News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 17, 2019
Kontak pou Laprès:
Gilbert Cabrera

305-375-3655

Prezidan Edmonson patisipe nan Baynanza 2019


 

A goch, Prezidan Edmonson lache nan Pelican Harbor yon pelikan yo te sove anvan li rmase fatra sou Pelican Island, a dwat, kòm yon pati nan Baynanza. 

MIAMI-DADE – Netwayaj Baynanza Konte Miami-Dade la jwen yon bèl bourad nan men Prezidan Komisyon Konte  Miami-Dade la Audrey M. Edmonson nan dat 13 avril.

Jan li fè chak ane, Prezidan Edmonson te patisipe nan evènman anyèl pou netwaye bò rivaj Biscayne Bay yo ansanm ak volontè ak ekip li, ki te mobilize ak gan ak sak poubèl pou ramase fatra sou Pelican Island ak Pak Morningside, 2 nan sit Konte a te deziyen pou netwayaj ki nan Distri 3 a.

Anvan yo fè yon ti vwayaj tou kout sòti Pelican Harbour pou Pelican Island pou kòmanse aktivite netwayaj jou a, Prezidan Edmonson te lache yon pelikan yo te sove kòm yon pati nan selebrasyon 40yèm anivèsè estasyon Pelican Harbor Seabird la. Pelikan an te resevwa lasante apre yo te trete li pou yon blesi nan kwòk pèch nan estasyon zwazo lanmè a, ki te sove ak reyabilite plizyè milye zwazo ak lòt bèt sovaj depi li louvri an 1979.

“Se te yo gran jwa pou te lache yon pelikan yo te sove anvan nou kòmanse aktivite netwayaj Baynanza nou an,” Prezidan an te di. “Baynanza te toujou pre kè mwen kòm youn nan komisyonè ki gen privilèj pou reprezante kominote sou tout Biscayne Bay a. Bè a se youn nan trezò ekolojik nou yo, konsa nou bezwen kenbe li pwòp ak bèl!”

Volontè mobolize pou yo retire fatra nan Pelican Island kòm yon pati nan Baynanza.