Skip Navigation

Bus TrackerTrain TrackerMover Tracker

Get Transit Directions

Para información en Español llame
al 305-891-3131

Find Bus Route InformationMetrobus

Metrorail

Metromover

Accessibility

Fares and Transfers

Discount Programs

For-Hire Transportation

Rider Guide

Reports and Plans

Public Works

Blog

Informacion en Español

Last Visited »

Hurricane Matthew

At this time, Miami-Dade County is monitoring Hurricane Matthew.

Please visit our Emergency website for the latest information on openings and closings in Miami-Dade County.

Chanjman nan Sèvis Metrobus K ap Kòmanse Dimanch, 18 Jen

Pakou 1

 • Li pwal re-aliyen avèk Transitway a nan US 1 ant SW 200 St ak SW 112 Ave.
 • Kous ki pwal nan nò yo pwal desèvi estasyon SW 200 St ak SW 112 Ave yo sou Transitway a.
 • Pap gen chanjman orè.

gade kat la

Back to Top

Pakou 6

 • Ap gen ti ajisteman k ap fèt nan orè lasemèn nan pou amelyore regilarite sèvis la.
 • Kous ki pwal nan sid yo sòti NW 18 Ave / 29 St ak kous ki pwal nan nò yo sòti Estasyon Coconut Grove la pwal kite avèk menm orè yo genyen kounye a.
Back to Top

Pakou 8

 • Frekans sèvis yo ap ajiste sèt jou sou sèt.
  • Jou lasemèn:
   • Sèvis nan lè ki gen plis sikilasyon yo nan maten ak nan apremidi alès SW 82 Ave ap fonksyone chak 15 minit.
   • Sèvis nan mitan jounen an ap fonksyone chak 20 minit.
   • Premye kous ki pwal alès la pwal kite FIU a 4:39 nan maten epi dènye kous la pwal kite a 11:04 nan aswè.
   • Premye kous ki pwal alwès la pwal kite Estasyon Brickell la a 5:30 nan maten epi dènye kous la pwal kite a 12:10 nan maten.
  • Samdi:
   • Sèvis la pwal fonksyone chak 20 minit rive nan Estasyon Brickell la apati 6:20 nan maten rive 6:40 nan aswè epi li pwal kite Brickell apati 6:30 nan maten rive 6:50 nan aswè.
   • Premye kous ki pwal alès la pwal kite Westchester a 5:16 nan maten epi dènye kous la pwal kite a 10:16 nan aswè.
   • Premye kous ki pwal alwès la pwal kite Brickell a 5:40 nan maten epi dènye kous la pwal kite a 11:20 nan aswè.
  • Dimanch:
   • Sèvis pandan lajounen yo pwal fonksyone chak 30 minit rive nan Estasyon Brickell la apati 5:50 nan maten rive 6:50 nan aswè epi y ap kite Brickell apati 6:00 nan maten rive 7:00 nan aswè.
   • Sèvis aswè a pwal fonksyone chak inèdtan.
   • Preye kous ki pwal alès la pwal kite Westchester a 5:17 nan maten epi dènye kous la pwal kite a 10:15 nan aswè.
   • Premye kous ki pwal alwès la pwal kite Brickell a 6:00 nan maten epi dènye kous la pwal kite a 11:20 nan aswè.
Back to Top

Pakou 10

 • Ap gen ti ajisteman k ap fèt nan orè lasemèn nan pou amelyore regilarite sèvis la.
 • Kou nan pwal nan sid nan samdi yo pwal kite Miami Gardens Drive jiska kat minit pi ta.
Back to Top

Pakou 11

 • Yo pwal ajiste frekans sèvis yo sèt jou sou sèt.
  • Lasemèn
   • Sèvis pandan lè ki gen plis sikilasyon an alès SW 72 Ave pwal fonksyone chak 10 minit.
   • Sèvis nan mitan jounen an pwal fonksyone chak 15 minit.
  • Samdi
   • Sèvis alès SW 72 Ave an pwal fonksyone chak 15 minit rive 7 è nan aswè.
   • Sèvis aswè a pwal rete avèk menm orè li genyen kounye a.
   • Kous lannwit ki pwal alès yo pwal kite FIU chak inèdtan apati 12:07 nan maten rive 4:07 nan maten.  
  • Dimanch
   • Sèvsi alès SW 72 Ave an pwal fonksyone chak 20 minit rive 7 è nan aswè.
   • Sèvis aswè a pwal rete avèk menm orè li genyen kounye a.
   • Kous lannwit ki pwal alès yo pwal kite FIU chak inèdtan apati 12:07 nan maten rive 4:07 nan maten. 
Back to Top

Pakou 12

 • Ap gen ti ajisteman k ap fèt nan orè lasemèn nan pou amelyore regilarite sèvis la.
Back to Top

Pakou 16

 • Frekans sèvis la nan lè ki gen plis sikilasyon yo pwal ajiste sòti chak minit rive chak 28 minit.
 • Premye kous ki pwal nan sid la pwal kite tèminal otobis 167 St la a 4:41 nan maten epi dènye kous la pwal kite a 9:14 nan aswè.
 • Premye kous ki pwal nan nò a pwal kite tèminal otobis Omni an a 5:22 nan maten epi dènye kous la pwal kite a 10:01 nan aswè.
Back to Top

Pakou 21

 • Ap gen ti ajisteman k ap fèt nan orè lasemèn nan pou amelyore regilarite sèvis la.
Back to Top

Pakou 27

 • Ap gen ti ajisteman k ap fèt nan orè lasemèn nan pou amelyore regilarite sèvis la nan direksyon nò a.
Back to Top

Pakou 32

 • Orè yo pwal ajiste sèt jou sou sèt.
  • Kous ki pwal nan sid lasemèn yo pwal kite kite NW 47 Ave / 199 St jiska sèt minit pi bonè. Premye kous la pwal kite a
   4:48 nan maten epi dènye a a 9:41 nan aswè.
  • Kous ki bpwal nan sid yo nan samdi pwal kite jiska kat minit pi bonè. Premye kous la pwal kite a 5:43 nan maten epi dènye a a 9:40 nan aswè.
Back to Top

Pakou 34 Express

 • Kous 34A yo pwal fonksyone san rete ant Estasyon SW 112 Ave an ak Estasyon Dadeland nan.
 • 34B pwal re-aliyen pou desèvi Estasyon SW 112 Ave an nan toude direksyon yo.

Gade kat la

Back to Top

Pakou 35

 • Sèvis lasemèn nan pwal fonksyone chak 40 minit jiska apeprè 6:30 nan aswè.
 • Kous ki pwal nan sid yo pwal kite MDC Kendall chak 40 minit apati 5:00 nan maten rive 6:20 nan aswè epi apre sa chak inèdtan apati 7:05 nan aswè rive 11:05 nan aswè.
 • Kous ki pwal nan nò yo pwal kite Estasyon Transitway SW 344 St la apeprè chak 40 minit apati 5:01 nan maten rive 5:48 nan apremidi. Kous aswè yo pwal kite a 6:36 nan aswè, 7:17 nan aswè, 8:17 nan aswè, 9:18 nan aswè ak 10:15 nan aswè.
Back to Top

Pakou 36

 • De kous aswè ki pwal alès lasemèn ak yon kous aswè nan dimanch ki kounye a fini nan NW 36 St ak 32 Ave pwal pwolonje rive nan Estasyon Allapattah la sa k ap pèmèt pasaje yo transfere nan lòt pakou ak Metrorail.
Back to Top

Pakou 37

 • Yo mete yon detou nan pakou a poutèt konstriksyon k ap dire lontan nan pwent nò a. Pakou a pwal re-aliyen nan pwent nò a epi pòsyon ki sou W 78 Rd / 78 Pl la pwal sispann.

Gade kat la

Back to Top

Pakou 48

 • Ti chanjman nan orè a.
 • Kous ki pwal nan nò yo pwal kite Estasyon University a jiska kat minit pi bonè.
Back to Top

Pakou 52

 • Li pwal re-aliyen avèk Transitway a nan plas US 1 ant SW 200 St ak SW 112 Ave.
 • Kous ki pwal nan sid yo pwal desèvi estasyon SW 200 St ak SW 112 Ave yo sou Transitway a.
 • Kat premye kous ki pwal nan nò yo nan maten lasemèn nan pwal kite pi bonè a 4:28 nan maten,
  4:53 nan maten, 5:25 nan maten ak 5:42 nan maten.

Gade kat la

Back to Top

Pakou 71

 • Ap gen ti ajisteman k ap fèt nan orè lasemèn nan pou amelyore regilarite sèvis la.
 • Premye kous ki pwal nan sid la pwal kite Dolphin Mall pi bonè a 6:04 nan maten epi rès kous yo pwal kite ant yon minit pi bonè ak kat minit pi ta.
 • Kous ki pwal nan nò yo pwal kite MDC Kendall avèk menm orè yo genyen kounye a.
Back to Top

Pakou 73

 • Pwent nò pakou a pwal kòmanse ak fini sou Miami Gardens Drive nan NW 68 Ave.
 • Ap gen ti ajisteman k ap fèt nan orè lasemèn nan pou amelyore regilarite sèvis la.
 • Sèvis ki pwal nan nò nan premidi lasemèn nan pwal fonksyone apeprè chak 35 minit.
 • Kous ki apre 2:30 nan apremidi yo pwal kite Estasyon Dadeland South la ant senk minit pi bonè ak sèt minit pi ta.
Back to Top

Pakou 99

 • Dènye kous ki pwal alès pandan lasemèn nan pwal kite NW 186 St / 67 Ave senk minit pi ta a 8:39 nan aswè.
Back to Top

Pakou L

 • Sèvis nan mitan jounen alès Estasyon Northside la pwal fonksyone chak 15 minit; sèvis aswè apre 8 è nan aswè a pwal fonksyone chak 40 minit.
 • Kous ki ant 8 è nan aswè ak minwi yo pwal gen jiska 15 minit ajisteman.
 • Sèvis chak inèdtan lannwit la pwal rete avèk menm orè li genyen kounye a.
Back to Top

Pakou M

 • Pwent lwès pakou a pwal re-aliyen. Kous yo pwal kòmanse ak fini sou NW 21 Ave / 22 St bò kot bilding Goodwill Industries la.

Gade kat la

Back to Top

Pakou S

 • Lasemèn
  • Sèvis pandan lè ki gen plis sikilasyon nan maten an, pandan mitan jounen an ak nan aswè ap fonksyone chak 15 minit sòti ak ale anbalavil Miami.
  • Kous yo gen dwa gen jiska 10 minit ajisteman.
  • Sèvis chak inèdtan pandan lannwit lan pwal rete avèk menm orè li genyen kounye a.
 • Samdi
  • Sèvis anvan midi a pwal fonksyone chak 20 minit.
  • Premye kous ki pwal nan sid la pwal kite Aventura Mall a 4:20 nan maten epi apre sa chak 20 minit apati 4:49 nan maten rive 10:17 nan maten.
  • Kous ki pwal nan nò nan maten yo pwal kite Government Center a 5:00 nan maten, 5:18 nan maten, epi apre sa chak 20 minit apati 5:39 nan matin rive 12:19 nan lannwit.
Back to Top

Pakou 120 Beach MAX

 • Lasemèn
  • Sèvis pandan lè ki gen plis sikilasyon an nan sid Haulover Marina pwal fonksyone chak 15 minit.
  • Kous ki pwal nan sid yo sòti Aventura Mall ak Haulover anvan 9:30 nan maten, ak ant 4:00 nan apremidi ak 7:00 nan aswè, pwal gen yon aijsteman jiska 10 minit.
  • Kous ki pwal nan nò yo pwal kite Government Center chak 15 minit ant 7:45 nan maten ak 10:00 nan maten epi ant 5:00 nan apremidi ak 6:00 nan aswè.
  • Sèvis aswè a ap ajiste pou fonksyone chak 40 minit apre 6:30 nan aswè.
  • Twa dènye kous ki pwal nan nò yo pwal kite Anbalavil a 8:15 nan aswè, 8:55 nan aswè ak 9:30 nan aswè.
  • De dènye kous ki pwal nan sid yo pwal kite Aventura Mall a 9:49 nan aswè ak 10:31 nan aswè.
 • Samdi
  • Sèvis anvan 10 è nan maten an pwal ajiste pou fonksyone chak 20 minit.
  • Premye kous ki pwal nan sid la pwal kite Aventura Mall a 5:49 nan maten epi apre sa kous k ap kite Mall la ak Haulover pwal gen jiska 10 minit ajisteman.
  • De premye kous ki pwal nan nò yo pwal kite Government Center a 6:00 nan maten ak 6:36 nan maten epi apre sa chak 20 minit apati 7:00 nan maten rive 10:00 nan maten.
Back to Top

Pakou 211 Overtown Circulator

 • Premye kous aleretou a 10:00 nan maten nan direksyon lès la ak sa 10:18 nan maten nan direksyon lwès la pwal sispann.
 • Dènye kous aleretou a 5:15 nan apremidi nan direksyon lès la ak sa 5:33 nan apremidi nan direksyon lwès la pwal sispann.
Back to Top

Pakou 249 Coconut Grove Circulator

 • Sèvis lasemèn nan pwal ajiste a chak 30 minit.
Back to Top

Pakou 254 Brownsville Circulator

 • Dire sèvis pakou a pwal ajiste pou fonksyone apati 9:20 nan maten rive 2:54 nan apremidi.
 • Kous yo pwal kite Caleb Center chak 30 minit apati 9:20 nan maten rive 11:20 nan maten epi apati12:00 midi rive 2:30 nan apremidi.
Back to Top

Pakou 277 NW 7th Avenue MAX

 • Pakou a pwal re-aliyen nan zòn anbalavil Miami an.

Gade kat la

Back to Top

Pakou 287 Saga Bay MAX

 • Ap gen ajisteman k ap fèt nan orè a pou amelyore regilarite sèvis la.
 • Kous ki pwal nan nò nan maten yo pwal kite jiska wit minit pi bonè epi kous ki pwal nan sid yo pwal kite jiska senk minit pi bonè.
 • Kous ki pwal nan sid nan apremidi yo pwal kite Dadeland South avèk menm orè yo genyen kounye a.Kous ki pwal nan nò yo pwal kite de minit pi ta.
Back to Top

Pakou 288 Kendall Cruiser

 • Yo pwal mete yon nouvo sèvis kout ki rele Pakou 288A.
  • Li pwal fonksyone sòti nan nouvo pak estasyònman ki sou SW 127 Ave ak Kendall Dr la rive Dadeland North.
  • Sèvis ki pwal alès nan maten an pwal fonksyone chak 15 minit apati 5:50 nan maten rive 9:19 a.m.
  • Kous ki pwal alwès nan apremdidi yo pwal kite Dadeland North apeprè chak 15 minit apati 3:37 nan apremidi rive 7:22 nan aswè.
 • Sèvis ki sòti nan Tèminal Transpò Piblik West Kendall la, ki rele Pakou 288, pwal fonksyone chak 15 minit.
  • Kous sa yo pap antre anndan pak estasyònman an men y ap desèvi arè otobis ki sou Kendall Drive ak 127 Ave an.
  • Kous ki pwal alès yo pwal fonksyone apeprè chak 15 minit apati 5:28 nan maten rive 9:24 nan maten.
  • Kous ki pwal alwès yo pwal fonksyone chak 15 minit apati 3:23 nan apremidi rive 7:30 nan apremidi.

Gade kat la

Back to Top

If you cannot view PDF PDF files, you can download Acrobat Reader  for free from Adobe Systems, Inc. In order to use PDF files, you must have Acrobat installed on your computer.

Back to Top Page Last Edited: Mon Jun 5, 2017 3:57:14 PM
transit
 
 
Corner
Corner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.