News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 03, 2019
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Prezidan Edmonson ankouraje pa fè vyolans ame epi pa tire zam afe pou selebre Nouvèl Ane a


Prezidan Edmonson ap pale nan konferans de près One Bullet Kills the Party a

Prezidan Edmonson ap pale nan konferans de près One Bullet Kills the Party a. (Fotograf la se Armando Rodriguez / Konte Miami-Dade)

MIAMI – Prezidan Audrey M. Edmonson, Majistra Vil Miami an Francis Suárez ak Ancyen Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade la Esteban Bovo te mete tèt ansanm nan Hadley Park nan dat 27 desanm avèk manm kominote a, lapolis ak klèje a pou yon fwa ankò ankouraje rezidan yo pa tire zam afe pou selebre nan Lavèy Nouvèl Ane a, men sa ki pi enpòtan an pou ede elimine vyolans ame nan katye nou yo.

Moun ki te ajoute vwa pa yo nan mesaj la se te manm depatman lapolis yo nan Konte Miami-Dade, Vil Miami, Opa-locka ak Miami Gardens, epitou Circle of Brotherhood ak timoun nan òganizasyon Mentoring Empowering Youth Global Achievement lan (MEYGA).

“Pandan mwa pase a, gwo tit yo nan medya lokal yo se te ‘Fiziyad mòtèl pandan lannwit,’ ‘Yon nwit vyolan nan yon katye Miami,’ ‘De moun pran bal apre tire nan yon katye pezib,’ ‘3 moun blese nan yon fiziyad sou volan machin’ ak ‘Yon fi ansent mouri anba bal pandan li chita nan yon machin,’” Prezidan Edmonson te deklare. “Epi sa fè sèlman de semèn, trajikman, yon jèn mari ki gen de timoun, ki te reyini avèk zanmi li, mouri anba yon bal yo te tire sòti sou lòt bò yon lak nan yon kominote kote li te an vizit.  Rapò yo endike tirè a gen dwa pa t menm konnen gen yon moun ki te mouri.

“Pandan pifò nan nou pral jwi tan fèt yo avèk fanmi ak zanmi, fanmi sa a an dèy poutèt pèt yon pwòch. Gen lòt fanmi k ap soufri poutèt vyolans ame ensanse ki pran lavi twòp nan timoun ak rezidan nou yo. Yon fwa ankò m ap priye kominote a pou li entèvni. Fòk nou sispann pwoteje moun sa yo k ap ravaje kominote ou yo epi detwi fanmi. Gen yon moun ki konnen byen pwòp kiyès moun ki komèt krim sa yo ye. Yo rete nan mitan nou nan katye nou yo, epi sèten nan yo andedan lakay nou menm.

“Mwen mande pou nou sonje pase yon fèt san danje, jwi Lavèy Nouvèl Ane a avèk fanmi ak zanmi, men san nou pa tire zam afe anlè. Mennen fanmi an nan youn nan bann kote ki pral òganize fedatifis yo pou Nouvèl Ane a. Lavi timoun nou yo, lavi pwòch nou yo, nou pa kapab ranplase sa. Depoze zam afe yo.”

One Bullet Kills the Party