Skip Navigation

Bus TrackerTrain TrackerMover Tracker

Get Transit Directions

Para información en Español llame
al 305-891-3131

Find Bus Route InformationMetrobus

Metrorail

Metromover

Special Transportation Service (STS)

Fares and Transfers

Discount Programs

For-Hire Transportation

Reduced Fares

Improvement Projects

Rider Guide

Accessibility

Reports and Plans

Public Works

About Us

Informacion en Español

Last Visited »

Hurricane Matthew

At this time, Miami-Dade County is monitoring Hurricane Matthew.

Please visit our Emergency website for the latest information on openings and closings in Miami-Dade County.

CHANJMAN NAN SÈVIS METROBUS K AP KÒMANSE DIMANCH, 19 JEN 2016

Route 2

Pwent sid ki pase anbalavil Miami an ap re-aliyen pou Pakou a al fini SW 1 Ave/1 St olyede nan kanpis MDC Wolfson nan. Pòsyon Trajè ki sou NW/NE 6 Street la ak NE/SE 1 Avenue an ap sispann.

Gen ti chanjman nan orè k ap fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt. Kous yo ap rive ak kite SW 1 Ave/1 St ak menm orè yo genyen kounyeya nan kanpis MDC Wolfson nan.

Back to Top

Route 3

Pwent sid ki pase anbalavil Miami an ap re-aliyen pou Trajè a al fini anndan Estasyon Bis Anbalavil la.
Gen chanjman orè k ap fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt pou amelyore regilarite.

Kous ki pwal nan sid yo ap kite Aventura Mall lasemèn anvan 8:00 p.m. jiska 13 minit pi bonè; nan samdi ak dimanch anvan 9:00 p.m. jiska 11 minit pi bonè. Pifò kous ki pwal nan sid nan aswè yo ap kite ak menm orè yo genyen kounyeya.

Kous ki pwal nan nò nan maten yo ap kite Anbalavil lasemèn yon minit pi bonè anvan 7:00 a.m., nan samdi anvan 8:00 a.m. senk minit pi ta ak nan dimanch anvan 7:00 a.m. jiska senk minit pi bonè. Lòt kous ki pwal nan nò yo ap kite ak menm orè yo genyen kounyeya eksepte kous lasemèn ki ant 7:50 p.m. ak 9:50 p.m. yo k ap kite senk minit pi ta.

Gen lòt kous ta lannwit k ap ajoute nan orè a sèt jou sou sèt pou ofri sèvis apeprè chak 30 minit jiska 1 a.m. sòti Aventura Mall ak anbalavil Miami.

Back to Top

Route 7

Gen ti chanjman k ap fèt nan orè direksyon lès la sèt jou sou sèt.

Back to Top

Route 11

Gen ti chanjman k ap fèt nan orè lasemèn nan nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous ki pwal alès yo ap kite Estasyon FIU a ak Mall of the Americas jiska de minit pi bonè; kous nan aswè ta ak nan lannwit yo ap kite Estasyon FIU a twa minit pi bonè. Kous ki pwal alwès yo ap kite Anbalavil avèk orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Route 33

Gen chanjman orè k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous ki pwal alwès yo ap kite NE 5 Ave/80 St jiska senk minit pi bonè; premye kous la ap kite a 5:26 a.m. epi dènye kous la ap kite a 9:21 p.m. Premye kous ki pwal alès la ap kite NW 103 St / 87 Ave senk minit pi bonè a 5:25 a.m.; kous ki desèvi Pak Endistriyèl la ap kite de minit pi bonè nan maten ak twa minit pi bonè nan apremidi. Tout lòt kous ki pwal alès yo ap kite avèk orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Route 34 Busway Flyer

Gen yon lòt kous ki pwal nan sid nan aswè k ap ajoute nan orè a k ap kite Estasyon Dadeland South la a 7:10 p.m.

Back to Top

Route 35

Gen chanjman orè k ap fèt nan toude direksyon yo nan samdi pou amelyore regilarite. Gen ti chanjman nan orè direksyon nò a k ap fèt lasemèn ak nan samdi.

Nan samdi nan direksyon sid premye kous ki sòti Miami Dade College Kendall la ap kite sèt minit pi bonè a 6:48 a.m. epi dènye kous la ap kite senk minit pi ta a 9:50 p.m.; lòt kous yo ap kite MDC avèk orè yo genyen kounyeya. Kous ki pwal nan nò yo nan samdi ap kite pak estasyònman SW 344 Street la ant senk minit pi bonè ak wit minit pi ta; premye kous la ap kite a 6:37 a.m. epi dènye kous la ap kite a 10:13 p.m..

Kous ki pwal nan nò yo ap kite pak Estasyònman an avèk orè yo genyen kounyeya lasemèn epi y ap kite yon minit pi bonè nan dimanch.

Back to Top

Route 37

Gen ajisteman nan orè lasemèn nan k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous ki pwal nan sid anvan 4 p.m. yo ap kite W 3 Ct / 73 Pl jiska senk minit pi bonè, lòt kous yo ap kite avèk orè yo genyen kounyeya eksepte dènye kous la k ap kite a 9:41 p.m.

Kous ki pwal nan nò yo ap kite Estasyon South Miami an jiska sèt minit pi bonè; premye kous la ap kite a 5:07 a.m. epi dènye kous la ap kite a 10:28 p.m.

Back to Top

Route 40

Gen chanjman nan orè lasemèn nan k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous ki pwal alès yo sòti SW 8 St / 129 Pl ak SW 56 St / 152 Ave anvan 9:00 a.m. ap kite jiska sèt minit pi bonè; lòt kous yo ap kite jiska sis minit pi ta.

Nan direksyon lwès premye kous la ap kite Estasyon Douglas Road la a 5:44 a.m. epi apre sa kous yo ap kite avèk orè yo genyen kounyeya eksepte kous 6:15 p.m. ak 6:45 p.m. yo k ap kite a 6:10 p.m. ak 6:44 p.m. yo chak nan lòd.

Back to Top

Route 42

Pòsyon Pakou lasemèn ki pase Miami Springs (42A) a ap sispann.

Frekans sèvis lasemèn nan sou LeJeune Road ant Estasyon Douglas Road la ak Estasyon MIA a ap modifye pou vin 33 minit olyede 30; frekans sèvis la nan nò Estasyon MIA a ap modifye pou vin 65 minit olyede 60.

Kous ki pwal nan sid lasemèn yo sòti Estasyon Tri-Rail Opa-Locka a ap chanje pou premye kous la kite a 4:35 a.m. epi dènye kous la a 6:02 p.m.. Sèvis aswè nan direksyon sid ki sòti Estasyon MIA a ap kite chak inèdtan apatide 7:55 p.m. avèk dènye kous la k ap kite a 10:54 p.m.

Kous lasemèn ki pwal nan nò yo sòti Estasyon Douglas Road la anvan 8:00 a.m. ap kite a 5:20 a.m., 5:55 a.m., 6:30 a.m., 7:04 a.m. ak 7:36 a.m.; kous jiska 7:00 p.m. yo ap kite avèk orè yo genyen kounyeya. Dènye kous ki pwal nan Estasyon Tri-Rail Opa-Locka a ap kite a 7:32 p.m.. Sèvis aswè a ant Estasyon Douglas Road la ak Estasyon MIA a ap kite chak inèdtan apatide 8:22 nan aswè avèk dènye kous la k ap kite a 11:18 p.m..

Back to Top

Route 48

Pwent nò Pakou a pwal re-aliyen nan zòn Brickell. Kous ki pwal nan nò yo ap antre nan Estasyon Brickell la pase pa Coral Way, SW 2 Avenue ak SW 11 Street pou rive SW 1 Avenue. Kous ki pwal nan sid yo ap rive Brickell Avenue pase pa SW 1 Avenue ak Coral Way.

Pap gen chanjman orè.

Back to Top

Route 51 Flagler MAX

Pòsyon bout alès ki desèvi anbalavil Miami an ap re-aliyen pou fini sou NW 1 Ave / 1 St; Pakou a pap desèvi estasyon bis ki sou SW 1 Street nan SW 1 Court la ankò. Kous ki pwal alwès yo ap kontinye desèvi devan Sant Gouvènmantal la.

Pifò kous ki pwal alès yo ap kite SW 8 St / 132 Ave jiska nèf minit pi bonè eksepte kous 8:32 a.m. nan k ap kite a 8:19 a.m. Premye kous la ap kite a 4:45 a.m. epi dènye kous la ap kite a 6:56 p.m.

Kous ki pwal alwès yo ap kite Anbalavil yon minit pi bonè.

Back to Top

Route 56

Gen chanjman orè k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous ki pwal alwès yo ap kite Miami Children's Hospital jiska 11 minit pi bonè avèk premye kous la k ap kite a 5:52 a.m. ak dènye kous la k ap kite a 6:48 p.m.

Kous ki pwal alès yo ap kite SW 56 St / 152 Ave ant 10 minit pi bonè ak senk minit pi ta; premye kous la ap kite a 5:56 a.m. epi dènye kous la ap kite a 5:58 p.m.

Back to Top

Route 70

Ap gen yon ti re-aliyman nan zòn Baz Rezèv Ayeryen Homestead la; pòsyon Pakou ki pase Ramey Avenue a ap sispann.

Pap gen chanjman orè.

Back to Top

Route 73

Gen chanjman k ap fèt nan orè lasemèn nan nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous ki pwal nan nò yo ap kite Estasyon Dadeland South la jiska de minit pi bonè. Kous ki pwal nan sid yo ap kite NW 73 Ave / 186 St jiska senk minit pi ta.

Back to Top

Route 77

Ap gen yon ti re-aliyman nan direksyon sid k ap kite estasyon bis Audrey M Edmonson Transit Village la; Pakou a ap pran NW 6 Ave pou al NW 58 St pou kontinye sou NW 7 Avenue.

Back to Top

Route 93 Biscayne MAX

Otobis la pap antre nan estasyon bis Omni a epi l ap rete sou Biscayne Blvd; kounyeya Pakou a ap desèvi tout estasyon bis lokal ki nan sid 19th Street yo.

Pòsyon pwent sid la anbalavil Miami ap re-aliyen pou Pakou a al fini anndan Estasyon Bis Anbalavil la.

Gen chanjman orè k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous ki pwal nan sid yo ap kite Aventura Mall jiska sèt minit pi bonè; premye kous la ap kite a 5:45 a.m. epi dènye kous la ap kite a 6:15 p.m.

Kouski pwal nan nò yo ap kite Anbalavil avèk orè yo genyen kounyeya eksepte de premye kous nan maten yo k ap kite a 5:24 a.m. ak 5:44 a.m., epi de dènye kous nan aswè yo k ap kite a 7:05 p.m. ak 7:25 p.m.

Back to Top

Route 95 Express Golden Glades

Segman Pakou ki pwal Brickell ak Biscayne Blvd la ap sispann.

Pòsyon Anbalavil Miami an pwal re-aliyen pou li vin rete mwens; Pakou a ap gen menm aliyman nan yon sèl direksyon an nan  maten ak nan apremidi.
Gen chanjman orè k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous nan maten ki pwal Anbalavil yo ap kite Golden Glades ant senk minit pi bonè ak twa minit pi ta pou rive Anbalavil jiska 10 minit pi ta.

Kous nan maten k ap kòmanse nan NW 186 St / 73 Ave yo ap kite a 5:40 a.m., 6:30 a.m., 6:57 a.m. ak 7:32 a.m. pou kontinye sou Anbalavil pase pa Golden Glades. Kous nan apremidi yo ap kite Anbalavil a 4:05 p.m., 4:45 p.m., 5:30 p.m. ak 6:00 p.m. pou rive NW 186 St / 73 Ave jiska 11 minit pi ta pase orè yo genyen kounyeya.

Kous ki pwal Civic Center nan maten yo ap kite Golden Glades twa minit pi ta. Kous nan apremidi yo ap kòmanse nan Estasyon Santa Clara epi apre sa desèvi zòn Civic Center a avèk orè yo genyen kounyeya.

Kous nan maten k ap kòmanse nan Aventura Mall yo ap kite a 6:25 a.m., 6:54 a.m. ak 7:14 a.m. pou kontinye sou Civic Center a pase pa Golden Glades. Kous nan apremidi ki desèvi Aventura Mall yo ap kite Lopital Veteran an a 4:20 p.m., 5:15 p.m. ak 5:35 p.m. pou rive Aventura Mall jiska 19 minit pi ta pase orè yo genyen kounyeya.

Kous nan maten ki pwal nan Estasyon Earlington Heights la ak Doral ap kite Golden Glades a 6:44 a.m. Kous nan apremidi a ap kite NW 87 Ave / 36 St nan Doral a 5:08 p.m.

Back to Top

Route 95 Express Dade Broward (ki pwal Anbalavil Miami)

Gen chanjman k ap fèt nan orè apremidi nan direksyon sid la.

Kous yo ap kite Sheridan Street chak 15 minit ant 4:18 p.m. ak 5:48 p.m.

Kous yo ap kite Broward Blvd chak 15 minit ant 4:37 p.m. ak 5:52 p.m.

Back to Top

Route 104

Gen chanjman nan orè lasemèn nan k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous nan maten ki pwal alès yo anvan 8:30 a.m. ap kite Estasyon Transpò Piblik West Kendall la ant 10 minit pi bonè ak senk minit pi ta; kous ki ant 3:58 p.m. ak 5:58 p.m. yo ap kite de minit pi ta; tout lòt kous yo ap kite avèk orè yo genyen kounyeya.

Kous ki pwal alwès ant 9:12 a.m. ak 3:12 p.m. epi ant 5:42 p.m. ak 6:42 p.m. yo ap kite de minit pi bonè; kous 8:15 p.m. la ap kite pi ta a 8:20 p.m.; lòt kous yo ap kite avèk orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Route B

Pwent nò Pakou a ap re-aliyen nan zòn Brickell la. Kous ki pwal nan nò yo ap antre nan Estasyon  Brickell la pase pa Coral Way, SW 2 Avenue ak SW 11 Street rive SW 1 Avenue. Pakou a pap desèvi estasyon bis ki sou bò lès estasyon an ankò. Pasaje yo ap monte ak desann bis la sou bò lwès estasyon an.

Kous ki pwal nan sid yo ap rive Brickell Avenue pase pa SW 1 Avenue ak Coral Way.

Pap gen chanjman orè k ap fèt pou re-aliyman an.

Gen twa kous ki pwal nan nò nan maten lasemèn k ap ajoute nan orè a k ap kite Crandon Blvd bò Cape Florida State Park a 8:42 a.m., 8:58 a.m. ak 9:15 a.m.

Back to Top

Route C

Detou Anbalavil ki genyen kounyeya a ap vin definitif; Pakou a fini SW 1 Ave / 1 St epi li pa antre nan Estasyon Bis Anbalavil la.

Gen chanjman k ap fèt nan orè lasemèn nan nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous ki pwal nan sid yo anvan 8:30 a.m. ap kite Mt. Sinai jiska twa minit pi bonè; kous ki ant 3:15 p.m. ak 6:30 p.m. yo ap kite jiska de minit pi bonè; kous ki pi ta nan aswè yo ap kite a 8:43 p.m., 9:13 p.m., 10:17 p.m., 11:00 p.m. epi dènye kous la ap kite a 12:08 a.m.

Kous ki pwal nan nò yo anvan 9:00 p.m. ap kite Anbalavil avèk orè yo genyen kounyeya. Dènye kous nan aswè yo ap kite Anbalavil a 9:04 p.m., 9:39 p.m., 10:15 p.m., 11:10 p.m. epi dènye kous la ap kite a 12:12 a.m.

Back to Top

Route L

Gen chanjman nan orè lasemèn nan k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Kous ki pwal alès anvan 5:30 p.m. sòti Estasyon Hialeah a ak Estasyon Amtrak la ap kite jiska kat minit pi bonè; lòt kous yo ap kite avèk orè yo genyen kounyeya. Kous lannwit yo ap kite Estasyon Northside la chak inèdtan ant 12:40 a.m. ak 3:40 a.m.

Twa premye kous ki pwal alwès nan maten yo sòti 17th Street sou Miami Beach ap kite a 4:38 a.m., 5:20 a.m. ak 6:05 a.m. epi twa kous nan maten ki kòmanse Harding Ave / 72 St yo ap kite a 5:27 a.m., 6:11 a.m. ak 6:43 a.m. Lòt kous ki pwal alwès yo ap kite avèk orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Route S

Detou Anbalavil ki gen kounyeya ap vin definitif; Pakou a fini SW 1 Ave / 1 St epi li pa antre nan Estasyon Bis Anbalavil la.

Gen yon kous lannwit nan toude direksyon yo k ap ajoute nan orè a sèt jou sou sèt pou ofri sèvis apeprè chak 30 minit jiska 1 a.m. sòti Aventura Mall ak Anbalavil Miami.

Back to Top

Route 120 Beach MAX

Detou Anbalavil ki genyen kounyeya ap vin definitif; Pakou a fini SW 1 Ave / 1 St epi li pa antre nan Estasyon Bis Anbalavil la. Pap gen chanjman orè ki fèt pou re-aliyman an.

Back to Top

Cutler Bay Local

Pakou a pwal re-aliyen ak pwolonje pou desèvi Walmart ki sou SW 211 Street la epi apre sa fonksyone sou Wout pou Otobis la rive SW 112 Avenue, desèvi Estasyon Wout pou Otobis ki bò Target la, epi apre sa retounen sou US 1. Pòsyon Pakou ki sou SW 112 Avenue a ant SW 211 Street ak US 1 nan ap sispann.

Orè a ap chanje avèk sèvis k ap fonksyone chak inèdtan.

Back to Top

Route 207 / 208 Koneksyon Little Havana

Pwent kòmansman / fen pòsyon Pakou yo ap Estasyon Brickell la pito.

207 (pòsyon ki al nan sans zegwi mont la) ap kite Estasyon Brickell la pou al SW 7 Street epi l ap rive nan Sant Gouvènmantal la avèk orè li genyen kounyeya epi apre sa l ap kontinye pou retounen nan Estasyon Brickell la.

208 (pòsyon ki al nan sans kontrè zegwi mont la) ap kite Estasyon Brickell la pou rive nan Sant Gouvènmantal la epi kontinye sou Flagler Street ak SW 8 Street pou retounen nan Estasyon Brickell la avèk orè li genyen kounyeya.

Back to Top

Route 238 Koneksyon Lès-Lwès

Pòsyon Pakou k ap desèvi Cargo City a ap sispann.

Gen gwo chanjman orè k ap fèt nan toude direksyon yo.

Kou ski pwal alès yo ap kite Dolphin Mall chak 45 minit ant 6:55 a.m. ak 9:55 a.m.; apeprè chak inèdtan ant 10:43 a.m. ak 2:48 p.m.; ak chak 45 minit ant 3:45 p.m. ak 7:30 p.m.

Kou ski pwal alwès yo ap kite Estasyon MIA a apeprè chak 45 minit ant 6:30 a.m. ak 8:45 a.m. ak ant 2:30 p.m. ak 7:40 p.m. ak chak inèdtan ant 9:35 a.m. ak 1:40 p.m.

Back to Top

Route 249 Coconut Grove Circulator

Sèvis ki al nan Meri a nan kous ki pwal alès yo ap sispann.

Kous ki pwal alès yo lasemèn ap kite Estasyon Douglas Road la de minit pi ta.

Back to Top

Route 252 Coral Reef MAX

Pòsyon Pakou ki pwal nan Zoo Miami an ap sispann.

Gen chanjman orè ki pwal fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt.

Kous nan maten ki pwal alès lasemèn yo ap kite Country Walk jiska senk minit pi bonè; kous ki ant 9:00 a.m. ak 5:30 p.m. yo ap kite jiska sis minit pi ta; kous ki apre 6 p.m. yo ap kite jiska twa minit pi bonè. Kous ki pwal alwès yo ap kite Estasyon Dadeland South la avèk orè yo genyen kounyeya, eksepte premye kous la k ap kite pi bonè a 5:58 a.m. epi kous 7:10 p.m. la k ap kite pi bonè a 7:05 p.m.

Kous ki pwal alès nan samdi yo ap kite SW 152 St / 162 Ave ant yon minit pi bonè ak senk minit pi ta; premye kous la ap kite a 5:22 a.m. epi dènye kous ki pwal Dadeland South la ap kite a 6:44 p.m.; gen yon lòt kous k ap kite a 7:30 p.m. pou al SW 137 Ave / 152 St.

Kous ki pwal alès nan dimanch yo ap kite ant kat minit pi bonè ak kat minit pi ta; premye kous la ap kite a 5:25 a.m. epi dènye kous ki pwal Dadeland South la ap kite a 6:47 p.m.; gen yon lòt kous k ap kite a 7:29 p.m. pou al SW 137 Ave / 152 St sèlman.

Kous ki pwal alwès nan samdi ak dimanch yo ap kite Estasyon Dadeland South la a 6:00 a.m., epi apre sa chak inèdtan ant 6:50 a.m. ak 6:50 p.m.

Back to Top

Route 254 Brownsville Circulator

Dire sèvis Pakou a ap ogmante pou fonksyone ant 7:15 a.m. ak 7 p.m.

Kous yo ap kite Caleb Center chak 30 minit ant 7:15 a.m. ak 8:45 a.m., ant 9:20 a.m. ak 11:20 a.m., ant 11:55 a.m. ak 12:55 p.m., ant 1:30 p.m. ak 4:00 p.m. epi ant 4:35 p.m. ak 6:35 p.m.

Back to Top

Route 272 Sunset KAT

Gen ti chanjman orè kap fèt nan toude direksyon yo.

Kous ki pwal alès yo ap kite Estasyon Transpò Piblik West Kendall la jiska twa minit pi bonè eksepte dènye kous nan maten an k ap kite a 8:46 a.m.

Kous ki pwal alwès yo ap kite Estasyon Dadeland North la avèk orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

If you cannot view PDF PDF files, you can download Acrobat Reader  for free from Adobe Systems, Inc. In order to use PDF files, you must have Acrobat installed on your computer.

Back to Top Page Last Edited: Mon Jun 20, 2016 10:52:27 AM
transit
 
 
Corner
Corner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.