News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jiyè 30, 2019
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Prezidan Edmonson va òganize 13yèm Jounen Amizman Anyèl pou Reyouvèti Lekòl a


MIAMI – Prezidan Konte Miami-Dade la, Audrey Edmonson va bay valiz pou mete liv ak founiti eskolè nan okazyon 13yèm Jounen Amizman/Sante ak Fwa Enfòmasyon an samdi 10 out soti 10 a.m. to 1 p.m. nan Pak Olinda, 2101 NW 51 Street.

Timoun ki gen laj pou al lekòl va resevwa valiz pou mete liv gratis ak founiti eskolè esansyèl sou yon baz premye arrive premye sèvi. Nan evènman an, Feeding South Florida va distribye manje gratis, epi va gen yon fwa pou lasante kote Borinquen Health va fè tyèk sante gratis. Pwogram UM DOCS va bay egzamen je gratis pou timoun. Sèvis Zannimo Miami-Dade va fè tou adopsyon sou plas. Talent4Change va bay koupe cheve timoun gratis kòm koutwazi. Va gen mizik, kaj rebondisman, pri raf ak anpil lòt bagay.

Pou plis enfòmasyon, rele 305-636-2331.

Kiyès:
Prezidan Audrey M. Edmonson
Kisa:
13yèm Jounen Amizman Anyèl
Kilè:
Dawout 10, 2019, 10:00 a.m.- 1:00 p.m.
Kikote:
Pak Olinda, 2101 NW 51 Street