News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 04, 2020
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Aplikasyon pou sibvansyon pou pwopriyetè ti biznis lafanmi nan Distri 3 disponib


MIAMI – Pwopriyetè ti biznis Konte Miami-Dade ki nan distri Prezidan Komisyon Konte a Prezidan Audrey M. Edmonson lan (Distri 3), kapab aplike pou $2,500 sibvansyon ki soti nan Pwogram Sibvansyon pou ti Biznis Lafanmi Konte Miami-Dade.

Aplikasyon yo disponib kounye a jiska vandredi 14 fevriye nan www.miamidade.gov/district03. Moun kapab pase pran yo tou nan biwo distri Prezidan Edmonson lan ki nan 5400 NW 22nd Ave., Suite 701, Miami, FL 33142.

Nou va aksepte aplikasyon ki ranpli yo soti 17 fevriye jiska 21 fevriye a 4 p.m. nan biwo distri 3, 5400 NW 22nd Ave, 7yèm etaj oswa nan Vwazen ak Asosyasyon Vwazen (Neighbors And Neighbors Association (NANA)), 5120 NW 24th Ave.

Pou biznis yo elijib, yo dwe nan Distri 3, fòk yo pa genyen plis pase sèt anplwaye ki ap travay a plen tan, yo dwe ap fonksyone depi yon lane pou pi piti, epi yo pa dwe fè pati yon chèn nasyonal. Sa yo ki te resevwa deja kapab aplike depi yo pat resevwa finansman pandan de (2) lane ki sòt pase yo youn dèyè lòt.

Va genyen yon atelye enfòmasyon ki va fèt 13 fevriye a 1 p.m. pou eksplike egzijans yo nan Dr. Dorothy Bendross-Mindingall Social and Economic Institute, 5120 NW 24th Ave.

Pwogram Sibvansyon Pou ti Biznis Lafanmi an te kreye pou bay asistans finansye ak teknik pou ti biznis ki ap travay pou fè pwofi ki kalifye ke yo apwove pou finansman. Sibvansyon Pou ti Biznis Lafanmi yo administre an kolaborasyon avèk biwo Komisyonè Konte respektif yo.

Pou plis enfòmasyon, rele 305-756-0605.