News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 16, 2020
Kontak pou Laprès:
Gilbert Cabrera

786-637-7465

Reyinyon yo anile akoz enkyetid pou coronavirus la


MIAMI-DADE – Pa prekosyon epi akòz deklarasyon eta dijans ki deja egziste nan nivo nasyonal, eta ak lokal kòm konsekans pandemi coronavirus / COVID-19 la, nou anile reyinyon sa yo:

  1. Reyinyon Komite Touris ak Pò ki te dwe fèt 16 mas 2020
  2. Reyinyon Komisyon Komisyonè Konte ki te dwe fèt 17 mas 2020
  3. Reyinyon Espesyal sou COVID-19 ki te dwe fèt 17 mas 2020
  4. Reyinyon CDMP meeting ki te dwe fèt 18 mas 2020
  5. Reyinyon zonaj ki te dwe fèt 19 mas 2020

Ofisyèl Konte Miami-Dade yo kontinye travay avèk dilijans ansanm ak ajans lokal, eta ak federal yo pou siveye epi minimize pwopagasyon viris COVID-19 la nan Konte Miami-Dade. Moun ki nan Konte Miami-Dade ki kwè yo te ekspoze a COVID-19 ta dwe rele Depatman Lasante Florid nan 305-324-2400.