News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jiyè 02, 2019
Kontak pou Laprès:
Gilbert Cabrera

305-375-3655

Prezidan Edmonson selebre Liberty City Rising Gran inogirasyon faz 1


 A goch, Prezidan Edmonson and Majistra Gimenez felisite Sharon Gregory ki ap antre nan nouvo inite li ki nan yon pwojè redevlope nan Liberty Square. A dwat, yo mete ak ofisyèl federal, leta ak lokal ak devlopè pou deplwaye riban pwojè a. (Foto: Ryan Holloway / Konte Miami-Dade)

MIAMI-DADE – Gran inogirasyon Faz En (1) devlopman pwojè Liberty City Rising lan fèt 1ye jiyè pandan Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade la te selebre transfòmasyon pwojè lojman Liberty Square ansanm ak Sekretè Deta Lojman Etazini an Ben Carson, Majistra Konte Miami-Dade la, Carlos Gimenez ak yon envite lokal, ofisyèl eta ak federal ak rezidan.

“Anpil moun te di li pa t ap kapab fèt ; men, imajine yon bagay, nou fè l!” Prezidan Edmonson te di avèk anpil kè kontan, yon chanpyon pwojè ki te fè asistans la sonje ke li te grandi nan Liberty City.

Liberty Square ki te louvri an 1937 kòm youn nan devlopaman lojman piblik ki pi ansyen nan sidès Etazini, li te devni yon senbòl gwo vyolans ak zam nan nan ane ki sòt pase yo, sa ki fè anpil moun te ap mande pou demoli ak redevlope li.

Faz En (1) sis nouvo bilding nan 6512 NW 14th Ave. an gen 73 lojman piblik ak 131 inite ki pa piblik. Premye faz ki koute $46 milyon an, ke yo te trase avèk patisipasyon rezidan Liberty Square yo, te finanse ak lajan  konte, vil, eta ak federal. Evantyèlman, tout 709 inite lojman public Liberty Square yo va ranplase avèk on melanj 1455 lojman piblik, lojman abòdab, ak inite sou pri mache ansanm ak magazen, pak, lokal kominotè.

Anpil ofisyèl note ke yo pat deplase okenn rezidan pandan redevlopman pwojè a, sa ki bay dyòb konstriksyon pou rezidan lokal ki pa gen gwo lajan anbe devlopè pwojè Related Urban Development Group. Sekretè Deta Carson pwojè a ta ka devni yon model devlopman lojman atravè nasyon an, e li ajoute ke se yon egzanp “retire moun nan povrete epi mete yo nan rèv ameriken an.”

Vernice McKinney ki gen 35 lane, yon rezidan Liberty Square te gen anpil kè kontan osije transfòmasyon ak antre li ap antre nan nouvo inite li a ak twa pitit li yo.

“Kounyeya, mwen pa gen pou mwen enkyete pou rat, ravèt ak bagay kanni” li te di. “Tout bagay pi bon!” 

 

Prezidan Edmonson, avèk Sekretè Deta Lojman Etazini an Ben Carson a goch, epi li ap pale ak asistans la a dwat.