News Release Header
Para Divulgación Inmediata:
Marzo 20, 2020
Enlace de Prensa:
Gilbert Cabrera

786-637-7465

Komisyon Konte Miami-Dade dwe rankontre nan Arsht Center nan dat 7 avril pou konsidere zafè ki ijan e ki pa kapab tann


MIAMI – Pwochen reyinyon regilye Komisyon Konte Miami-Dade la va fèt madi 7 avril a 9:30 a.m. Nan sant Adrienne Arsht, Knight Concert Hall, 1300 Biscayne Boulevard.

Nou chwazi lokal Sant Arsht la paske gwo kapasite kote pou moun chita ladan pèmèt Komisyonè Konte, anplwaye Konte ak piblik la chita yon fason ki konfòm avèk direktiv distans sosyal sante piblik ki anplas akoz pandemi coronavirus/COVID-19 la, ki rekòmande pou kenbe yon distans sis pye.

Pou kounye a, nou pa prevwa ap gen atik odyans piblik ki va konsidere nan reyinyon regilye 7 avril la. Ajanda a va limite sèlman a zafè (i) ki pale de enpak COVID-19 la sou kominote nou an, ak (ii) zafè natirèlman ijan ki paka tann, oswa ki gen rapò ak fonksyònman esansyèl Konte a.

Reyinyon an va televize sou televizyon Miami-Dade epi li va difize an dirèk sou sit entènèt Konte a nan miamidade.gov/webcasting pou nenpòt manm nan piblik la ki pa vle ale an pèsòn, kapab gade reyinyon an.

Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson te deklare : "Se entansyon mwen pou mwen swiv direktiv Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak Depatman Lasante Florid konsènan izolman sosyal la. Kidonk, nou mande tout Komisyonè, manm piblik la ak anplwaye yo respekte direktiv sa yo pou reyinyon an". "Sante ak sekirite rezidan Konte Miami-Dade vini anvan tout bagay."