News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 28, 2019
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Prezidan Edmonson inogire nouvo waf pò pou ti bato a nan Pelican Harbor


Prezidan Edmonson, ansanm avèk lòt fonksyonè, ap inogire nouvo waf pò pou ti bato a nan Pelican Harbor. (Fotograf la se Ryan Holloway / Konte Miami-Dade)

MIAMI-DADE – Prezidan Komisyon Konte a Audrey M. Edmonson te gen plezi inogire tou nouvo waf pò pou ti bato a nan Pelican Harbor Marina nan dat 19 janvye 2019.

Ansanm avèk Direktè Pak ak Espas Ouvè Konte Miami-Dade la (MDPOS) Maria Nardi, Direktè Navigasyon Enteryè nan Florida a (FIND) Spencer Crowley, ekolojis ak Grefye Tribinal Konte Miami-Dade la Harvey Ruvin, pèsonèl MDPOS la ak benevòl “I Paddle” yo, Prezidan Edmonson te aksepte yon chèk nan men FIND ki te ede peye pou ranje donmaj Siklòn Irma te fè.

“Mwen anchante dèske nou genyen yon nouvo waf nan Pelican Island,” Prezidan Edmonson, ki se Komisè Distrik 3, te deklare.  “Pelican Harbor Marina ak zile a se bijou pak yo nan Konte nou an, epi mwen fyè anpil dèske mwen genyen yo nan distrik mwen an. Mwen pa ka tann pou mwen wè pisi rezidan ak vizitè jwi jounen yo ap monte bato, fè lapèch, fè piknik, mache nan santye yo epi bay koutmen nan kenbe zòn natirèl sa yo pwòp ak bèl.”

Prezidan Edmonson, agòch, ap pale nan inogirasyon nouvo waf pò pou ti bato a nan Pelican Harbor, ki nan foto adwat la.