News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 09, 2019
Kontak pou Laprès:
Gilbert Cabrera

305-375-3655

Prezidan Edmonson fè gran re-ouvèti Sant Caleb


Prezidan Edmonson, twazyèm sòti nan bò dwat, koupe riban Sant Joseph Caleb ki fèk renove. Lòt ofisyèl ak manm nan fanmi Caleb te vin pote kole avèk li.

MIAMI-DADE – Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson, ansanm ak Majistra Carlos Gimenez ak lòt ofisyèl, te fè seremoni gran re-ouvèti Sant Caleb Joseph nan dat 8 me pou selebre achèvman pwojè renovasyon $30 milyon an ki bay gran amelyorasyon ki te nesesè anpil nan sant katye a ki nan 5400 NW 22 Avenue.

Plizyè santèn rezidan ki gen ladan yo manm fanmi Caleb ak ofisyèl lokal ki eli te mete kò yo deyò pou koupe ofisyèlman riban lokal a ki fèk renove, ki te ouvri orijinèlman an 1977. Li akeyi yon kantite biwo depatman Konte a ak sal tribunal ansanm ak biwo distri Prezidan Edmonson nan. Renovasyon ak amelyorasyon yo gen ladan yo twati ak ekleraj ki konsève enèji, yon nouvo lokal  garaj avèk kapasite ki ogmante pou estasyònman piblik, de (2) sal tribinal renove epi yon sal odyans pou odyans sivil, kriminèl ak sikilasyon, ak nouvo biwo pou grefye tribunal ak sèvis avoka eta a ki gen ladan trètman zafè sivil yo, peman amann deli ak krim, peman kontravansyon sikilasyon ak pakin epi lisans ak seremoni maryaj.

“Lokal sa a pa tap la, si se pat vizyon kominote a. Se sa kominote a te mande, se sa kominote a te resevwa.” Prezidan te di. “Mwen vrèman fyè pou m te patisipe nan remete li sou pye, paske li gen plis pase 40 lane e li te kòmanse ap depafini. Kounye a, nou gen yon bilding ki renove.”

Pandan seremoni an, Prezidan Edmonson te prezante yon plak bay fanmi Joseph Caleb, yon lidè travayè nan Miami pandan ane 1960 yo ke sant la pote non l. Evènman an te gen ladan devwalman yon bis ki fèk restore Gwendolyn ‘Gwen’ Sawyer Cherry, premye fanm nwa ameriken ki sèvi kòm yon fanm lejislatè nan eta Florid. Yo va ekspoze bis la anpèmanans nan antre sant la.

 

Nan foto a sou bò gòch la, Prezidan Edmonson, Komisyonè Sally Heyman, lwen agoch, ak Daniella Levine Cava, lwen adwat te vin pote kole ak li, onore manm fanmi Caleb avèk yon plak. Nan foto a sou bò dwat la, li ede devwale bis restore Gwen S. Cherry la nan nouvo antre sant la.