News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 03, 2019
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Prezidan Edmonson Alatèt Netwayaj Chak Mwa 18yèm Avni


Prezidan Edmonson rankontre plis fatra yo jete ilegalman nan enspeksyon ak netwayaj chak mwa li a nan Nòdwès 18yèm Avni. (Foto: Marta Martinez-Aleman/Biwo Prezidan Edmonson)

MIAMI-DADE – Prezidana Komisyon Konte Miami-Dade la Audrey M. Edmonson te kontinye enspeksyon chak mwa nan koridò Nòdwès 18yèm Avni an ant 62yèm ak 71yèm ri nan Liberty City nan dat 30 me. Ofisye Polis Miami-Dade, Otorite pou fè respkte Kòd Miami-Dade, Depatman Travo Piblik, Jesyon Dechè Solid ak Sèvis Entèn, pwopriyetè biznis lokal ak rezidan te vin pote kole avèk li. Manm Kò Sèvis Miami Metwopolotèn ak Ekip Asistans Moun ki san Lojman Vil Miami te ede nan netwayaj la tou.

Enspeksyon yo fèt pou bay Prezidan Edmonson okazyon pou rankontre rezidan ak machan pou pale de pwoblèm katye a, netwaye fatra, pran desizyon kont pwopriyetè neglijan, patikilyèman teren vid ki gen fatra ak zèb ki leve men wotè.

“Malgre afich ‘PA JETE FATRA’, yo kontinye ap sèvi ak teren vid pou jete fatra, mèb, debr, materyèl konstriksyon ak bwat vid.” Prezidan Edmonson te di. “Sa trè desevan pou wè kalite aktivite sa yo ap fèt jou apre jou nan distri mwen an. Mwen mande rezidan yo pou yo vijilan pou zafè jete fatra ilegal la epi fè rapò prese prese. “