Home > Coronavirus (COVID-19) > Kreyol

Coronavirus (COVID-19) Kreyol

Mesaj majistra a

Nan jou mèkredi 22 desanm lan, Majistra Daniella Levine Cava mete ajou aksyon Konte a ap pran pou anpeche pwopagasyon varyan Omikwon an.

Konferans pou laprès

Konferans pou laprès

Jedi 5 out, Majistra Daniella Levine Cava te prezante yon konferans pou laprès ansanm avèk lidèchip Jackson Health la konsènan mezi pou konbat pwopagasyon COVID-19 la epi anonse nouvo politik pou anplwaye Konte yo.

Konferans pou laprès

Nan jou mèkredi 28 jiyè a, Majistra Daniella Levine Cava te fè yon konferans pou laprès pou li pale sou dènye vag ka COVID-19 la, li anonse mezi Konte a ap pran pou redui kantite enfeksyon yo epi li ankouraje rezidan ki pa vaksinen pou yo ale vaksinen.

Konferans pou laprès

Lendi 5 avril la, Majistra Daniella Levine Cava te fè yon konferans pou laprès pou anonse aktyalizasyon pwotokòl sekirite COVID-19 yo e li te mande rezidan Miami-Dade yo pou yo ale pran vaksen, kontinye mete mask, pratike distans sosyal ak itilize dezenfektan.

Konferans pou laprès

Lendi 8 fevriye, Majistra Daniella Levine Cava te anonse nouvo pwogram soulajman pou mèt kay ak lokatè yo.

Konferans pou laprès sou entènèt

Madi 5 janvye, Majistra Daniella Levine Cava te patisipe nan yon konferans pou laprès vityèl ak lidè lokal yo pou bay yon mizajou sou efò ki sou pye pou distribye vaksen COVID-19 bay travayè lasante ak granmoun aje 65 ane oswa plis.

Konferans pou laprès sou entènèt

Madi 8 desanm, Majistra Daniella Levine Cava te prezante kanpay "Nou kapab, Nap Rive", ki rasanble lidè kominotè, lidè biznis ansanm ak rezidan yo pou ede anpeche pwopagasyon COVID-19 la pandan sezon fèt la.

Kominike pou laprès

Videyo

Skip Feed