Skip Navigation

Bus TrackerTrain TrackerMover Tracker

Get Transit Directions

Para información en Español llame
al 305-891-3131

Find Bus Route InformationMetrobus

Metrorail

Metromover

Special Transportation Service (STS)

Fares and Transfers

Discount Programs

Reduced Fares

Improvement Projects

Rider Guide

Accessibility

Reports and Plans

About Transit

Informacion en Español

Last Visited »

Important Global Message

The Miami-Dade County Emergency Operations Center has been activated and is closely monitoring Erika. For any updates about County facilities and services, please visit: http://www.miamidade.gov/emergency

Chanjman nan Sèvis Metrobus K’ap Kòmanse Dimanch, 21 Jen 2015

NOUVO PAKOU: Westchester Circulator

Nouvo Westchester Circulator a pwal relye Kanpis Modesto Maidique Florida International University a avèk Tropical Park. L ap pase pa sèten pati SW 107 Ave, SW 32 St, SW 97 Ave, Coral Way (SW 24 Ave), SW 87 Ave, SW 82 Ave, ak Bird Rd (SW 40 Ave) nan Westchester, l ap desèvi West Dade Regional Library plis lekòl ak sant dacha ki sou wout la.
Pakou a ap fèt chak inèdtan lasemèn Kòmanse a 8 a.m. rive 5 p.m. epi l ap koute 25¢ pa kous

Back to Top

Pakou 1

Lasemèn, premye kous nan direksyon nò a a 5:50 a.m. epi premye kous nan direksyon sid la ap sispann.
Sèvis pandan lè ki gen plis sikilasyon lasemèn yo ap chanje, olyede chak 30 minit l ap chak 40 minit sa ki fè sèvis la ap chak 40 minit pandan tout jounen an. Gen ti chanjman orè k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Kous ki pwal nan nò lasemèn yo ap kite SW 115 Ave / Quail Roost Dr chak 40 minit kòmanse a 6:35 a.m. rive 7:15 p.m. Kous ki pwal nan sid lasemèn yo ap kite SW 168 St / Busway chak 40 minit kòmanse a 7:15 a.m. rive 6:35 p.m.

Back to Top

Pakou 3

Gen ti chanjman nan orè lasemèn nan k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Kous ki pwal nan sid anvan 8 a.m. yo ap kite Aventura Mall jiska twa minit pi ta. Lòt kous ki pwal nan sid yo ap kite ak menm orè yo genyen kounyeya. Kous ki pwal nan nò yo ap kite Anbalavil ak menm orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 7

Kous ki pwal alwès yo pap pase pa pakin Miami International Mall la ni li pap desèvi estasyon bis ki sou NW 107 Avenue onò NW 14 Street la. Pasaje yo gen dwa sèvi avèk estasyon bis ki sou NW 14 Street la alwès NW 107 Avenue.
Kous ki pwal alès yo pwal kontinye desèvi estasyon bis ki sou NW 107 Avenue onò NW 14 Street la.

Back to Top

Pakou 11

Gen chanjman k ap fèt nan orè lasemèn nan nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Kous ki pwal alès yo ap kite Estasyon FIU Metrobus la ak Mall of the Americas ant twa minit pi bonè ak sèt minit pi ta. Kous ki pwal alès yo apre 8 p.m. ap kite ant kat ak 10 minit pi bonè. Kous ki pwal alwès yo ap kite Sant Gouvènmantal Stephen P. Clark la ak orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 16

Gen ti chanjman nan orè lasemèn nan k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Pakou ki pwal nan sid anvan 8 a.m. yo ap kite Estasyon 167 Street la jiska de minit pi ta. Lòt pakou ki pwal nan sid yo ap kite ak orè yo genyen kounyeya. Pakou ki pwal nan nò yo ap kite Estasyon Metrobus Omni / Estasyon Metromover Adrienne Arsht Center ak orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 17

Gen chanjman k ap fèt nan orè Samdi ak Dimanch yo nan toude direksyon yo amelyore regilarite.
Kous pi pwal nan sid nan Samdi yo ap kite NW 7 Ave / 183 St ant de ak kat minit pi bonè. Kous nan Dimanch ki apre 5:30 p.m. yo ap kite jiska kat minit pi bonè eksepte pou kous 7:56 p.m. la, k ap kite pi bonè a 7:42 p.m.
Kous ki pwal nan nò nan wikenn yo ap kite Estasyon Metrorail Vizcaya a ak orè yo genyen kounyeya eksepte kous Dimanch 9:10 p.m. nan, k ap kite pi bonè a 9:00 p.m.

Back to Top

Pakou 24

Gen chanjman orè k ap fèt nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt pou amelyore regilarite.
Kous ki pwal alès lasemèn yo ap kite ant kat minit pi bonè ak sis minit pi ta. Kous ki pwal alès nan Samdi ak Dimanch yo ap kite jiska senk minit pi ta.
Kous ki pwal alwès yo ap kite Estasyon Metrorail Brickell la ak orè yo genyen kounyeya sèt jou sou sèt.

Back to Top

Pakou 27

Kous bonè nan maten lasemèn ki sòti NW 207 St / 27 Ave yo a 5:38 a.m., 5:55 a.m. ak 6:20 a.m. ap kite pi bonè yo chak nan lòd a 5:33 a.m., 5:54 a.m. ak 6:19 a.m..

Back to Top

Pakou 32

Lasemèn, dènye kous ki pwal nan sid la a 10:36 p.m. ak dènye kous pi pwal nan nò a a 11:07 p.m. ap sispann.
Sèvis pandan lè ki gen plis sikilasyon lasemèn nan ap chanje, olyede chak 24 minit l ap chak 30 minit.
Lasemèn, de premye kous ki pwal nan sid lematen yo ak kat dènye kous aswè yo ap kite NW 47 Ave / 199 St ak orè yo genyen kounyeya. Lè tout lòt kous ki pwal nan sid yo ap chanje jiska 15 minit pi ta. Nan direksyon nò, premye kous maten an ak twa dènye kous aswè yo ap kite Estasyon Metrobus Omni /Estasyon Metromover Adrienne Arsht Center a ak orè yo genyen kounyeya. Kous yo ap kite Omni chak 30 minit ant 5:57 a.m. ak 9:27 a.m. epi ant 3:01 p.m. ak 7:31 p.m. Kous ki pwal nan nò nan mitan jounen yo ap kite ak orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 33

Pakou a ap chanje, olyede NW 22 Avenue l ap pase pa NW 17 Ave ant NW 103 Street ak NW 95 Street.
Gen chanjman nan orè lasemèn nan k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite, sa gen ladan kous ki pwal Pak Endistriyèl Lehigh la.
Kous ki pwal alwès yo anvan 7 a.m. ak apre 6 p.m. ap kite NE 5 Ave / 80 St ak orè yo genyen kounyeya; lòt kous yo ap kite alè egzak epi 30 minit apre lè kòmanse a 7:30 a.m. rive 5:30 p.m.
Kous ki pwal alès sòti Meri Hialeah Gardens (NW 87 Ave / 103 St) yo anvan 6:30 a.m. ak apre 7 p.m. ap kite ak orè yo genyen kounyeya. Tout lòt kous ki pwal alès yo ap kite jiska 20 minit pi ta, avèk sèvis ant 9:30 a.m. ak 6:30 p.m. k ap kite alè egzak epi 30 minit apre lè.

Back to Top

Pakou 34 Busway Flyer

Nan pwent sid la pakou a ap rive nan Estasyon Metrobus ki nan nouvo Pak Estasyònnman SW 344 Street & Busway a. Pakou a pap desèvi Estasyon SW 344 Street Busway a ni estasyon bis ki sou Palm Dr / 4 Ave toupre Meri Vil Florida a.
Kous maten ki pwal nan nò yo ap kite Pak Estasyònnman an yon minit pi bonè pase orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 35

Nan pwent sid la pakou a ap rive nan Estasyon Metrobus ki nan nouvo Pak Estasyònnman SW 344 Street & Busway a.
De kous lasemèn Homestead High School ki pwal nan sid yo ap kontinye desèvi lekòl la epi apre sa rive nan Pak Estasyònnman an.
Gen chanjman nan orè lasemèn ak Samdi k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Premye kous ki pwal nan nò lasemèn nan maten yo ap kite pi bonè a 5:10 a.m., 5:34 a.m., 5:49 a.m., 6:33 a.m. ak 7:04 a.m. Kous ki pwal nan nò apre 7:30 a.m. yo ap kite Pak Estasyònnman an jiska kat minit pi ta epi dènye kous lasemèn nan ap kite a 10:15 p.m.
Kous ki pwal nan nò nan Samdi yo ak kite jiska senk minit pi bonè eksepte de dènye kous yo k ap kite pi ta a 9:12 p.m. ak 10:12 p.m.
Kous ki pwal nan sid lasemèn ak nan Samdi yo ap kite kanpis Kendall Miami Dade College la ak orè yo genyen kounyeya eksepte premye kous Samdi a k ap kite pi bonè a 6:55 a.m.

Back to Top

Pakou 36

Gen chanjman nan orè lasemèn nan k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite. Kous Miami Springs, Doral ak Dolphin Mall yo ap chanje.
Kous ki pwal alwès yo ant 7 a.m. ak 2:30 p.m. ap kite NE 33 St / Biscayne Blvd jiska 10 minit pi bonè. Tout lòt kous lasemèn ki pwal alwès yo ap kite ak orè yo genyen kounyeya.
Kous ki pwal alès lasemèn yo ap kite Dolphin Mall jiska 14 minit pi ta; kous yo ap kite Doral jiska sèt minit pi ta; epi y ap kite Miami Springs jiska 10 minit pi ta

Back to Top

Pakou 37

Kous ki pwal nan nò yo ap modifye epi pòsyon ki pase bò South River Dr la ap sispann. Nan direksyon nò pakou a ap rete sou LeJeune Rd epi l ap vire agòch sou NW 36 Street.
Premye kous lasemèn ki pwal nan nò a 4:35 a.m. sòti Estasyon Metrorail South Miami an ap sispann.
Gen chanjman nan orè lasemèn nan k ap fèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Kous ki pwal nan sid yo ap kite W 3 Ct / 73 Pl a 4:58 a.m., 5:18 a.m., epi chak 30 minit a 15 ak 45 minit apre lè kòmanse a 5:45 a.m. rive 7:45 p.m. epi de dènye kous yo ap kite a 8:35 p.m. ak 9:42 p.m.
Kous ki pwal nan nò yo ap kite Estasyon South Miami an a 5:08 a.m., 5:40 a.m., epi apre sa chak 30 minit a 5 minit ak 35 minit apre lè kòmanse a 6:05 a.m. rive 8:35 p.m. epi de dènye kous yo ap kite a 9:30 p.m. ak 10:30 p.m.

Back to Top

Pakou 38 Busway MAX

Sèvis pandan lè ki gen plis sikilasyon lasemèn nan ap amelyore pou vin chak 10 minit.
Lè kous ki pwal nan nò kite Walmart ant 5:30 a.m. ak 8:30 a.m. yo ap chanje, olyede senk minit pi bonè y ap senk minit pi ta avèk sèvis kòmanse a 5:55 a.m. rive 7:35 a.m. k ap kite chak 10 minit. Kous 5:29 p.m. nan ap kite de minit pi bonè. Tout lòt kous lasemèn ki pwal nan nò yo ap kite ak orè yo genyen kounyeya.
Kous ki pwal nan sid lasemèn yo ap kite Estasyon Metrorail Dadeland South la chak 10 minit kòmanse a 3:20 p.m. rive 7:20 p.m. Lòt kous ki pwal nan sid yo ap kite ak orè yo genyen kounyeya.
Gen ti chanjman k ap fèt nan wikenn nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite orè a.
Kous ki pwal nan nò nan Samdi yo ap kite Walmart jiska sèt minit pi bonè; premye kous maten an ap kite a 5:13 a.m. epi kous chak inèdtan lannwit yo ap kite jiska kat minit pi bonè. Kous ki pwal nan sid nan Samdi kite Dadeland South ant 9:15 p.m. ak 10:45 p.m. yo ap kite senk minit pi ta; 11:55 p.m. nan ak 12:55 p.m. nan ap kite senk minit pi bonè; tout lòt kous yo ap kite ak orè yo genyen kounyeya.
Kous ki pwal nan nò nan Dimanch yo ap kite jiska 10 minit pi bonè; premye kous nan maten an ap kite a 5:17 a.m. epi kous chak inèdtan nan lannwit yo ap kite a 20 minit apre lè kòmanse a 12:20 a.m. rive 3:20 a.m. epi de dènye kous yo a 3:52 a.m. ak 4:52 a.m. Kous ki pwal nan sid yo ap kite ant de minit pi bonè ak senk minit pi ta avèk premye kous la k ap kite a 4:27 a.m.; kous lannwit yo ap kite a 11:50 p.m., 12:50 a.m., epi chak inèdtan kòmanse a 1:42 a.m. rive 3:42 a.m.

Back to Top

Pakou 42

Frekans sèvis lasemèn nan ap chanje, olyede 20 minit l ap 30 minit sou pòsyon pakou a ki ant Estasyon Metrorail Douglas Road la ak LeJeune Rd / NW 36 Street. Sèvis sou branch Estasyon Tri-Rail Opa-locka a (42) ak sou Miami Springs nan (42A) ap chak inèdtan.
Kous ki pwal nan sid yo sòti Estasyon Tri-Rail Opa-locka a ap kite a 4:35 a.m., 5:15 a.m. epi apre sa apeprè chak inèdtan kòmanse a 6 a.m. rive 6 p.m. Kous yo ap kite Miami Springs a apeprè chak inèdtan kòmanse a 6:07 a.m. rive 6:03 p.m. epi dènye kous la ap kite a 7:22 p.m.
Kous ki pwal nan nò yo sòti Estasyon Douglas Road la rive Estasyon Tri-Rail Opa-locka a ap kite a 5:20 a.m. epi apre sa chak inèdtan kòmanse a 6:30 a.m. rive 7:30 p.m. Kous ki pwal Miami Springs yo ap kite Estasyon Douglas Road la chak inèdtan kòmanse a 6:00 a.m. rive 7:00 p.m.
Kous lannwit lasemèn yo ant Estasyon Douglas Road la ak Estasyon Metrorail Ayewopò Entènasyonal Miami an ap rete ak orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 51 Flagler MAX

Gen chanjman jiska 10 minit k ap fèt nan orè a nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Kous ki pwal alès yo ap kite SW 132 Ave / 8 St jiska 15 minit pi bonè; premye kous la ap kite a 4:54 a.m. epi dènye kous la ap kite a 7:05 p.m. Kous ki pwal alwès yo ap kite Sant Gouvènmantal Stephen P. Clark la ak orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 54

Pòsyon an sèk pakou a ki fèt lasemèn sou NW 37 Avenue a ap sispann.
Kous ki pwal alès nan Dimanch sòti NW 87 Ct / 114 St a 12:25 a.m. nan ap sispann.
Gen chanjman orè k ap fèt sèt jou sou sèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Kous ki pwal alès lasemèn yo sòti NW 186 St / 87 Ave ak NW 87 Ct / 114 St anvan 5 p.m. ap kite jiska wit minit pi ta; kous ki apre 5 p.m. yo ap kite jiska senk minit pi bonè epi dènye kous la ap kite NW 87 Ct / 114 St a 10:06 p.m. ak 11:37 p.m.
Kous nan Samdi yo ap kite NW 87 Ct / 114 St jiska kat minit pi ta epi dènyè kous yo ap kite a 9:10 p.m., 10:10 p.m. ak 11:22 p.m. Kous nan Dimanch yo ap kite jiska senk minit pi ta epi dènye kous yo ap kite a 10:15 p.m. ak 11:27 p.m.
Kous ki pwal alwès yo ap kite NE 4 Ct / 58 St ak orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 56

Premye kous maten an, ki pwal alwès sòti SW 56 St / 147 Ave a 5:17 a.m. pou kontinye nan direksyon lès sòti SW 56 St / 152 Ave a 5:25 a.m. ap sispann.

Back to Top

Pakou 70

Nan pwent sid la pakou a pwal rive nan Estasyon Metrobus ki nan nouvo Pak Estasyònnman SW 344 Street & Busway a.
Kous Homestead High School ki pwal nan sid lasemèn nan ap kontinye desèvi lekòl la epi l ap rive nan Pak Estasyònnman an.
Gen chanjman k ap fèt nan orè Samdi a nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Sèvis Samdi pou Saga Bay a ap sispann. Cutler Bay Local ofri sèvis nan Samdi pou zòn Saga Bay a.
Sèvis Samdi a ap fonksyone ant Sant Gouvènmantal South Dade la ak Vil Florida. Kous ki pwal nan sid yo ap kite a 5:52 a.m. epi apre sa chak inèdtan kòmanse a 6:55 a.m. rive 6:55 p.m. epi dènye kous yo ap kite a 8:00 p.m. ak 9:30 p.m. Nan direksyon nò, premye kous la ap kite a 5:40 a.m. epi apre sa chak inèdtan ak orè li genyen kounyeya jiska 1:19 p.m.; kous ki pi ta yo ap kite jiska senk minit pi ta pase orè yo genyen kounyeya epi dènye kous la ap kite a 9:22 p.m.
Sèvis nan Dimanch la, sa gen ladan kous ki pwal Saga Bay yo, ap rete ak orè li genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 75

Sèvis Samdi an ap chanje, olyede chak 45 minit l ap chak 60 minit tout jounen. Gen chanjman k ap fèt nan orè a nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite. Tout kous yo ap fonksyone ant Miami Lakes Educational Center ak Kanpis Biscayne Bay Florida International University a eksepte dènye kous ki pwal alès la k ap rive nan Estasyon Bis 167 Street la. Kous ki pwal alès yo ap kite NW 163 St / 57 Ave apeprè chak inèdtan kòmanse a 6:24 a.m. rive 8:37 p.m. Kous ki pwal alwès yo ap kite FIU a 7:05 a.m., 7:54 a.m. epi apre sa apeprè chak inèdtan kòmanse a 8:50 a.m. rive 7:54 p.m. epi dènye kous la ap kite a 8:42 p.m.

Back to Top

Pakou 87

Pòsyon pakou lasemèn nan ki sou NW 82 Avenue ant NW 58 ak 56 Streets ap sispann. Pakou a ap rete sou NW 84 Avenue ant NW 74 Street ak NW 56 Street. Orè a pap chanje.
Gen ti chanjman k ap fèt nan Samdi nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.

Back to Top

Pakou 88

Gen chanjman orè k ap fèt sèt jou sou sèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Kous ki pwal alès lasemèn yo ap kite Estasyon Transit West Kendall la jiska senk minit pi bonè epi premye kous yo ap kite a 4:59 a.m. ak 5:30 a.m. epi dènye kous yo ap kite a 10:55 p.m. ak 11:54 p.m.
Kous ki pwal alès nan Samdi yo ap kite Estasyon Transit West Kendall la jiska nèf minit pi ta epi premye kous la ap kite a 5:05 a.m. epi dènye kous yo ap kite a 11:00 p.m. ak 11:56 p.m. Kous ki pwal alwès yo ap kite Estasyon Dadeland North la ak orè yo genyen kounyeya.
Sèvis nan Dimanch la ap chanje, olyede chak 30 minit l ap chak 35 minit. Kous ki pwal alès yo ap kite Estasyon Transit West Kendall la apeprè chak 35 minit kòmanse a 5:05 a.m. rive 8:46 p.m. epi dènye kous yo ap kite a 9:23 p.m., 10:13 p.m., 10:48 p.m. ak 11:57 p.m.

Back to Top

Pakou 93 Biscayne MAX

Gen chanjman k ap fèt nan orè a nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Kou ki pwal nan sid yo ap kite Aventura Mall jiska sis minit pi bonè epi premye kous la ap kite a 5:47 a.m. epi dènye kous la a 6:17 p.m. Kous ki pwal nan nò yo ap kite Anbalavil Miami ak orè yo genyen kounyeya.
Gen yon lòt kous aleretou k ap ajoute nan orè a, nan direksyon sid k ap kite Mall la a 3:19 p.m. epi nan direksyon nò k ap kite Anbalavil Miami a 4:30 p.m.

Back to Top

Pakou 99

Kous ki pwal alès pandan de premye jou lasemèn yo sòti NW 186 St / 67 Ave ap kite pi bonè a 5:15 a.m. ak 6:08 a.m.

Back to Top

Pakou E

Gen chanjman k ap fèt nan orè a nan toude direksyon yo sèt jou sou sèt pou amelyore regilarite.
Lasemèn, kous ki sòti Hallandale Beach anvan 5:30 p.m. yo ap kite jiska kat minit pi bonè; kous apre 6 p.m. yo ap kite ak orè yo genyen kounyeya. Kous yo ap kite Estasyon ak Pak Estasyònnman Metrobus Golden Glades la ak orè yo genyen kounyeya.
Frekans sèvis wikenn nan ap chanje, olyede 50 minit l ap chak 60 minit.
Kous wikenn yo ap kite Hallandale Beach apeprè chak inèdtan kòmanse a 6:32 a.m. rive 8:40 p.m.; dènye kous k ap kite a 9:54 p.m. nan al Aventura Mall sèlman. Kous yo ap kite Golden Glades a 7:40 a.m. epi apre sa chak inèdtan kòmanse a 8:20 a.m. rive 7:20 p.m. epi dènye kous la ap kite a 8:25 p.m.

Back to Top

Pakou H

Lasemèn, kous 11:00 p.m. ki pwal nan sid la ak kous minwi ki pwal nan nò a pwal sispann.
Sèvis lasemèn nan ap chanje, olyede chak 24 minit l ap chak 30 minit.
Kous ki pwal nan sid yo anvan 7 a.m. ap kite NE 185 St / 18 Ave jiska 15 minit pi ta, apre sa kous yo ap kite apeprè chak 30 minit kòmanse a 7:18 a.m. rive 5:18 p.m. Kous apatide 5:48 p.m. ak pi ta yo ap kite ak orè yo genyen kounyeya.
Kous ki pwal nan nò yo ap kite Harding / 72 St a 5:51 a.m. epi apre sa chak 30 minit kòmanse a 6:31 a.m. rive 7:01 p.m. Lòt kous aswè yo ap kite ak orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou L

Gen chanjman k ap fèt nan orè a sèt jou sou sèt nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Kous ki pwal alès senk maten lasemèn yo ap kòmanse nan Estasyon Metrorail Hialeah a olyede Estasyon Metrorail Northside la.
Lasemèn, de premye kous ki pwal alès yo ap kite Estasyon Hialeah a a 4:50 a.m. ak 5:11 a.m.; kous ki ant 5:30 a.m. ak 7 p.m. yo ap kite Estasyon Hialeah a ak Estasyon Amtrak la jiska sis minit pi ta. Kous 8:09 p.m. ak 9:33 p.m. yo pwal kite Estasyon Hialeah a pi bonè a 8:07 p.m. ak 9:29 p.m. Kous lannwit yo pwal kite kat minit pi ta.
Kous ki pwal alwès lasemèn yo pwal kite Miami Beach ak orè yo genyen kounyeya.
Nan Samdi, gen de lòt kous anplis ki pwal alès sòti Estasyon Northside ki ajoute nan orè a pou pasaje yo pa antase twòp. Premye kous ki pwal alès la pwal kite Estasyon Northside la pi bonè a 5:14 a.m.; apre sa kous k ap sòti Estasyon Hialeah a, Estasyon Amtrak la ak Estasyon Northside la pwal kite jiska sis minit pi ta. Kous lannwit yo pwal kite senk minit pi bonè.
Kous nan Samdi ki pwal alwès yo apre 6:30 a.m. pwal kite Miami Beach a 6, 21, 36 ak 51 minit apre lè kòmanse a 6:51 a.m. rive 8:31 p.m. Kous ant 9 p.m. ak 11 p.m. yo ap kite jiska twa minit pi bonè. Kous ta nan aswè ak lanwit yo ap kite ak orè yo genyen kounyeya.
Kous nan Dimanch ki pwal alès yo pwal kite Estasyon Hialeah a, Estasyon Amtrak la ak Estasyon Northside la jiska sèt minit pi ta anvan 7 a.m., de minit pi ta jiska 5 p.m., epi apre sa ant de minit pi bonè ak kat minit; kous lannwit yo pwal kite kat minit pi ta.
Kous nan Dimanch ki pwal alwès yo pwal kite Miami Beach ak orè yo genyen kounyeya.

Back to Top

Pakou 135

Gen chanjman k ap fèt nan orè lasemèn nan nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Kous ki pwal alwès yo pwal kite kanpis Biscayne Bay Florida International University a jiska twa minit pi bonè anvan 2 p.m. Kous ant 3 p.m. ak 5:30 p.m. yo pwal kite jsika 10 minit pi ta epi dènye kous yo pwal kite a 6:36 p.m., 7:12 p.m., 8:01 p.m. ak 8:32 p.m.
Kous ki pwal alès yo sòti Miami Lakes ak Estasyon Metrorail Hialeah a anvan 4:30 p.m. pwal kite jiska sèt minit pi bonè; kous ant 4:30 ak 8:30 yo pwal kite jiska 15 minit pi bonè. Dènye kous la pwal kite Miami Lakes a 8:56 p.m. ak Estasyon Hialeah a a 9:27 p.m.

Back to Top

Pakou 136

De premye kous ki pwal nan sid yo sòti SW 112 St / 137 Ave pwal kite 10 minit pi bonè a 6:15 a.m. ak 6:40 a.m. epi y ap rive nan Estasyon Metrorail Dadeland South la 10 minit pi bonè.
Premye kous ki pwal alwès sòti Estasyon Metrorail Douglas Road la pwal kite kat minit pi bonè a 6:26 a.m.

Back to Top

Pakou 137 West Dade Connection

Kous ki pwal nan nò yo pap fè sèk nan pakin Miami International Mall ni yo pap desèvi estasyon bis ki sou NW 107 Avenue a onò NW 14 Street. Pasaje yo gen dwa sèvi avèk estasyon bis ki sou NW 14 Street la alwès NW 107 Avenue.
Kous ki pwal nan sid yo pwal kontinye desèvi estasyon bis ki sou NW 107 Avenue a onò NW 14 Street.

Back to Top

Pakou 150 Miami Beach-Airport Flyer

Sèvis la pwal amelyore, olyede chak 30 minit l ap vin 20 minit sèt jou sou sèt.
Kous ki pwal alwès yo pwal kite Miami Beach chak 20 minit kòmanse a 5:10 a.m. rive 8:50 p.m. Kat dènye kous yo pwal kite a 9:20 p.m., 9:50 p.m., 10:20 p.m. ak 10:55 p.m.
Kous ki pwal alès yo sòti Estasyon Metrorail Ayewopò Entènasyonal Miami an pwal fonksyone chak 20 minit kòmanse a 6 a.m. rive 9 p.m. lasemèn epi kòmanse a 6 a.m. rive 9:40 p.m. nan Samdi ak Dimanch. Kous lannwit ki pwal alès lasemèn yo pwal kite a 9:30, 10:00, 10:30, 11:10 ak 11:40 p.m. Kous lannwit ki pwal alès nan wikenn yo pwal kite a 10:10, 10:40, 11:10 ak 11:40 p.m.

Back to Top

Pakou 252 Coral Reef MAX

Gen chanjman jiska 15 minit k ap fèt nan orè Samdi a nan toude direksyon yo pou amelyore regilarite.
Kous ki pwal alès yo sòti SW 152 St / 162 Ave pwal kite jiska 17 minit pi bonè. Premye kous la pwal kite a 5:21 a.m. epi dènye kous ki pwal nan Estasyon Metrorail Dadeland South la pwal kite a 6:34 p.m.
Kous ki pwal alwès yo pwal kite Dadeland South a 6:00 a.m., 6:50 a.m., epi apre sa 45 minit apre lè kòmanse a 7:45 a.m. rive 2:45 p.m. Kat dènye kous yo pwal kite a 3:40 p.m., 4:40 p.m., 5:40 p.m. ak 6:34 p.m.

Back to Top

Pakou 272 Sunset KAT

Sèvis pandan lè ki gen plis sikilasyon an ap chanje, olyede chak 15 minit l ap chak 20 minit.
Kous ki pwal alès sòti nan Estasyon Transit West Kendall la anvan 7 a.m. pwal kite jsika 11 minit pi ta epi premye kous la ap kite a 5:43 a.m. Kous yo ap apeprè chak 20 minit kòmanse a 7:03 a.m. rive 8:26 a.m., epi de dènye kous maten yo ap kite a 8:54 a.m. ak 9:16 a.m. Kous ki pwal alès nan apremidi yo pwal kite apeprè chak 20 minit kòmanse a 3:45 p.m. rive 6:46 p.m.
Kous ki pwal alwès yo nan maten pwal kite Estasyon Metrorail Dadeland North la chak 20 minit kòmanse a 6:20 a.m. rive 8:20 a.m. Kous apremidi yo pwal kite chak 20 minit kòmanse a 2:50 p.m. rive 7:30 p.m.

Back to Top

Pakou 277 NW 7th Avenue MAX

Sèvis pandan lè ki gen plis sikilasyon an ap chanje, olyede 20 minit l ap 24 minit.
Kous ki pwal nan sid sòti nan Estasyon ak Pak Estasyònnman Metrobus Golden Glades la pwal kite nan maten a 5:05, 5:32, 5:59, 6:23, 6:43 epi apre sa chak 24 minit kòmanse a 7:04 a.m. rive 9:04 a.m. Kous apremidi yo pwal kite chak 24 minit kòmanse a 3:31 p.m. rive 6:18 p.m.
Kous ki pwal nan nò yo pwal kite Sant Gouvènmantal Stephen P. Clark la nan maten a 5:42, 6:09, epi apre sa chak 24 minit kòmanse a 6:36 a.m. rive 9:00 a.m. Kous nan apremidi yo pwal kite chak 24 minit kòmanse a 3:00 p.m. rive 7:00 p.m.

Back to Top

Pakou 301 Dade Monroe Express

Pakou an ap re-ajiste nan Florida City pou sèvi nouvo teren pakin SW 344 Street Park and Ride la epi li pap desèvi Walmart ankò.  Pòsyon pakou an ki olon Lucy Street alès US 1, ak olon SE 6 Aveni rive Walmart la ap diskontinye.
 
Pasaje yo ki pake aktyèlman nan Walmart la dwe itilize nouvo pakin park and ride ki sou SW 344 Street la, ki aksesib apati NW 3 Aveni.

Back to Top

If you cannot view PDF PDF files, you can download Acrobat Reader  for free from Adobe Systems, Inc. In order to use PDF files, you must have Acrobat installed on your computer.

Back to Top Page Last Edited: Fri Jun 12, 2015 11:24:28 AM
transit
 
 
Corner
Corner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.