News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 27, 2019
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Presidan Edmonson Koupe Riban Lojman Granmoun Aje yo


Prezidan Audrey M. Edmonson ak lòt ofisyèl koupe riban nan konplèks lojman pou granmoun aje Twa Bilding Won yo. (Foto ke Armando Rodriguez fè / Konte Miami-Dade)

MIAMI-DADE – Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson, Komisyonè pou Distri 3, te gen plezi pou koupe riban premye bilding ki te repare nan dat 22 fevriye 2019 nan konplèks lojman pou granmoun aje Twa Bilding Won yo ke depatman lojman piblik ak devlopman kominotè Konte Miami-Dade (PHCD) ap administre. Moun kite pote kole avèk li se te majistra Konte Miami-Dade la, Majistra Carlos Gimenez ak Komisyonè vil Miami an Willy Gort, ki reprezante katye Allapattah; Vis Prezidan Devlòpman zòn lavil Albert Milo; Vis Prezidan Adolfo Henriques ak direktè PHCD a Michael Liu.

“Mwen kontan apil pou nou finalman sou wout pou nou repare Twa Bilding Won nou yo, yon bilding alafwa,” Prezidan Edmonson te di. “kounye a gramoun aje nou yo va genyen asansè ki ap fonksyone ak apatman nèf.  Pwojè sa a pat fèt san tèt chaje, asansè anpann, istansil espas enteryè ki pa alamòd. Sepandan, repare yon estrikti ki gen 49 lane se pa yon zafè fasil, men ekip sa a avèk pasysans ou ap fè sa avèk swen – yon bilding alafwa. Tout lokatè yo ap retounen nan yon apatman ak bilding wololoy ak tout bagay nèf. Pou sa, nou tout gen rezon pou bat bravo.”

Karakteristik ak ekipman yo gen ladan yo aparèy elektrik, aparèy plonbri, sistèm klimatizasyon amelyore tou nèf, pòt ak fenèt nèf ki gen repondong, nouvo aparèy kizin ki gen ladan yo  gran fou ak frijidè, amwa kizin tou nèf ki gen tab an granit, nouvo aranjman plonbri nan kizin ak saldeben, douch, lavabo, twalèt, wobinè nèf, dispozitif sekirite dijital nan antre bilding lan, nouvo planche tout kote, kab ak satelit pou televizyon enstale, klimatizè ou ka pwograme , vantilatè plafon ak tout limyènan chanm a kouche ak zòn salon yo, detektè pou limyè lajounen, Kwonomèt, detektè mouvman pou limyè deyò yo, sistèm apèl ijans ak nouvo sistèm dlo pou konbat dife.

Twa Bilding Won, orijinalman bati nan lane 1970, fèt avèk twa (3) bilding sou 6.98 kawo tè. Pwojè sila a gen ladan reyabilitasyon bilding A, ki genyen 128 inite lojman pibllik. Pwojè piblik-prive a te koute 15,551,488 dola, kontribisyon konte a te 4 milyon dola ak sa operasyon chak ane koute epi fon kapital sibvansyon an se 385521 dola. Konstriksyon pwojè a kòmanse 31 oktòb 2017, e tout rezidan te retounen nan inite lojman ki te reyabilite yo nan dat 26 desanm 2018. Pwojè a te gen ladan reparasyon Bilding pou Granmoun Aje / Sant Komintè Malcolm Ross.