News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 13, 2019
Kontak pou Laprès:
Gilbert Cabrera

305-375-3655

Prezidan Edmonson òganize Selebrasyon Mwa Patrimwàn Ayisyen


A goch nan foto a, Prezidan Edmonson ap pale ak patisipan nan selebrasyon Mwa Patrimwàn Ayisyen yo nan Ti Aiti. Nan foto ki nan mitan an, Komisyonè Vil Miami Keon Hardemon ak lòt vin pote kole ak li. Adwat, Will Marcelin jwe saksofòn pou foul a.

MIAMI-DADE – Prezidan Komisyon konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson te òganize Selebrasyon Anyèl Mwa Patrimwàn Ayisyen an nan dat 9 me nan Sant Kiltirèl Marketplace Ti Ayiti a.

Evènman an te mete anvalè manje tradisyonèl ayisyen, yon vant pwodiksyon atistik ayisyen ak pèfòmans mizikal andirèk, tankou yon pèfòmans wololoy saksofonis Will Marcelin.

“Frè ak sè ayisyen nou yo te pote tèlman bagay pou kominote sa a – kilti yo, prodiksyon atistik, mizik, dans, pasyon, konesans, manje, talan yo ak anpil lòt bagay.” Prezidan Edmonson te di.

Prezidan Edmonson te youn nan prensipal esponnsò rezolisyon Komisyon konte a an 2013 ki te deklare mwa me kòm Mwa Patrimwàn Ayisyen nan Konte Miami-Dade pou selebre kontribisyon ayisyen yo, ak ayisyen ki pran nasyonalite ameriken yo. Mwa me gen sinifikasyon istorik pou ayisyen paske se mwa lidè revolisyonè ayisyen an Toussaint Louverture te fèt, se mwa tou kote aysyen selebre drapo ayisyen an. An 1998, Boston te devni premye vil nan Etazini ki te selebre Mwa Patrimwàn Ayisyen.