News Release Header
For Immediate Release:
February 25, 2013

Media Contact:
Irene D. Ferradaz
ferri@miamidade.gov
786-469-5383Miami-Dade Transit ap konseye moun anba laj 65 ane ki gen Paspò Dore yo pou renouvle kat yo bonè


(MIAMI, 25 fevriye 2013) – Si w gen yon Paspò Dore epi w anba laj 65 ane, Miami-Dade Transit ankouraje w renouvle kat w osito posib. Si w renouvle li anvan dat limit 30 avril 2013 la, moun ki gen Paspò Dore yo ka evite kanpe nan long li n e asire ke yo kontinye itilize Paspò Dore yo san entèripsyon.

 Pou renouvle kat w, tanpri prezante dokiman sa yo:

 • Yon lisans kondwi Eta Florid, oswa, Kat Didantite Florid ki valid epi ki gen adrès lakay w Konte Miami-Dade sou li
 • Yon fèy enprime nan Administrasyon Sekirite Sosyal ki ajou, ki verifye kliyan an kontinye elijib
 • EASY Card Paspò Dore w la

Moun ki gen Paspò Dore yo kapab renouvle kat yo nan lokal sa yo:

 • Biwo Golden Passport Office ki nan Transit Service Center ki akote estasyon Government Center Metrorail la nan 111 NW 1 Street – Dezyèm Etaj, Miami, FL 33128, ouvè lasemèn de 8 a.m. a 4:30 p.m.
 • Nenpòt  Sant Enfòmasyon 3-1-1 , ouvè lasemèn de 9 a.m. a 4 p.m. (fèmen pou lunch de  midi a 1 p.m.) nan lokal sa yo:
  • South Dade Justice Center – 10710 SW 211 Street Cutler Bay, FL 33189
  • North Dade Justice Center – 15555 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33181
  • Miami-Dade Permitting Information Center – 11805 SW 26 Street, Miami, FL 33175

 Pou renouvle pa lapòs, voye kopi dokiman nesesè yo bay:

Miami-Dade Transit - Special Pass Programs
P.O. Box 01-9005 - Miami, FL 33101

Pou renouvle pa imèl, eskane epi imèl tout dokiman nesesè yo nan: Specialpass@miamidade.gov

Pou renouvle pa faks, fakse dokiman nesesè yo nan: SPECIAL PASS PROGRAMS - 305-375-1192.

Si w gen nenpòt kestyon sou EASY Card Pasò Dore w la, rele 3-1-1 oswa ale sou www.miamidade.gov/transit


 

# # #

 

TRANSIT