News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 30, 2019
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Prezidan Edmonson lanse travay pou yon nouvo sant kominotè nan Biscayne Shores ak Gardens Park


Prezidan Edmonson, avèk Maria Nardi Direktè Depatman Pak Rekreyasyon ak Espas Ouvè Konte a (twazyèm soti sou bò dwat) ak ekip Pak yo, lanse travay pou yon nouvo sant kominotè nan Biscayne Shores ak Gardens Park. (Foto: Godfrey Mead / Konte Miami-Dade)

MIAMI-DADE – Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade la Audrey M. Edmonson te ede fè lansman travay pou yon nouvo sant divètisman kominotè nan Biscayne Shores and Gardens Park 24 me.

Sant 3,013 pye kare sa a va gen ladan yon sal a izaj miltip, yon biwo pou ekip pak la, espas pou twalèt ak depo. Nouvo devlopman an va gen yon estasyònman pou 20 machin ki gen limyè sou li, zòn pwomnad ki gen limyè, twotwa ak amenajman peyizaje.

“Mwen kontan anpil pou m lanse travay pou nouvo pwojè sa a, ki va revitalize Biscayne Shores and Gardens Park ak bati fyète katye a.,” Prezidan Edmonson, Komisyonè Distri 3 a te di. “Lè li fini, sant la va yon bijou nan pak sa a ak yon plas pou aktivite sosyal nan kominote sa a.

Sant kominotè a va ofri pwogram apre lekòl, epi kan dete ak kan sezonye pou timoun, aktivite ak klas pou granmoun aktif, ak lokasyon nan wikenn pou okazyon espesyal tankou fèt anivèsè.

Pak la genyen you espas natirèl pou jwe ki te louvri nan mwa avril apre yon seremoni koupe riban avèk Prezidan Edmonson. Li genyen pati pou w grenpe, glise, ak fè balasin, yo konsevwa tou sa pou yo mache ak anviwònman natirèl la epi plonje timoun yo nan lanati. Amelyorasyon yo va gen ladan yo yon abri piknik 20 pye pa 20 pye, ban nèf, zòn pwomnad ak amenajman peyizaje nan tout pak la.

“Pak sa a, nan mitan yon kominote k ap chanje, pa t  janm atiran konsa. Pyebwa te anvayi la a, sa te fè moun kapab kache la a pou fè bagay ki dezagreyab, ki bay repiyans, vizitè leswa jete yon bann fatra,” Prezidan Edmonson te di. “Depatman Pak la te anreprann yon efò netwayaj kolosal sou plizyè ane pou fè pwopte, mete limyè. Koukye a, pak la ka di li gen yon plas pou w jwe ak yon abri pou piknik mwen sèten ki va popilè.”


Prezidan Edmonson patisipe nan koupe riban nouvo espas natirèl pou jwe nan Biscayne Shores and Gardens Park.