News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 01, 2019
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Prezidan Edmonson lanse konstriksyon Pwojè Reyabilitasyon “16 Corner” a


 

Agòch, Prezidan Edmonson ap pale avèk Avra Jain ak Prezidan Komisyon Vil Miami an Ken Russell. Adwat, l ap fè diskou devan odyans la pandan lansman konstriksyon an. (Fotograf la se Marcus Barfield / biwo Prezidan Edmonson)

MIAMI-DADE – Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade la Audrey M. Edmonson, ansanm avèk Prezidan Komisyon Vil Miami an Ken Russell, te selebre lansman konstriksyon Pwojè Reyabilitasyon “16 Corner” a nan dat 30 Jan.

Nan adrès 1540 NW 1st Street, pwojè a se yon kolaborasyon ant Omni Community Redevelopment Agency (CRA), ki gen nan tèt li Prezidan Russell, Mt. Zion Development, Inc. ak Vagabond Group, ki gen kòm fondatè Avra Jain.  Dapre Direktè Egzekitif CRA a Jason Walker, se premye gwo pwojè lojman bon mache Omni CRA.

CRA ak Prezidan Russell pral bay Jain ak Mt. Zion asistans pou acha yon gwoup apatman avèk jaden ane 1950 yo ki gen 44 inite nan Overtown epi ki pral renove pa faz pou lojman bon mache.

“Pwojè 16 Corner a finalman kòmanse, epi mwen pa ka tann wè li fini,” Prezidan Edmonson te deklare. “Sa fè m plezi anpil dèske lokatè ki la deja yo ap kapab rete sou plas epi bwote al nan nouvo inite yo lè yo fini. Avèk ‘16 Corner,’ n ap reponn bezwen lojman bon mache a pou moun Overtown yo epi n ap prezève achitekti istorik la an menm tan.  Overtown merite yon renesans, epi pwojè tankou ‘16 Corner’ yo kontribye nan renesans li kòm yon kominote pwospè kote pou moun rete ak travay.”