News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 02, 2019
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Dramatizasyon ki montre danje lè moun ak kondwi sou


Premye sekouris ak elèv ki pi avanse nan Lekòl Segondè Miami Jackson fè dramatizasyon ensidan yon chofè ki ap kondwi anba enfliyans pou montre danje lè moun ap kondwi pandan yo entoksike.

MIAMI-DADE – Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson te youn nan òganizatè 7yèm evènman demonstrasyon moun ki ap kondwi anba enfliyans ki te fèt 26 avril nan Lekòl Segondè Miami Jackson. Elèv yo, premye sekouris yo ak volontè yo te fè demonstrsyon yon aksidan machin ke yon chofè ki tap kondwi anba enfliyans te lakòz epi repons pèsonèl ponpye, lapolis, ak EMT yo pou montre konsekans kondwi pandan w entoksike.

“Nou fè sa chak ane paske nou vle jenn moun yo, patikilyèman sa yo ki fete nan nwit bal pwomosyon yo, pou reyalize ke kondwi pandan yo entoksike kapab mennen nan dezas,” Prezidan Edmonson te di. “Nou dwe tou souliyen ke ekri tèks ak kondwi anmenmtan se menm kalite danje a. Demonstrasyon chofè ki ap kondwi anba enfliyans sa a sèvi kòm you rapèl ou bezwen pran respomsabilite w epi panse anvan ou kondwi.”

Majistra Adjwen Konte Miami-Dade, Maurice Kemp, Manm Komisyon eskolè Miami-Dade Dr. Dorothy Bendross-Mindingall, Depatman Lapolis Estasyon Northside Konte Miami-Dade , Depatman Ponpye/Depatman Lapolis ak Ofisye Egzekitif Anchèf/Prezidan Lig Iben Zòn Metwopolitèn Miami T. Willard Fair te vin pote kole ak Prezidan Edmonson.

Prezidan Edmonson, a gòch, pale nan demonstrasyon moun ki ap kondwi anba enfliyans la, ke te gen ladan dramatizasyon aksidan yon chofè ki ap kondwi anba enfliyans ak konsekans li pandan lannwit.