News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Dawout 14, 2019
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Plizyè santèn moun sòti ale nan 13yèm Jounen Amizman Anyèl pou Reyouvèti Lekòl a


Prezidan Edmonson bay elèv lekòl valiz gratis pou mete liv. (Foto: Godfrey Mead / konte Miami-Dade)

MIAMI – Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade la Audrey Edmonson te bay plis pase 900 valiz pou mete liv ak tout founiti eskolè nan 13yèm Jounen Amizman/Sante Anyèl pou Reyouvèti Lekòl distri 3 a ak Fwa 10 out la nan Olinda Pak.

Timoun ki gen laj pou ale lekòl te resevwa valiz gratis pou mete liv ak founiti eskolè esansyèl sou yon baz premye arive premye sèvi. Nan evènman an, Feeding South Florida te distribye manje gratis, epi te gen yon fwa pou lasante kote Borinquen Health te fè tès sante gratis epi Pwogram UM DOCS te bay egzamen je gratis pou timoun.

Prezidan Edmonson te akeyi tou maskòt Crime Watch mascot, Billy the Marlin ak yon prezantatè òganizasyon yo ak Depatman yo nan Konte Miami-Dade. Evènman te gen Sèvis Zannimo Miami-Dade ki te fè tou adopsyon sou plas. Talent4Change te koupe cheve timoun gratis kòm koutwazi. Te gen mizik, kaj rebondisman, pri raf ak anpil lòt bagay.

 

A goch, yon jenn tifi ki ap goute yon elikptè Polis Miami-Dade. A dwat, manm pwogram UM Docs ap bay tès sante gratis.