News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 07, 2019
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Prezidan Edmonson lanse Mwa Listwa Moun Nwa a nan Historic Lyric Theater


Prezidan Urban League la T. Willard Fair ak Prezidan Audrey M. Edmonson ap admire yon ekspozisyon ki mete an vedèt atis nwa selèb nan Lyric Theater. (Fotograf la se Armando Rodriguez / Konte Miami-Dade)

MIAMI-DADE – Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade la Audrey M. Edmonson te selebre Mwa Listwa Moun Nwa a avèk yon resepsyon pou rezidan yo ak lidè yo nan kominote a nan Historic Lyric Theater nan Overtown nan dat 1ye fev., epi konsa te ede lanse wikenn kòmansman aktivite “Lyric Live” yo Black Archives ap òganize pou Mwa Listwa Moun Nwa a.

“Lyric Theater se yon pati enpòtan anpil nan eritaj nou an. Apre ouvèti li an 1913 kòm teyat pi enpòtan ki te pwopriyete moun nwa nan Sid la, Lyric la te vin yon senbòl kilti nwa dinamik Miami an ak episant ‘Little Broadway.’ Men apre fèmti li nan ane 1960 yo, Lyric la te an danje vin yon relik yo bliye,” Prezidan Edmonson te di odyans la. “Erezman, Lyric te sove lè Black Archives History and Research Foundation te vin achte li an 1988 epi votè yo te apwouve Bon ak Obligasyon Jeneral ki te pote finansman ki te nesesè pou restorasyon li an.  Lyric Theater retounen kounye a sou kat kiltirèl la epi yon fwa ankò yon gran sous fyète nan Overtown. Donk bravo pou Black Archives ak fondatè li, Dtè. Dorothy Jenkins Fields, pou tout sa nou fè, ak tout sa n ap kontinye fè pou prezève pase nou epi garanti avni nou kòm yon kominote k ap pwospere kiltirèlman.”