

 • Route 117 pwal fè yon sèl avèk Route 115 epi y ap retire tout endikasyon Route 117 yo.
 • Route 115 pwal fonksyone nan toude direksyon yo sou Alton Rd.
  • Pòsyon Route la ki sou LaGorce Dr, Pine Tree Dr ak Sheridan Ave pwal sispann.
 • Sèvis la pwal ajiste pou fonksyone chak 50 minit sèt jou pa semèn.
 • Nan direksyon sid:
  • Lasemèn, kous yo pwal kite Collins Ave / 87 St kòmanse a 6:30 nan maten avèk dènye kous la k ap kite a 8:40 nan aswè.
  • Nan wikenn, kous yo pwal kite kòmanse a 7:00 nan maten avèk dènye kous la k ap kite a 8:20 nan aswè.
 • Nan direksyon nò:
  • Lasemèn, kous yo pwal kite Lincoln Rd / Washington Ave kòmanse a 7:16 nan maten avèk dènye kous la k ap kite a 8:36 nan aswè.
  • Nan wikenn, kous yo pwal kite kòmanse a 7:40 nan maten avèk dènye kous la k ap kite a 9:00 nan aswè.
Back to Top

Route 136

 • Route la pwal rakousi pou fonksyone ant ga Metrorail Douglas Rd la ak SW 136 St / 92 Ave (The Falls). 
  • Pòsyon ki sòti nan Ga Dadeland South la sou SW 104 St, SW 87 Ave, SW 128 St, SW 136 St alwès SW 92 Ave, SW 107 Ave ak SW 117 Ave, ak SW 120 St la pwal sispann.  
  • Pa gen lòt sèvis sou pifò segman nan Route la ki sispann yo.
 • Route la pwal redrese epi rete sou SW 136 St ant Old Cutler Rd ak US 1.  
  • Pòsyon nan Route la ki sou SW 62 Ave ak SW 72 Ave ak Chapman Field Dr / SW 124 St pwal sispann.
 • Route la pwal gen twa kous ki pwal nan sid nan maten ak twa kous ki pwal nan nò nan apremidi.  
  • Kous maten yo pwal kite Ga Douglas Rd la a 7:00 nan maten, 7:40 nan maten ak 8:20 nan maten.  
  • Kous apremidi yo pwal kite SW 89 Pl / 136 St a 3:00 nan apremidi, 3:40 nan apremidi ak 4:20 nan apremidi.

Detay Kat la 

Back to Top

Route 183

 • Route la pwal rakousi pou rive Miami Gardens Dr / NW 73 Ave.
  • Segman nan Route la ki sou Miami Gardens Dr la alwès NW 87 Ave ak koub ki mennen NW 192 St la pwal sispann.
  • Kous yo p ap vire nan NW 57 Ave ankò; tout kous yo pwal fonksyone ant Sant Komèsyal Aventura a ak Pak Estasyònman ki nan Miami Gardens Dr / NW 73 Ave a.
  • Kous ki pwal alwès yo pwal rive nan NW 67 Ave; kous ki pwal alès yo ap desèvi Pak Estasyònman ki nan Miami Gardens Dr / NW 73 Ave la.
 • Lasemèn:
  • Frekans sèvis la ap ajiste pou fonksyone chak 15 minit pandan lajounen epi chak 30 minit nan lannwit.
  • Kous ki pwal alès yo pwal kite NW 67 Ave kòmanse a 5:00 nan maten avèk sèvis apeprè chak 15 minit jiska 6:16 nan aswè epi apre sa apeprè chak 30 minit jiska 10:26 nan aswè.
  • Kous ki pwal alwès yo pwal kite Sant Komèsyal Aventura a chak 15 minit apati 5:00 nan maten jiska 7:30 nan aswè epi apre sa chak 30 minit jiska 10:30 nan aswè.
 • Samdi:
  • Kous ki pwal alès yo pwal kite NW 67 Ave a 5:07 nan maten, 6:01 nan maten ak 6:41 nan maten, apre sa apeprè chak 20 minit jiska 5:51 nan apremidi.
  • Kous ki pwal alès nan aswè yo pwal fonksyone apeprè chak 30 minit apati 5:51 nan aswè jiska 9:31 nan aswè.
  • Kous ki pwal alwès yo pwal kite Sant Komèsyal Aventura a, a 5:00 nan maten, 6:00 nan maten ak 6:45 nan maten, epi apre sa chak 20 minit apati 7:20 nan maten rive 7:00 nan aswè.
  • Kous ki pwal alwès nan aswè yo pwal fonksyone apeprè chak 30 minit apati 7:30 nan aswè jiska 10:00 nan aswè.
 • Dimanch:
  • Kous ki pwal alès yo pwal kite NW 67 Ave a 5:10 nan maten ak 6:05 nan maten epi apre sa apeprè chak 30 minit apati 6:33 nan maten jiska 10:04 nan aswè.
  • Kous ki pwal alwès yo pwal kite Sant Komèsyal Aventura a, a 5:00 nan maten ak 6:00 nan maten epi apre sa chak 30 minit apati 7:00 nan maten jiska 10:00 nan aswè.

Detay Kat la 

Back to Top

Route 252 Coral Reef MAX

 • Pwal restriktire nan pwent lwès la.
  • Li pwal fonksyone nan direksyon lès sou SW 152 St sòti SW 152 Ave.
  • Pòsyon nan Route la ki alwès SW 162 Ave (252A) ak pòsyon ki sou SW 160 St la pwal sispann.
 • Orè yo pwal ajiste sèt jou pa semèn.
 • Lasemèn:
  • Kous ki pwal alès yo pwal desèvi Country Walk jiska sèt minit pi bonè nan maten anvan 7:00 nan maten.
  • Kous ki pwal alès yo apre 7:00 nan maten pwal kite SW 152 Ave / 152 St ant de ak dis minit pi ta pase orè yo genyen kounye a. Dènye kous la pwal kite a 7:45 nan apremidi.
  • Kous ki pwal alwès yo anvan 3 è nan apremidi pwal kite Ga Dadeland South la ant de minit pi bonè ak wit minit pi ta.
  • Kous ki pwal alwès yo pwal kite chak 20 minit apati 3:20 nan apremidi jiska 6:40 nan aswè avèk dènye kous la ki pwal kite a 7:05 nan aswè, 7:40 nan aswè ak 8:30 nan aswè.
 • Samdi:
  • Kous ki pwal alès yo pwal kite ant twa minit pi bonè ak twa minit pi ta pase orè yo genyen kounye a.
  • Premye kous ki pwal alwès la pwal kite Ga Dadeland South la a 6:00 nan maten epi apre sa kous yo pwal kite a 50 minit apre lè apati 6:50 nan maten jiska dènye kous la a 6:50 nan aswè.
 • Dimanch:
  • De premye kous ki desèvi Country Walk Dr yo pwal kite nèf minit pi ta.
  • Tout lòt kous ki pwal alès yo pwal kite jiska de minit pi ta.
  • Kous ki pwal alwès yo pwal kite Ga Dadeland South la avèk orè yo genyen kounye a.

Detay Kat la 

Back to Top

If you cannot view PDF PDF files, you can download Acrobat Reader  for free from Adobe Systems, Inc. In order to use PDF files, you must have Acrobat installed on your computer.

Back to Top Page Last Edited: Wed Aug 16, 2017 8:26:57 AM
transit
 
 
Corner
Corner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.