Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]
305-582-6939

Majistra Konte Miami-Dade, Carlos A. Gimenez, ap relouvri plaj, otèl ak pisin nan dat 1ye jen 2020

Pou asire sante piblik, yo va mete an aplikasyon Gid Nouvo Nòmal a, tankou itilizasyon mask ak datans sosyal

MIAMI ( Me 27, 2020 )

Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez te siyen Amannman 1 Dekrè Egzekitif 23-20 Mèkredi 27 me 2020 etabli direktiv pou reouvèti plaj, otèl ak pisin nan tout Konte an. Dekrè sa a pral antre an aplikasyon a 12:01 lendi1ye jen 2020.

Tout règleman nan dekrè sa a yo te devlope an konsiltasyon avèk ekspè nan Depatman Sante Florid, Sistèm Sante Jackson Health System, U-Health ak lekòl medsin nan Inivèsite Entènasyonal Florid ak Inivèsite Miami ansanm ak kominote kotyè lokal yo.

Pral gen règleman strik nan tout nouvo règleman yo, kidonk anvan ou ale nan plaj, otèl oswa pisin, li detay Amannman 1 Dekrè Egzekitif 23-20 isit la.

Pisin yo ap louvri nan otèl, kondo, bilding apatman ak asosyasyon pwopriyetè kay yo, avèk ranfòsman strik distans sosyal ak limit kapasite.

Nouvo règ nan otèl yo gen ladan yo obligasyon:

- Sèvi ak kouvèti vizaj : Envite yo dwe itilize kouvèti vizaj nan tout zòn enteryè komen. Anplwaye yo dwe itilize mask an tout tan, andedan ak deyò.
- Sosyal distans, avèk lòt prekosyon pandan anresjistreman pou antre
- Sèvis asansè limite a 50 pousan kapasite avèk pa plis pase kat moun, sof si yo soti nan menm fanmi.
- Siyalizasyon pou raple tout moun Gid Nouvo Nòmal la.
- Dezenfektan oswa savon ak dlo ki disponib fasilman nan antre enpòtan ak nan zòn piblik yo

Men aktivite ki entèdi nan otèl:

- Pa gen valè pakin kote pakin plas ki disponib. Lè pa gen pakin disponib, valè yo dwe kenbe distans, mete mask, chanje/dezenfekte gan ant chak machin, pa manyen bagaj envite (sòf si envite yo pa kapab fizikman leve bagaj yo)
- Pa plis pase 50 pousan kapasite nan restoran, zòn reyinyon yo ak espas bankè yo
- Pa gen operasyon sèvi tèt ou manje

Pwopriyetè otèl yo ak anplwaye yo dwe swiv règleman strik. Pou li “Gid Nouvo Nòmal la” pou biznis espesifik, tankou otèl ak restoran, klike sou isit la.

Nouvo règleman plaj yo gen ladan obligasyon:

- Sèvi ak kouvèti vizaj, espesyalman nan twalèt ak nan konsesyon yo. Tout moun dwe gen yon mask nan men yo, men yo ka retire yo pou naje ak fè egzèsis difisil lè distans sosyal sis pye a obsève. Mask yo pa obligatwa pou timoun 2 zan ak pi piti oswa moun ki gen maladi kwonik ki egziste deja.
- Distans Sosyal sis pye, eksepte pou manm fanmi ki abite ansanm.
- Limite kantite gwoup a 10 moun oswa mwens.

Men yon lis tou kout aktivite plaj ki entèdi:
- Pa gen gwoup ki gen plis pase 10 moun
- Pa gen pataj ekipman
- Pa gen ovan oswa tant
- Pa gen aktivite gwoup òganize oswa atletik de moun oswa plis (pa egzanp, pa gen volebòl, foutbòl, frisbee oswa rakètbòl)
- Pa gen itilizasyon enstalasyon gwoup nan pak plaj (pa ekzanp, pa gen aksè nan chanm pou chanje, paviyon piknik oswa espas pou jwe)
- Pa gen evènman espesyal (piknik gwoup yo entèdi tou)
- Pa gen itilizasyon ekipman egzèsis oswa espas jwèt
- Pa gen chen oswa bèt kay sou plaj la
- Pa gen lapèch, eksepte nan zòn espesifikman deziyen kote distans sosyal konsève

Aktivite Beach ke yo pèmèt, avèk kouvèti vizaj oswa sis pye distans ant moun ki soti nan kay diferan gen ladan: mach, natasyon, ben solèy, planch a pedal, kanoe, bronze, chita, ak manje pami fanmi ki soti nan menm kay la.

Operatè konsesyonè plaj yo dwe swiv règleman siplemantè. Pou li “Gid Nouvo Nòmal la” pou biznis espesifik yo, klike isit la.

Pou lòt nouvèl Konte a ak mizajou sou COVID-19 la, gade miamidade.gov/coronavirus.