Skip Navigation

Bus TrackerTrain TrackerMover Tracker

Get Transit Directions

Para información en Español llame
al 305-891-3131

Find Bus Route InformationMetrobus

Metrorail

Metromover

Special Transportation Service (STS)

Fares and Transfers

Discount Programs

Reduced Fares

Improvement Projects

Rider Guide

Accessibility

Reports and Plans

About Transit

Informacion en Español

Last Visited »

Important Global Message

Maintenance Alert

The Miami-Dade County Portal will be undergoing maintenance starting at 11 p.m. Saturday, May 3 and for all of Sunday, May 4. Intermittent outages may be experienced. We apologize for any inconvenience.

Thank you for your patience as we improve our online services.

Ajisteman Nan Sèvis Metrobus Aplikab apatide dimanch 17 out 2014

Wout 7

Yo pral fè kèk ti chanjman nan orè pou toulède direksyon yo, 7 jou sou 7.

Otobis sou trajè ki prale nan direksyon Lès (eastbound) anvan 6:30 p.m. soti nan Dolphin Mall ak soti nan estasyon Miami International Airport Metrorail pral kite senk (5) minit pi bonè nan jou lasemèn yo, jiska sèt (7) minit pi bonè lesamdi e jiska kat (4) minit pi bonè ledimanch. Otobis leswa pandan lasemèn yo ak dimanch swa pral derape selon menm orè ki genyen koulye an. Otobis samdi swa yo pral derape nan Dolphin Mall a 6:48 p.m., a 7:22 p.m., a 7:57 p.m., a 9:10 p.m. epi a 10:05 p.m..

Lasemèn, otobis sou trajè ki prale nan direksyon Lwès (westbound) apatide 6:25 a.m. jiska 7:30 a.m., apatide 11:15 a.m. jiska 12:40 p.m., ak Trajè 2:00 p.m. ak 2:30 p.m. pral kite kanpis MDC Wolfson senk minit pi bonè; trajè   3:55 p.m. lan pral kite senk (5) minit pi ta. Tout lòt trajè lasemèn yo nan ki prale nan direksyon Lwès (westbound) pral derape selon orè ki gen aktyèlman an. Samdi maten, trajè 6:55 a.m. ak trajè 7:25 a.m. yo pral derape senk (5) minit pi bonè; trajè 7:05 p.m. ak trajè 9:00 p.m. yo, pral kite senk (5) minit pi ta.Tout lòt trajè lesamdi ak ledimanch ki prale nan direksyon Lwès (westbound) pral derape selon orè ki genyen koulye an.

Back to Top

Wout 8

Yo pral fè gwo chanjman nan orè lasemèn yo, nan toulède direksyon, pou amelyore pwogramasyon nan orè a.

Lasemèn, trajè ki prale nan direksyon Lès (eastbound) anvan 3:00 p.m. pral derape nan Tèminal FIU Metrobus la jiska wit (8) minit pi bonè; otobis apremidi ak nan debi sware pral derape jiska de (2) minit pi bonè, epi dènye otobis sou trajè leswa yo ap derape a 9:07, a 10:07 e a 11:07 p.m.

Lasemèn, otobis sou trajè ki prale nan direksyon Lwès (westbound) yo pral derape nan kanpis MDC Wolfson selon orè ki genyen koulye an. Alèkile trajè 7:05 a.m. lan pral fini nan SW 57 Ave epi trajè 7:15 a.m. lan pral opere sou FIU an pasan pa SW 8 St antanke wout 8A. Otobis mitan jounen an ant 9:20 a.m. e 1:50 p.m. ki asire trajè FIU kounye a, an pasan pa SW 8 St antanke wout 8A, apatide koulye an yo pral pase pa Westchester ak Coral Way antanke wout 8, epi otobis sou trajè ki rive nan FIU koulye an, an pasan pa Coral Way pral kontinye sou trajè an antanke wout 8A an pasan pa SW 8 St. Tout lòt otobis sou trajè ki prale nan direksyon Lwès (westbound) yo pral derape epi yo pral fonksyone selon orè ki genyen koulye an.

Back to Top

Wout 27

Yo pral fè kèk ti chanjman nan orè lasemèn yo, nan toulède direksyon yo, pandan tout jounen an.

Lasemèn, otobis sou trajè ki prale nan direksyon Sid (southbound) ki derape nan kwen NW 207 St  ak 27 Ave ant 6:15 a.m. ak 5 p.m. pral derape jiska sis (6) minit pi bonè. Trajè ki prale nan direksyon Nò (northbound) ki derape nan Coconut Grove Station ant 11:30 a.m. e 7:30 p.m. pral kite jiska senk (5) minit pi bonè. Tout lòt trajè lasemèn ki prale nan direksyon Sid (southbound) ak nan direksyon Nò (northbound) pral derape selon orè ki genyen aktyèlman an.

Back to Top

Wout 46 Liberty City Connection

Yo pral sispann sèvis otobis la sou pòsyon wout ki pase nan NW 54 St, NW 37 Ave ak NW 46 St ant NW 37 Ave ak NW 27 Ave. Yo pral reyaliye wout la pou li pase pa NW 27 Ave ant Estasyon Metrorail Brownsville ak NW 46 St.

Yo pral chanje sèvis la pou otobis yo pase chak 60 minit olye chak 45 minit.  Otobis ki derape nan direksyon Lwès pral demare nan kwen NW 62 St ak 7 Ave chak èdtan lematen depi 7:05 a.m. jiska 9:05 a.m. epi lapremidi depi 2:25 p.m. jiska 6:25 p.m.  Otobis ki derape nan direksyon Lès pral demare nan Estasyon Brownsville Station lematen a 6:37, 7:30 ak 8:30 a.m. epi nan apremidi chak èdtan ant 2:50 p.m. jiska 6:50 p.m.

Back to Top

Wout 52

Trajè a pral rive nan estasyon Dadeland South Metrorail olye pou li rete nan estasyon Dadeland North la. Yo pral diskontinye pòsyon trajè ki ant estasyon Dadeland South ak estasyon Dadeland North.

Yo pral fè chanjman nan orè yo, nan toulède direksyon yo, 7 jou sou 7.

Lasemèn, de (2) premye trajè ki ale nan direksyon Nò (northbound) yo, pral derape nan Health Center lan a 4:33 a.m. epi a 4:59 a.m., epi otobis dènye trajè yo pral derape a 9:22 p.m. e a 10:13 p.m.; tout lòt trajè ki prale nan direksyon Nò (northbound) yo pral derape nan Health Center ant sèt (7) minit pi bonè ak nèf (9) minit pi ta pase sa ki make nan orè ki la a koulye an. Otobis sou trajè ki ale nan direksyon Sid (southbound) yo ant 6:30 a.m. epi 2:30 p.m. pral derape nan estasyon Dadeland South jiska nèf (9) minit pi bonè pa rapò a lè ki nan orè ki la a koulye an; trajè 6:39 p.m. lan pral derape a 6:36 p.m. Tout lòt trajè lasemèn ki prale nan direksyon Sid (southbound) yo pral derape nan estasyon Dadeland South selon orè nou genyen koulye an.

Lesamdi ak ledimanch, otobis sou trajè ki prale nan direksyon Nò (northbound) yo pral derape nan Health Center jan li make koulye an sou orè a, epi otobis sou trajè ki prale nan direksyon Sid (southbound) yo pral derape nan estasyon Dadeland South selon orè ki genyen koulye an.

Back to Top

Wout 54

Lasemèn, yo pral fè yon ti chanjman nan orè a pou Trajè ki prale nan direksyon Lwès (westbound) nan kwen W 49 St ak 17 Ct epi nan kwen W 60 St ak 24 Ave pandan tout jounen an.

Back to Top

Wout 57

Yo pral diskontinye segman trajè sou NW 42 Ct ki desèvi Airport Villas yo.

Yo pral fè kèk ti chanjman nan orè pou toulède direksyon yo pandan tout jounen an. Otobis trajè ki prale nan direksyon Sid (southbound) yo pral kite estasyon Miami International Airport Metrorail jiska sèt (7) minit pi bonè, epi otobis premye trajè a pral derape a 6:01 a.m. epi dènye trajè an pral derape a 6:11 p.m. Otobis trajè ki prale nan direksyon Nò (northbound) yo pral kite SW 152 St / Busway jiska senk (5) minit pi bonè, epi otobis premye trajè an pral kite a 6:31 a.m. epi otobis dènye trajè a pral derape a 5:39 p.m.

Back to Top

Wout 70

Yo pral fè chanjman nan orè yo, nan toulède direksyon yo, 7 jou sou 7.

Otobis trajè lasemèn ki ale nan direksyon Sid (southbound) yo a 6:05 p.m. epi a 8:19 p.m. pral derape nan South Dade Government Center pi bonè, a 6:02 p.m. epi a 8:14 p.m. respektivman. Majorite lòt otobis trajè lasemèn yo ak trajè lesamdi ki ale nan direksyon Sid (southbound) ak nan direksyon Nò (northbound), pral derape selon orè ki genyen koulye an.

Trajè lè dimanch ki ale nan direksyon Sid (southbound) yo ki desèvi Saga Bay pral derape jiska wit (8) minit pi ta; otobis trajè ki ale nan direksyon Sid (southbound) yo ki derape nan South Dade Government Center pral kite selon orè ki genyen koulye an. Otobis premye trajè ki ale nan direksyon Nò (northbound) la pral derape nan Florida City a 5:47 a.m., epi apresa otobis yo pral derape chak èdtan apatide 7:20 a.m. jiska 8:20 p.m.

Back to Top

Wout 71

Otobis sou trajè ki ale nan direksyon Nò (northbound) yo p ap kontoune paking Miami International Mall la e yo p ap desèvi estasyon otobis la sou NW 107 Ave nan NW 14 St; pasaje yo ka itilize estasyon otobis ki sou NW 14 St ki alwès NW 107 Ave.

Yo pral fè ti chanjman nan orè yo, nan toulède direksyon yo, 7 jou sou 7.

Back to Top

Wout 72

Lesamdi, yo pral fè kèk ti chanjman nan orè pou direksyon Lwès (westbound) yo; otobis yo pral derape nan estasyon South Miami Metrorail jan li make nan orè koulye an.

Back to Top

Wout 88

Yo pral chanje sèvis ki genyen lesamdi, l ap fèt chak 30 minit olye de chak 24 minit.

Yo pral fè chanjman nan orè pou toulède direksyon yo. Otobis trajè ki ale nan direksyon Lès (eastbound) yo lè samdi pral derape nan Tèminal West Kendall Transit a 5:04 a.m., 5:33 a.m., chak 30 minit apeprè apatide 5:59 a.m. jiska 7:53 p.m.; otobis lòt trajè leswa ki rete yo pral derape a 8:33 p.m., a 9:20 p.m., a 10:08 p.m., a 10:55 p.m. epi a 11:55 p.m. Otobis trajè ki prale nan direksyon Lwès (westbound) yo pral derape nan estasyon Dadeland North Metrorail a 5:40 a.m., a 6:10 a.m., a 6:40 a.m., a 7:10 a.m., epi apresa chak 30 minit apatide 7:45 a.m. jiska 8:45 p.m.; otobis leswa yo apre 9:25 p.m. ap derape a menm lè jan sa make nan orè koulye an.

Back to Top

Wout B

Yo pral reyajiste otobis sou trajè ki pral nan direksyon Sid (southbound) yo pou yo pase pa SW 1 Ave pou ale nan SW 13 St, epi apresa pou yo pran direksyon Lès jiska Brickell Ave. Otobis sou trajè ki prale nan direksyon Sid (southbound) yo k ap derape nan estasyon Brickell Metrorail p ap kontinye desèvi SW/SE 8 St ni Brickell Avenue ant SE 8 St ak SE 13 St.

Orè a p ap chanje.

Back to Top

Wout 120 Beach MAX

Yo pral ajoute nan orè a yon trajè anplis ki prale nan direksyon Nò (northbound) lasemèn pou rive nan Aventura Mall epi k ap derape nan Tèminal Omni Metrobus a 7:40 a.m. pou rive nan Mall la a 8:48 a.m.

Back to Top

Wout 137 West Dade Connection

Yo pral diskontinye pòsyon trajè sou SW 142 Ave, SW 172 St ak SW 139 Ave ki desèvi Serena Lakes. Trajè a pral rete sou SW 180 St ant SW 147 Ave ak SW 137 Ave.

Yo pral fè kèk ti chanjman nan orè pou toulède direksyon yo, 7 jou sou 7.

Otobis sou trajè ki prale nan direksyon Nò (northbound) lasemèn ant 8:25 a.m. e 3:00 p.m. pral derape nan South Dade Government Center senk (5) minit pi ta; epi dènye otobis yo pral derape a 6:15 p.m., a 7:15 p.m. epi a 8:15 p.m. Nan direksyon Sid (southbound), otobis ki derape nòmalman a 7:10 a.m. epi ak 8:50 a.m., pral derape koulye an a 7:15 a.m. epi a 8:45 a.m., respektivman. Tout otobis lasemèn ki rete yo ki prale nan direksyon Nò (northbound) epi nan direksyon Sid (southbound) pral derape selon orè ki genyen koulye an.

Lesamdi, otobis sou trajè ki prale nan direksyon Sid (southbound) yo apatide 9:45 a.m. jiska 5:10 p.m. ak sou trajè ki prale nan direksyon Nò (northbound) yo apatide 10:45 a.m. jiska 5:30 p.m. pral demare chak 45 minit. Otobis sou trajè 9:05 p.m. ki ale nan direksyon Sid (southbound) ak trajè 7:35 p.m. ki ale nan direksyon Nò (northbound) pral kite senk (5) minit pi ta. Tout lòt otobis lesamdi yo pral derape selon orè ki genyen koulye an.

Otobis sou trajè ledimanch ki ale nan direksyon Sid (southbound) ak nan direksyon Nò (northbound) pral derape selon orè ki gen aktyèlman an.

Back to Top

Cutler Bay Local

Sikui sa a k ap fè tout tou a, kounye a li pral kòmanse epi l ap fini nan Old Cutler Road anvan Franjo Road (toupre estasyon gaz Exxon lan) olye de nan kwen SW 112 Ave ak 211 St. Dènye otobis lan pral derape nan kwen SW 112 Ave ak 211 St dis (10) minit pi bonè, a 4:40 p.m.

Back to Top

Wout 243 Seaport Connection

Yo pral diskontinye trajè sa a poutèt pagen ase pasaje pou li.

Se Vil Miami ki jere wout Coral Way Trolley an ki desèvi Coral Way, Brickell, santrevil (downtown) Miami ak Port Miami. Trolley a desèvi estasyon Brickell Metrorail ak Government Center Metrorail ak divès estasyon Metromover. Sèvis la gratis epi orè a se lendi a vandredi, chak 15 a 20 minit apatide de 6:30 a.m. jiska 8:00 p.m. Si w bezwen plis enfòmasyon, rele Vil Miami (City of Miami) nan telefòn: (305) 416-1132, kontakte l pa imèl nan trolleyinfo@miamigov.com oubyen ale nan sit Wèb la, ki se www.miamitrolley.com.

Back to Top

If you cannot view PDF Get Acrobat! files, you can download Acrobat Reader  for free from Adobe Systems, Inc. In order to use PDF files, you must have Acrobat installed on your computer.

Back to Top Page Last Edited: Wed Jul 16, 2014 3:54:07 PM
transit
 
 
Corner
Corner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.