Home > Coronavirus (COVID-19) > Kreyol

Coronavirus (COVID-19) Kreyol

Mesaj majistra a

Nan jou mèkredi 28 jiyè a, Majistra Daniella Levine Cava te fè yon konferans pou laprès pou li pale sou dènye vag ka COVID-19 la, li anonse mezi Konte a ap pran pou redui kantite enfeksyon yo epi li ankouraje rezidan ki pa vaksinen pou yo ale vaksinen.

Konferans pou laprès

Konferans pou laprès

Lendi 5 avril la, Majistra Daniella Levine Cava te fè yon konferans pou laprès pou anonse aktyalizasyon pwotokòl sekirite COVID-19 yo e li te mande rezidan Miami-Dade yo pou yo ale pran vaksen, kontinye mete mask, pratike distans sosyal ak itilize dezenfektan.

Konferans pou laprès

Lendi 8 fevriye, Majistra Daniella Levine Cava te anonse nouvo pwogram soulajman pou mèt kay ak lokatè yo.

Konferans pou laprès sou entènèt

Madi 5 janvye, Majistra Daniella Levine Cava te patisipe nan yon konferans pou laprès vityèl ak lidè lokal yo pou bay yon mizajou sou efò ki sou pye pou distribye vaksen COVID-19 bay travayè lasante ak granmoun aje 65 ane oswa plis.

Konferans pou laprès sou entènèt

Madi 8 desanm, Majistra Daniella Levine Cava te prezante kanpay "Nou kapab, Nap Rive", ki rasanble lidè kominotè, lidè biznis ansanm ak rezidan yo pou ede anpeche pwopagasyon COVID-19 la pandan sezon fèt la.

Kominike pou laprès

Resous

Videyo

Skip Feed