Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]

Deklarasyon Majistra Konte Miami-Dade la, Carlos A. Gimenez, sou fèmti adisyonèl ki gen rapò ak monte COVID-19 la

MIAMI ( Jiyè 06, 2020 )

Mwen ap kontinye fè bak sou ouvèti biznis yo pandan nou kontinye wè yon ogmantasyon nan pousantaj tès pozitif COVID-19 yo ak yon ogmantasyon nan ospitalizasyon yo.

Mwen siyen yon dekrè egzekitif ki va fèmen restoran yo (eksepte pou sèvis pla a anpòte ak livrezon), ansanm ak sal dans, enstalasyon pou fè bankè, lokal fèt, jimnaz ak sant egzèsis fizik, ak lokasyon a kout tèm yo. Fèmti sa yo, pami lòt ki va nan dekrè a, va anvigè nan dat 8 jiyè 2020. Nou vle asire ke lopital nou yo kontinye gen pèsonèl nesesè pou sove lavi.

Nan moman sa a, mwen planifye kenbe divès kalite aktivite deyò louvri, ki gen ladan pisin kondominyòm ak pisin otèl avèk règleman distans sosyal ak mask, menm jan ak kan dete ak sant gadri pou timoun avèk limit kapasite estrik, ki va egzije mask ak distans sosyal omwen 6 pye.

Plaj yo pral louvri madi 7 jiyè 2020, men, si nou wè foul ak moun ki pa swiv règleman sante piblik yo, mwen pral oblije fèmen plaj yo ankò.

Bilding biwo, magazen an detay ak sèvis netwaye ap rete louvri pou kounye a.

Kouvrefe 10 p.m. a 6 a.m. nan tout eta a ap rete anvigè avèk eksepsyon pou travayè esansyèl ak moun ki gen yon obligasyon relijye.

Nou toujou ap swiv ogmantasyon kantite ka ki enplike jèn 18 a 34 ane yo ki te kòmanse nan mitan mwa jen an, ke ekspè medikal Konte a te di ke yon kantite faktè te lakoz, ki gen ladan jèn moun ki ale nan kote ki gen foul - andedan. ak deyò - san yo pa pran prekosyon tankou mete mask ak pratike distans sosyal. Doktè yo te di mwen, sa ki kontribye nan ka positif nan gwoup laj sa a se, fèt gradyasyon, rasanbleman nan restoran ki te tounen gwo fèt an vyolasyon règleman yo, epi manifestasyon nan lari kote moun pat kapab kenbe distans sosyal, ak kote se pa tout moun ki te pote kouvèti vizaj.

Nou ka bese pwopagasyon an si tout moun swiv règleman yo, mete mask ak rete omwen sis pye distans lòt moun. Mwen konte sou ou, 2,8 milyon rezidan nou yo, pou sispann pwopagasyon an pou nou ka retounen nan ouvèti ekonomi nou an.

Fè pati pa w la. Rapòte vyolasyon yo lè w rele 305-4-POLICE.