Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]

Deklarasyon Majistra Konte Miami-Dade la, Carlos A. Gimenez, sou trasaj kontak COVID-19

MIAMI ( Jiyè 09, 2020 )

Nou te travay ansanm ak Gouvènè Ron DeSantis ak ekip Chirijyen Jeneral Florid la pou ogmante trasaj kontak nan tout Konte Miami-Dade. Mwen apresye angajman gouvènè a pou ede elaji trasaj kontak nan Sid Florid, kote COVID-19 te frape pi di.

Mwen kontan anonse ke pèsonèl legal eta ak konte a te travay sou tout detay final yo byen ta yè swa e mwen te siyen akò $14 milyon an pou gen yon lòt 250 trasaj kontak nan Konte Miami-Dade jiska fen ane a.

Trasè kontak yo pral travay pou Depatman Sante Florid epi Konte Miami-Dade va peye yo nan fon li resevwa nan Lwa CARES federal la.

Kòm mwen te di Chirijyen Jeneral la pandan yon dènye reyinyon, Konte Miami-Dade te pare pou fè tout sa ki posib nan nivo eta a. Kidonk, mwen trè kontan jodi a ke nou ap avanse.

Miami-Dade ap prepare tou pou lanse yon "Pwogram Responsabilizasyon Kominotè" volontè atravè yon aplikasyon ki ta ede rezidan nou yo kontwole zòn cho viris la pou evite pwopagasyon. Mwen va gen plis detay byento.

Tout zouti sa yo ka ede nou bese pwopagasyon COVID-19 la.

Sa ki pi enpòtan, tout rezidan yo dwe pran responsablite epi ede sispann pwopagasyon viris la lè yo mete mask nan tout espas piblik yo - andedan ak deyò - epi kenbe distans sosyal omwen 6 pye, ak lave men yo souvan.

Si tout moun fè pati pa yo a, nou va wè to pozitivite nou an desann, lopital nou yo pap anvayi, epi nou ka kòmanse relouvri biznis avè règleman Nouvo Nòmal yo.

Mwen vle remèsye Gouvènè DeSantis pou lidèchip li ak sipò 2.8 milyon rezidan Konte Miami-Dade pandan nou ap kontinye travay estratejikman ak tèt ansanm pou nou konbat pwopagasyon COVID-19 la.