Skip Navigation
Last Visited »

Hurricane Irma

As we continue our recovery and cleanup efforts, please visit the Emergency website for the latest information on openings and closings in Miami-Dade County.

Enfòmasyon en Kreyòl

Prepare Nou Pou Sezon Siklón Lan

Ale jete branch bwa nou koupe yo ak lòt fatra kay yo anvan yon menas tanpèt. Rele 311 oswa vizite www.miamidade.gov/environment/hurricanes.asp pou plis enfòmasyon.

Pandan yon Avétisman Siklón

 Pa koumanse ni netwaye ni plase fatra sou twotwa. Sant Fatra ak Sant Resiklaj yo (sig Angle TRC) va asepte fatra, depi kondiyson meteyolojik la pèmèt. Rele 311 oswa vizite TRC pou jwenn adrès yo.

Yo sispann sèvis ranmase fatra, debri ak resiklaj pandan yon alèt. Mete kabwèt vèt fatra ak kabwèt ble resiklaj yo an abri nan pyès ki gen aparèy menaje yo oswa nan garaj la.

Apre Yon Siklón

 • Tcheke medya lokal yo, rele 311 oswa vizite www.miamidade.gov pou enfòmasyon sou sèvis anmasaj fatra ak ranmasaj debri siklòn yo.
 • Pote ti kantite debri siklòn lan ale nan yon TRC (depotwa). Mete ti pil gwo debri nan lari a, lwen baryè, bwat postal, tiyo drenaj, kab elektrik ak fil kouran ki pandye ba. Pa mete debri nan teren vid oswa devan pepinyè yo, ak fèmye yo.
 • Rapòte kabwèt vèt fatra oswa kabwèt ble resiklaj ki kraze oswa pèdi pou jwenn ranplasman.
 • Pran pasyans. Fè atansyon. Netwayaj apre yon tanpèt pran tan.

Tcheke Lis Anka Dijans Wan

Kòmanse rasanble pwovizyon nesesè yo anka yon evakyasyon. Mete yo nan dè bagay kote yap fasil pou transpòte tankou sakado oswa sak lame yo. Itilize lis ki sijere anba la-a pou tcheke atik yo pandan wap rantre yo nan sak yo.

Yo kite espas vid sou lis la pou si genyen kèk lòt bagay w ta renmen ajoute sou li.

 • Dlo nan Boutèy*
 • Manje ki pap gate oswa manje nan kenn
 • Ouvrebwat manyèl
 • Rad derechanj, ekipman pou lapli ak soulye gwo nèg
 • Dra/kouvèti
 • Twous Premye Swen ak medikaman sou preskripsyon yo
 • Yon pè linèt derechanj
 • Radyo ak pil flach ak plizyè pil derechanj
 • Lajan kach
 • Yon kle oto derechanj
 • Lis telefòn medsen fanmi an
 • Lis enfòmasyon enpòtan lafami, modèl ak nimewo seri aparèy medikal tankou pacemakers, elatriye
 • Atik espesyal pou ti bebe yo, grandèt yo oswa manm fanmi enfim yo
 • Aktyèl bòdwo sèvis itilite piblik yo pou pwouve rezidans w si zòn katye lakay w an vin tonbe anba lòd sekirite poutèt destriksyon ki fèt ladan’l

Yon lis byen detaye de pwovizyon nesesè anka dezas disponib sou sitwèb FEMA "Are You Ready."

*Sonje vire yo epi ranplase anvan dat ekspirasyon

If you cannot view PDF PDF files, you can download Acrobat Reader  for free from Adobe Systems, Inc. In order to use PDF files, you must have Acrobat installed on your computer.

Back to Top Page Last Edited: Mon Aug 28, 2017 4:16:08 PM
hurricane
 
 
Corner
Corner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.