Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]
305-582-6939

Majistra Carlos A. Gimenez siyen amannman pou ouvèti jimnaz, sal bankè, kan dete, espò jèn, pak chen

Sinema, sal bowling, enstalasyon amizman, kazino ak lòt établissements divètisman yo dwe soumèt plan ouvèti pou apwobasyon Konte a

MIAMI ( Jen 04, 2020 )

Jedi 4 jen 2020, Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez te siyen de amannman dekrè egzekitif pou pèmèt reouvèti enstalasyon egzèsis a lenteryè, ansanm ak kan dete, espò jèn ak pak chen yo. Amannman sa yo pral antre anvigè a 12:01nan maten lendi 8 jen 2020.

Amannman Nim, 2 a Dekrè Dijans 23-20 relouvri sal bankè, jimnaz, sant egzèsis fizik, kan dete, aktivite jèn, estidyo masaj, ak salon tatoo. Amannman sa a bay tou yon pwosesis pou relouvri sinema, sal bowling, enstalasyon amizman, kazino, ak lòt etablisman divètisman endividyèl ki gen gwo risk.

Anvan w ale nan kèlkeswa etablisman sa yo, tanpri li avèk anpil atansyon règleman Nouvo Nòmal yo pou chak lokal espesifik lè w klike isit la, epi sonje ke aktivite ki pa fatigan, tankou yoga, mande pou mete yon mask a 6 pye distans, tandiske aktivite difisil a lenteryè bezwen 10 pye distans san okenn mask. Kòm toujou, lè w deyò ou pa bezwen yon mask si distans sosyal ka aplike.

Amannman Nim, 2 a Dekrè Dijans 21-20 pèmèt kan dete ak espò jèn yo dwe fèt anba sèten règleman distans sosyal ak sekirite. Li pèmèt pak chen chen relouvri.

Byen bonè nan semèn lan, lwaye a kout tèm yo te relouvri avèk Dekrè Egzekitif 24-20 la. 

Tout reouvèti yo dwe swiv nouvo règleman Nouvo Nòmal Konte a. Pou li règleman sa yo, òganize pa biznis espesifik, klike isit la lsit la