Bus TrackerTrain TrackerMover Tracker (BETA)

Get Transit Directions

Para información en Español llame
al 305-891-3131

Find Bus Route InformationMetrobus

Metrorail

Metromover

Special Transportation Service (STS)

Fares and Transfers

Discount Programs

Reduced Fares

Improvement Projects

Rider Guide

Accessibility

Reports and Plans

About Transit

Informacion en Español

Last Visited »

Ajisteman nan Sèvis la Apati 24 Novanm 2013

Route 24

Route 24 pral fini nan Brickell Metrorail Station olye nan Downtown Miami sèt jou pa semèn.  Pasaje yo kapab itilize Metrorail, Metromover, oswa Route 6, 8 ak Koneksyon 207/208 Little Havana pou vwayaje ant Downtown ak Brickell Metrorail Station.

 

Lendi jiska samdi, Route 24 Coral Way Limite pral sèvi sèlman arè otobis ki gen plis aktivite nan Coral Way ant Ponce de Leon Blvd ak Brickell Metrorail Station:

–  Andalusia / Aragon ak Ponce de Leon Blvd

–  SW 37 Ave ak Coral Way / Merrick Way

–  Coral Way ak SW 34 Ave

–  Coral Way ak SW 32 Ave

–  Coral Way ak SW 27 Ave

–  Coral Way ak SW 22 Ave

–  Coral Way ak SW 17 Ave

–  Vizcaya Metrorail Station

–  SW 3 Ave ak 25 Rd (direksyon lwès) / 24 Rd (direksyon lès)

–  SW 13 St ak SW 3 Ave

–  Brickell Metrorail Station

Se City of Miami Coral Way Trolley ki pral bay sèvis pou tout lòt kote otobis yo kanpe ant Ponce de Leon Blvd ak Brickell Metrorail Station. Route ki sou Lwès Ponce de Leon Blvd ap rete menm jan: vwayaj kout yo ap opere nan  Westchester (SW 87 Ave) ak West Dade Library, vwayaj long yo pral opere nan SW 137 Avenue depi nan tèminal otobis FIU, epi vwayaj nan lè ki gen anpil aktivite nan jou lasemèn pral opere nan SW 152 Avenue.

 

Nan jou dimanch, Route 24 pral sèvi tout kote otobis yo kanpe sou tout Route la depi nan SW 137 Avenue jiska Brickell Metrorail Station.

City of Miami Coral Way Trolley pa fonksyone jou dimanch.

Back to Top

Route 3

Ti ajisteman nan orè a pou direksyon nò nan jou lasemèn ap fèt pandan tout jounen an ant NE 36 Street ak Tèminal 167 Street.

Back to Top

Route 16

Ti ajisteman nan orè a pou direksyon nò nan jou lasemèn ap fèt pandan tout jounen an ant NE 36 Street ak Tèminal 167 Street.

Back to Top

Route 32

Nan jou dimanch, Route la p ap antre ankò epi li p ap sèvi andedan kanpis MDC North.  Sèvis jou dimanch lan ap rete jan li pwograme pou kounye a.

Back to Top

Route 33

Nan jou lasemèn, vwayaj nan direksyon lwès a 2:00 ak 2:25 p.m. ap kite NE 5 Ave / 80 St pi bonè a 1:55 ak 2:20 p.m.

Back to Top

Route 34 Busway Flyer

Ajisteman nan tan fonksyònman ap fèt nan vwayaj nan direksyon nò lematen.

Back to Top

Route 35

Premye vwayaj nan direksyon sid nan jou wikenn ap kite kanpis MDC Kendall senk minit anvan; a 7:00 a.m. nan jou samdi epi a 7:05 a.m. nan jou dimanch.

Back to Top

Route 38 Busway MAX

Ti ajisteman nan orè fonksyònman nan direksyon nò a ap fèt nan jou lasemèn ak nan maten jou dimanch.

Back to Top

Route 73

Pwen kòmansman ak pwen finisman ki sou bouk nò Route la pral chanje direksyon ant NW 68 Ave / Miami Gardens Dr ak NW 73 Ave / Miami Gardens Dr ki toupre estasyònman Park & Ride.

Back to Top

Route 88

Pòsyon Kendale Lakes Route la pral sispann.  Route la ap kontinye sèvi Tèminal West Kendall Transit depi SW 88 Street sèt jou pa semèn.   Sèvis nan lwès  Kendall Drive SW 127 Avenue pral amelyore pou chak 20 minit pandan lè ki gen anpil aktivite, chak 30 minit nan lèt ki pa gen anpil aktivite jou dimanch, epi chak 24 minit nan jou samdi.

Back to Top

Route 70

Sèvis jou lasemèn nan Saga Bay ap sispann. Vwayaj jou samdi ak dimanch ki prale nan Saga Bay ap rete jan yo pwograme. Sèvis jou lasemèn ant South Dade Government Center ak Florida City ap rete jan li pwograme a.

Back to Top

Route 93 Biscayne MAX

Sèvis nan lè ki gen anpil aktivite pral amelyore pou ant 18 minit ak chak 15 minit.

Back to Top

Route 95 Express Golden Glades

Nan yon efò pou amelyore efikasite sèvis la, sèvis 95 Golden Glades Express pral modifye apre senk ti jou ferye: Vandredi apre Thanksgiving, Jounen Martin Luther King, Jou Prezidans, Jou Kristòf Kolon Dekouvri Lamerik ak Jounen Veteran.  Chwazi vwayaj ant Golden Glades ak anba-lavil Miami / Biscayne Blvd ap sispann.  N ap bay enfòmasyon pou pasaje yo semèn anvan jou ferye a.

Back to Top

Route C

Samdi, vwayaj nan direksyon sid a 4:54 a.m. k ap kite Washington Ave / Lincoln Rd ap kite pi bonè a 4:48 a.m.  De premye vwayaj nan direksyon nò a 5:00 ak 5:22 a.m. ant tèminal CBD ap kite pi bonè a 4:48 ak 5:16 a.m. youn apre lòt.

Back to Top

Route 104

Sèvis mitan jounen lasemèn ap amelyore ant 60 minit ak chak 45 minit.

Back to Top

Route 288 Kendall Cruiser

Ti ajisteman nan lè fonksyònman lasemèn ap fèt nan vwayaj apremidi nan direksyon lwès.

Back to Top

If you cannot view PDF Get Acrobat! files, you can download Acrobat Reader  for free from Adobe Systems, Inc. In order to use PDF files, you must have Acrobat installed on your computer.

Back to Top Page Last Edited: Wed Nov 13, 2013 2:36:41 PM
transit
 
 
Corner
  • Facebook Twitter YouTube RSS
  • Print Print Email this page Email Page   | Bookmark and Share
  • Minimize Tools
Corner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.