Home > Coronavirus (COVID-19) > Kreyol

Coronavirus (COVID-19) Kreyol

Mesaj majistra a

Mèkredi 13 janvye, Majistra Daniella Levine Cava te bay rezidan Miami-Dade yo yon mizajou sou distribisyon vaksen COVID-19 la pandan li ap lite pou pote plis vaksen nan Konte a pou satisfè gwo demann lan.

Konferans pou laprès

Konferans pou laprès sou entènèt

Madi 5 janvye, Majistra Daniella Levine Cava te patisipe nan yon konferans pou laprès vityèl ak lidè lokal yo pou bay yon mizajou sou efò ki sou pye pou distribye vaksen COVID-19 bay travayè lasante ak granmoun aje 65 ane oswa plis.

Konferans pou laprès sou entènèt

Madi 8 desanm, Majistra Daniella Levine Cava te prezante kanpay "Nou kapab, Nap Rive", ki rasanble lidè kominotè, lidè biznis ansanm ak rezidan yo pou ede anpeche pwopagasyon COVID-19 la pandan sezon fèt la.

Resous

Videyo

Skip Feed