News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 11, 2019
Kontak pou Laprès:
Gilbert Cabrera

305-375-3655

Prezidan Edmonson te resevwa onè nan Liberty Square Family Reunion


  

A goch, Prezidan Edmonson aksepte yon plak ki soti nan òganizasyon Liberty Square Project Friends & Family. A dwat: Moun ki te vin pote kole ak li, se te Vis-Prezidan Related Urban lan Albert Milo, Komisyonè vil Miami Keon Hardemon ak moun ki resevwa bous etid ki soti nan lekòl segondè Miami Northwestern Senior.

MIAMI-DADE – Malgre lapli, se te bèl souri plen ak solèy nan Liberty Square Family Reunion jou 8 jen an lè Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade la Audrey M. Edmonson ak Komisyonè vil Miami an Keon Hardemon te vin mete tèt yo avèk plizyè douzèn ansyen rezidan ak rezidan Liberty City kounye a ak sipòtè pou bon zanmitay, manje ak divètisman. 

Evènman chak ane a ki  te fèt nan Sant Kominotè Liberty Square te gen yon piknik babekyou, mizik andirèk, pèfòmans dans ak rekonpans bous etid.

Prezidan Edmonson te aksepte yon plak nan men òganizasyon Liberty Square Project Friends & Family Reunion ki te onore ak remèsye ak remèsye li pou sipò fèm li pou kominote Liberty City a.

Pandan evènman an, plizyè etidyan ki ap gradye nan lekòl segondè Miami Northwestern Senior te jwenn rekonesans kòm noum ki resevwa bous etid Liberty Square, fon pou bous etid yo soti nan Related Urban Development Group, devlopè pwojè Liberty Square Rising lan ki transfòme katye a. Vis-Prezidan. Related Urban Senior la Albert Milo te ede rekonèt etudyan yo. Yo chak gen $5,000 bous etid pou kolèj oswa inivèsite yo chwazi a.

Prezidan Edmonson ak Komisyonè vil Miami an Keon Hardemon pale nan Liberty Square Family Reunion lan.