Skip Navigation

Bus TrackerTrain TrackerMover Tracker

Get Transit Directions

Para información en Español llame
al 305-891-3131

Find Bus Route InformationMetrobus

Metrorail

Metromover

Special Transportation Service (STS)

Fares and Transfers

Discount Programs

For-Hire Transportation

Reduced Fares

Improvement Projects

Rider Guide

Accessibility

Reports and Plans

Public Works

About Us

Informacion en Español

Last Visited »

Important Global Message

The Miami-Dade County Emergency Operations Center has been activated and is closely monitoring Erika. For any updates about County facilities and services, please visit: http://www.miamidade.gov/emergency

Chanjman nan Sèvis Metrobus Apatide Dimanch, 20 desanm 2015

Sòti 95 Express Dade/Broward rive Civic Center

NOUVO PAKOU KI AN SÈVIS KOUNYEYA: 95 Dade-Broward Express ki sòti Konte Broward la ofri kounyeya sèvis esprès dirèk rive nan zòn Civic Center a.  Gen sèvis pandan lè ki gen plis sikilasyon yo chak 30 minit sòti Broward Blvd ak Sheridan St.  Sèvis maten nan direksyon sid la kòmanse apeprè a 5:30 a.m. pou fini a 9 a.m. epi sèvis apremidi nan direksyon nò a kòmanse apeprè a 3 p.m. pou fini a 8 p.m.

Back to Top

Pakou 7

Gen gwo chanjman nan orè lasemèn nan ki pwal fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite sèvis la. Gen tan ki ajoute nan orè a sa ki bay kòm rezilta nouvo lè pou kous k ap kite nan direksyon lès ak lwès yo.

Kous ki pwal alès yo pwal kite Dolphin Mall ak Estasyon Metrorail Miami International Airport la jiska 22 minit pi bonè. Premye kous maten yo pwal kite Mall of the Americas a 4:41 a.m., Dolphin Mall a 4:54 a.m. ak Estasyon MIA an a 5:27 a.m. Dènye kous ki sòti Estasyon MIA an pwal kite a 9:11 p.m. epi dènye kous ki apre 9 p.m. sòti Dolphin Mall yo pwal kite avèk orè yo genyen kounyeya.

Sèvis lasemèn nan direksyon lwès la pwal kite MDC Wolfson chak 15 minit ant 6 a.m. ak 10 a.m. epi ant 2 p.m. ak 6 p.m. Kous k ap kite alè egzak ak trant minit apre lè yo pwal nan Estasyon MIA an epi kous k ap kite a 15 ak 45 minit apre lè yo pwal Dolphin Mall. Kous mitan jounen ak aswè ki genyen kounyeya yo pwal pran plas youn lòt; sa ki pwal Dolphin Mall kounyeya pwal ale nan Estasyon MIA an epi sa ki pwal nan Estasyon MIA an pwal ale Dolphin Mall kounyeya. Dènye kous ki pwal nan Estasyon MIA an ap kite a 8:30 p.m. Dènye kous ki pwal Dolphin Mall yo ap kite a 9:00 p.m. ak 9:40 p.m.

Back to Top

Pakou 8

Pakou a pwal fini nan Estasyon Metrorail Brickell la olye de Kanpis MDC Wolfson nan anbalavil Miami. Pasaje yo kapab pran Metrorail, Metromover, oswa Pakou 6 ak 207/208 Little Havana Connection pou deplase ant Anbalavil ak Estasyon Metrorail Brickell la.

Gen chanjman orè ki pwal fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt pou amelyore regilarite.
Kous nan direksyon lès lasemèn yo pwal kite FIU ant 5 minit pi bonè ak 5 minit pi ta epi dènye dènye kous lannwit yo pwal kite a 9:05, 10:05 ak 11:05 p.m.

Kous lasemèn nan direksyon lwès yo ki anvan 6:30 a.m. pwal kite Estasyon Brickell la wit minit pi bonè pase orè yo genyen kounyeya. Kous yo pwal kite chak 10 minit ant 6:45 a.m. ak 9:05 a.m.; chak 15 minit ant  9:20 a.m. ak 3:05 p.m.; chak 10 minit ant 3:15 p.m. ak 6:05 p.m.; chak 15 minit ant 6:20 p.m. ak 7:06 p.m.; chak 20 minit ant 7:26 p.m. ak 8:26 p.m.; chak 30 minit ant 8:26 p.m. ak 9:26 p.m. epi dènye kous yo pwal kite Estasyon Brickell la a 10:10 p.m., 11:10 p.m. ak 12:10 a.m.

Nan wikenn, kous nan direksyon lès yo pwal kite Westchester jiska kat minit pi ta nan samdi epi nan dimanch jiska sèt minit pi bonè.

Kous samdi ki pwal alwès yo pwal kite Estasyon Brickell la nan maten a 5:40, 6:00, 6:30 a.m. epi apre sa chak 15 minit ant 6:30 a.m. ak 7:00 p.m. epi dènye kous yo ap kite a 7:30, 8:00, 8:30, 9:10, 10:20, ak 11:20 p.m.

Kou dimanch nan direksyon lwès yo pwal kite Estasyon Brickell la chak 30 minit ant 6:00 a.m. ak 8:30 a.m., chak 20 minit ant 8:50 a.m. ak 5:30 p.m., epi apre sa chak 30 minit jiska 7:00 p.m.; dènye kous yo pwal kite a 8:00, 9:10, 10:20 ak 11:20 p.m.

Back to Top

Pakou 9

Gen chanjman nan orè lasemèn nan ki pwal fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous nan direksyon sid yo k ap sòti Aventura Mall anvan 2:30 p.m. pwal kite jiska twa minit pi bonè; kous ki apre 2:30 p.m. yo pwal kite Mall la jiska 10 minit pi bonè epi dènye kous yo ap kite a 8:01, 9:23 ak 10:07 p.m.

Kous nan direksyon nò yo pwal kite Anbalavil avèk orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 11

Pwent lès kous la ki pase anbalavil Miami an pwal vin pi kout. Kous la pwal pase SE/NE 1 Avenue epi li pa pwale Biscayne Blvd.

Gen chanjman orè ki pwal fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt pou amelyore regilarite.
Kous nan direksyon lwès yo pwal kite Government Center avèk orè yo genyen kounyeya sèt jou sou sèt.

Sèvis lasemèn nan direksyon lès ki anvan 8 p.m. nan pwal kite FIU ak Mall of the Americas jiska senk minit pi ta; ant 8:30 ak 11 p.m. kous yo pwal kite wit minit pi bonè; kous lannwit yo pwal kite chak inèdtan ant 12:07 a.m. ak 4:07 a.m.

Kous lasemèn nan direksyon lwès ki a 1010 p.m. nan pwal sèvi anndan Mall of the Americas.

Kous samdi nan direksyon lès ki a 9:03 p.m. nan pwal sèvi anndan Mall of the Americas.

Kous samdi yo pwal kite FIU ak Mall of the Americas jiska 10 minit pi ta epi kous dimanch yo pwal kite jiska wit minit pi ta. Kous lannwit samdi ak dimanch yo pwal kite chak inèdtan ant 12:11 a.m. ak 4:11 a.m.

Back to Top

Pakou 12

Gen ti chanjman orè ki pwal fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt pou amelyore regilarite sèvis la.

Back to Top

Pakou 17

Gen chanjman ki pwal fèt nan orè lasemèn nan nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous nan direksyon sid yo pwal kite ant sis minit pi bonè ak senk minit pi ta. Kous nan direksyon nò yo pwal kite avèk orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 21

Gen ti chanjman orè ki pwal fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt pou amelyore regilarite sèvis la.

Back to Top

Pakou 22

Gen chanjman nan orè lasemèn nan ki pwal fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous nan direksyon sid yo pwal kite jiska senk minit pi bonè. Kous nan direksyon nò yo pwal kite ant de minit pi bonè ak 10 minit pi ta.

Back to Top

Pakou 24

Kous lasemèn nan direksyon lwès ki a 10:11 p.m. nan ki rive FIU a 10:50 p.m. nan pwal pwolonje rive SW 137 Avenue epi l ap retounen nan direksyon lès a 11:01 p.m.

Back to Top

Pakou 27

Gen chanjman orè ki pwal fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt pou amelyore regilarite sèvis la.

Kous lasemèn nan direksyon sid yo pwal kite NW 207 St / 27 Ave jiska 11 minit pi bonè pandan jounen an. Premye kous nan maten yo pwal kite a 5:15, 5:32 ak 5:39 a.m.; kous lannwit yo pwal kite a 12:08 a.m., 1:15 a.m., 2:13 a.m., 3:19 a.m., ak 4:19 a.m. Kous nan direksyon nò ki ant 11:30 a.m. ak 6:30 p.m. yo pwal kite Estasyon Coconut Grove la jiska senk minit pi ta.

Kous samdi nan direksyon sid yo pwal kite pwent nò pakou a jiska senk minit pi bonè pase orè yo genyen kounyeya pandan lajounen. Kous lannwit yo pwal kite avèk orè yo genyen kounyeya.

Kous nan direksyon nò ki ant 5:45 a.m. ak 7:30 p.m. yo pwal kite jiska twa minit pi bonè; kous 8:00 p.m. ki nan direksyon nò a pwal kite pi bonè a 7:55 p.m.

Kous dimanch nan direksyon sid yo pwal kite pwent nò pakou a ant senk minit pi bonè ak kat minit pi ta. Kous nan direksyon nò 6:13 p.m. ak 6:43 p.m. yo pwal kite senk minit pi bonè; tout lòt kous yo pwal kite Estasyon Coconut Grove la avèk orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 32

Pwal gen yon ti re-aliyman pou kous nan direksyon sid k ap kite Estasyon Tri-Rail Opa-locka a.

Back to Top

Pakou 33

Gen chanjman ki pwal fèt nan orè samdi a nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Kous nan direksyon lwès yo pwal kite a 6:37 a.m., 7:02 a.m. epi apre sa chak 30 minit ant 7:30 a.m. ak 4:30 p.m. Kous ki rete nan aswè yo pwal kite a 5:06, 5:42, 6:32, 7:35, 8:35 ak 9:38 p.m.

Kous nan direksyon lès yo pwal kite a 6:20 a.m., 6:50 a.m. ak 7:20 a.m.; chak 30 minit ant 7:45 a.m. ak 5:45 p.m.; chak inèdtan ant 6:28 p.m. ak 9:28 p.m. epi dènye kous la pwal kite a 10:20 p.m.

Back to Top

Pakou 37

Gen chanjman ki pwal fèt nan orè wikenn nan nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Sèvis samdi ak dimanch la pwal ajiste pou fonksyone chak 35 minit pandan lajounen.

Nan samdi, premye kous nan direksyon sid la pwal kite a 6:14 a.m. epi apre sa apeprè chak 35 minit jiska 6:19 p.m. Kous aswè nan direksyon sid ki rete yo pwal kite a 7:17, 8:19, 9:24 ak 10:32 p.m. Kous bonè nan maten nan direksyon nò yo pwal kite Estasyon South Miami an a 5:37, 6:30 ak 7:01 a.m. epi apre sa apeprè chak 35 minit jiska 6:01 p.m. Kous aswè nan direksyon nò ki rete yo pwal kite a 6:41, 7:43, 8:51, 9:50 ak 10:50 p.m.

Nan dimanch, premye kous nan direksyon sid la pwal kite a 6:16 a.m. epi apre sa apeprè chak 35 minit ant 6:46 a.m. ak 7:37 p.m.; dènye kous yo pwal kite chak inèdtan ant 8:17 ak 10:17 p.m. Premye kous maten nan direksyon nò a pwal kite Estasyon South Miami an a 5:42 a.m. epi apre sa apeprè chak 35 minit jiska 7:02 p.m.; dènye kous yo pwal kite a 7:47, 8:43 ak 9:46 p.m.

Back to Top

Pakou 40

Branch lasemèn sou SW 132 Ave ak SW 8 St la pwal re-aliyen ak pwolonje sou kous nan direksyon lès ki rive Gran Villa a ki sou SW 8 Street ak 127 Avenue.

Kous nan direksyon lès yo pwal kite SW 8 St/129 Pl jiska kat minit pi bonè.

Back to Top

Pakou 42

Pòsyon 42A lasemèn ki pwal Miami Springs pase pa South River Road la pwal sispann. Kous nan direksyon nò yo pwal rete sou LeJeune Rd epi vire agòch sou NW 36 Street.

Pakou 46 Liberty City Connection

Pakou a pwal re-aliyen alès pou fini anndan nouvo estasyon bis ki nan nouvo 7th Avenue Transit Village la toupre NW 7 Avenue ak NW 61 Street.

Pap gen chanjman nan orè a.

Back to Top

Pakou 46 Liberty City Connection

Pakou a pwal re-aliyen alès pou fini anndan nouvo estasyon bis ki nan nouvo 7th Avenue Transit Village la toupre NW 7 Avenue ak NW 61 Street.

Pap gen chanjman nan orè a.

Back to Top

Pakou 52

Pakou a pwal re-aliyen sòti SW 148 St (Graham Dr) rive SW 142 Ln ak Boggs Dr nan Richmond Heights pou sèvi yon nouvo etablisman pou granmoun ki nan SW 142 Ln ak SW 110 Ave.

Lasemèn, pòsyon ki sèvi Robert Morgan Educational Center a sou SW 122 Avenue ap re-aliyen pou sèvi SW 117 Avenue ak SW 176 Street pou ofri sèvis toupre Miami Children’s Home Society. Nan samdi ak dimanch pòsyon an ap rete sou SW 120 Avenue ak SW 181 Terrace.

Gen ti chanjman orè ki pwal fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt.

Kous nan direksyon sid yo pwal kite Estasyon Dadeland South la lasemèn jiska kat minit pi bonè, yon minit pi bonè nan samdi ak jiska sis minit pi bonè nan dimanch.

Kous nan direksyon nò yo pwal kite Health Center a avèk orè yo genyen kounyeya lasemèn ak nan samdi ak jiska de minit pi bonè nan dimanch.

Back to Top

Pakou 62

Kous la pwal pwolonje nan toude direksyon yo pou sèvi nouvo estasyon bis ki nan 7th Avenue Transit Village la nan NW 7 Ave/61 St. Kous 46 Liberty City Connection, 62, 77 ak 277 NW 7th Avenue MAX yo pwal sèvi nouvo estasyon bis la.

Gen chanjman orè ki pwal fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt pou amelyore regilarite.

Kous lasemèn nan direksyon lès yo sòti Hialeah ak sòti Estasyon MLK Jr. a pwal kite ant wit minit pi bonè ak wit minit pi ta. De kous ki pi ta yo pami kat kous maten ki rive sou Plaj la ap kòmanse MLK olye de Hialeah. Kous nan direksyon lwès yo, avèk ladan yo sa ki sòti sou Plaj la, pwal kite ant kat minit pi bonè ak kat minit pi ta. Kous pi ta nan aswè yo pwal kite Biscayne Blvd/62 St chak 30 minit ant 9:00 p.m. ak 11:00 p.m. epi dènye kous la pwal kite a 11:35 p.m.

Nan wikenn, kous nan direksyon lès yo pwal kite Hialeah nan samdi jiska senk minit pi bonè ak jiska sis minit pi bonè nan dimanch. Kous nan direksyon lwès nan samdi ki apre 9 p.m. yo pwal kite Biscayne Blvd senk minit pi bonè. Tout kous nan direksyon lwès ki rete yo nan samdi ak tout kous dimanch yo pwal kite avèk orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 77

Pwent sid kous la ki pase anbalavil Miami an pwal vin pi kout. Pakou a pwal pase SE/NE 1 Avenue epi li pap rive Biscayne Blvd.

Pakou a pwal pwolonje nan toude direksyon yo pou sèvi nouvo estasyon bis ki nan 7th Avenue Transit Village la nan NW 7 Ave/61 St. Pakou 46 Liberty City Connection, 62, 77 ak 277 NW 7th Avenue MAX yo pwal sèvi nouvo estasyon bis la.

Gen ti chanjman orè ki pwal fèt sèt jou sou sèt pou amelyore regilarite.

Kous nan direksyon sid yo pwal kite lasemèn ant kat minit pi bonè ak senk minit pi ta; nan samdi ak dimanch kous yo pwal kite senk minit pi ta.

Kous nan direksyon nò yo pwal kite avèk orè yo genyen kounyeya sèt jou sou sèt.

Back to Top

Pakou L

Gen chanjman ki pwal fèt nan orè samdi bonè nan maten an pou ofri plis sèvis.

Kous nan direksyon lès 5:21 a.m. nan ki sòti Estasyon Hialeah a pwal kite pi bonè a 5:14 a.m. Yon nouvo kous k ap sòti Estasyon Northside la a 5:36 a.m. ap ajoute nan orè a. Kous 7:10 a.m. ki sòti Hialeah kounyeya pwal chanje pou kòmanse nan Estasyon Northside la a 7:24 a.m. epi gen yon kous ki pwal kòmanse kounyeya nan Estasyon Hialeah a a 6:57 a.m. epi k ap sèvi Northside a 7:11 a.m.

Sèvis maten nan direksyon lwès ki ant 6 ak 7 a.m. nan pwal ajiste epi yon lòt kous ap ajoute nan orè a; kous yo pwal kite Plaj la a 6:06, 6:21, 6:36 ak 6:51 a.m.

Back to Top

Pakou S

Dènye arè bis nan direksyon sid la pwal deplase sòti anndan estasyon bis anbalavil la pou al  Flagler Street devan Palè Jistis la.

Gen chanjman orè ki pwal fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt pou amelyore regilarite.

Kous lasemèn nan direksyon sid yo pwal kite Aventura Mall ant nèf minit pi bonè ak kat minit pi ta; kous lannwit chak inèdtan yo pwal kite senk minit pi bonè. Kous nan direksyon nò yo pwal kite estasyon bis anbalavil la jiska twa minit pi bonè; kous ki apre 10:30 p.m. yo, sa gen ladan sèvis lannwit la pwal kite avèk orè yo genyen kounyeya.

Kous samdi nan direksyon sid ki anvan 10 p.m. yo pwal kite Aventura Mall jiska 13 minit pi bonè; apre 10 p.m. kous yo pwal kite avèk orè yo genyen kounyeya. Premye kous nan direksyon nò a pwal kite a 5:00 a.m., kous 6:27 a.m. nan pwal kite pi bonè a 6:19 a.m.; kous ki anvan 8 p.m. yo pwal kite de minit pi ta. Kous ki ant 8:05 p.m. ak 10:45 p.m. yo pwal kite chak 20 minit epi kous ki a 11:10 p.m. ak pi ta yo pwal kite avèk orè yo genyen kounyeya.

Premye kous dimanch nan direksyon sid la pwal kite a 4:23 a.m. epi apre sa kous ki anvan 6 p.m. yo pwal kite de minit pi ta; kous ki ant 6 ak 8 p.m. yo pwal kite jiska kat minit pi bonè; kous 8:24 ak 8:49 p.m. yo pwal kite pi bonè yo chak nan lòd a 8:08 ak 8:43 p.m.. Kous nan direksyon sid ki rete yo pwal kite avèk orè yo genyen kounyeya. Premye kous nan direksyon nò yo pwal kite a 5:00 ak 5:19 a.m. epi apre sa kous yo pwal kite yon minit pi bonè anvan 8:30 p.m. Kous yo pwal kite chak 30 minit ant 8:40 p.m. ak 12:10 a.m. epi kous lannwit yo pwal kite avèk orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 120 Beach MAX

Dènye arè bis nan direksyon sid la pwal deplase sòti anndan estasyon bis anbalavil la pou al  Flagler Street devan Palè Jistis la.

Gen chanjman orè ki pwal fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt pou amelyore regilarite.

Kous lasemèn nan direksyon sid ki anvan 5:30 p.m. yo pwal kite Aventura Mall ak Haulover ant sèt minit pi bonè ak twa minit pi ta; dènye kous ki sòti Haulover a pwal kite a 6:00 p.m. Kou ski ant 6 ak 9 p.m. yo pwal kite Aventura Mall jiska 13 minit pi bonè epi kat dènye kous yo pwal kite a 8:58, 9:32, 10:01 ak 10:31 p.m.

Kous lasemèn nan maten nan direksyon nò ki ant 5:00 ak 7:00 a.m. yo pwal kite chak 15 minit; kous ki ant 7 ak 9 a.m. yo pwal kite jiska de minit pi bonè. Kous k ap kite apre 8:00 a.m. jiska 6:30 p.m. yo pwal chanje destinasyon youn avèk lòt: kous ki rive Aventura Mall yo pwal kite chak 24 minit ant 8:24 a.m. ak 6:00 p.m.; kous ki rive Haulover yo pwal kite chak 24 minit ant 8:12 a.m. ak 5:48 p.m. Kous yo pwal kite Anbalavil chak 30 minit pou rive Aventura Mall ant 7:00 p.m. ak 9:00 p.m. epi dènye kous la pwal kite a 9:30 p.m. pou rive Haulover.

Kous samdi nan direksyon sid ki apre 6 a.m. sòti Aventura Mall yo pwal kite jiska 12 minit pi bonè epi kous ki sòti Haulover yo pwal kite jiska 18 minit pi ta; dènye kous yo pwal kite Mall la a 8:43, 9:35 ak 10:30 p.m. Kous nan direksyon nò yo pwal kite Anbalavil avèk orè yo genyen kounyeya.

Kous dimanch nan direksyon sid yo pwal kite Aventura Mall jiska 13 minit pi ta epi premye kous nan maten yo pwal kite a 6:01 ak 6:41 a.m. epi dènye kous yo pwal kite a 8:59 ak 9:27 p.m. Kous nan direksyon nò yo pwal kite avèk orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 135

Gen yon ti re-aliyman ki pwal fèt pou kous nan direksyon lès yo k ap kite Estasyon Tri-Rail Opa-locka a.

Back to Top

Pakou 183

Gen chanjman ki pwal fèt nan orè lasemèn nan nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous nan direksyon lès ki sòti NW 186 St / 87 Ave yo pwal kite jiska 11 minit pi bonè epi kous ki sòti NW 183 St / 57 Ave yo avèk jiska kat minit pi bonè. Kous nan direksyon lwès yo pwal kite Aventura Mall avèk orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 277 NW 7th Avenue MAX

Pakou a pwal pwolonje nan toude direksyon yo pou sèvi nouvo estasyon bis ki nan 7th Avenue Transit Village la nan NW 7 Ave/61 St. Pakou 46 Liberty City Connection, 62, 77 ak 277 NW 7th Avenue MAX yo pwal sèvi nouvo estasyon bis la.

Back to Top

If you cannot view PDF PDF files, you can download Acrobat Reader  for free from Adobe Systems, Inc. In order to use PDF files, you must have Acrobat installed on your computer.

Back to Top Page Last Edited: Tue Dec 15, 2015 4:25:11 PM
transit
 
 
Corner
Corner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.