Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]
305-582-6939
Daisy Gonzalez-Diego
[email protected]
305-995-2060

Majistra Carlos A. Gimenez ak Sipèentandan Lekòl Alberto M. Carvalho konvoke Reyinyon ekspè Sante Piblik yo

MIAMI ( Jiyè 10, 2020 )
County SealCounty Public Schools Seal

Majistra Konte Miami-Dade, Carlos A. Gimenez ak Sipèentandan Lekòl Piblik Konte Miami-Dade (M-DCPS) Alberto M. Carvalho gen enkyetid konsènan ogmantasyon ka pozitif COVID-19 ak jèn pasyan ki nan lopital pandan de semèn ki sot pase yo, yo an konsiltasyon avèk ekspè sante piblik yo pou revize ak diskite sou règleman sante ak kondisyon lokal yo kounye a, ansanm ak sikonstans ki nesesè pou asire yon retou lekòl san danje.

Majistra Gimenez ak Sipèentandan Carvalho te fè yon reyinyon vityèl ak pèsonèl enpòtan yo jedi pou diskite kritè federal ak eta pou relouvèti lekòl yo, nan kontèks montan ogmantasyon ka pozitif nan Sid Florid. Yo te dakò pou reyini ekspè medikal yo ki te konseye Konte a ak M-DCPS, pou tabli mezi ki baze sou syans pou kondisyon ki nesesè pou retounen lekòl san danje.

Majistra Gimenez te di: "Sipèentandan an avèk mwen trè enkyete pou timoun nou yo ki ap retounen lekòl mwa pwochen an sof si pwopagasyon viris la kalmeimedyatman, Mwen vle asire tou ke paran ki ap travay yo gen opsyon pou ane lekòl la, men nou dwe gen yon anviwònman san danje."

"Timoun ak adolesan ka pa menm konnen yo gen viris la, men yo ka gaye li bay pwofesè ak kamarad klas yo ki gen pwoblèm otoiminitè oswa lòt pwoblèm medikal, menm jan tou gaye li bay paran yo ak granparan yo, ki gen risk ki pi grav sentòm ak lanmò akoz COVID-19 la, "Majistra Gimenez te ajoute. "Se pou sa li enpòtan pou tout moun mete mask, pratike distans sosyal epi lave men yo souvan. Se chwa tout moun pou chanje trajektwa viris danjere sa a. "

Konsèy Lekòl Miami-Dade te apwouve inanimman yon plan detaye ak dinamik reouvèti lekòl, ki fèt anba direktiv sante piblik ak ekspètiz medikal, avèk konpreyansyon ke aplikasyon li baze sou Konte Miami-Dade ki ap avanse nan Faz 2 plan reouvèti Eta a plan. Kondisyon lokal yo nan kè priz desizyon sa a.

Sipèentandan Carvalho te di : "reouvèti lekòl yo nan tout eta nou an ak nasyon an pa ta dwe yon sèl apwòch pou tout moun." "Anplis done syantifik, nou pran an kont sikonstans inik kominote nou an ap fè fas yo. Nou ap travay ansanm ak Majistra a, ekspè medikal sezonye ak edikatè pou gide nan desizyon nou yo, epi asire ke tout paramèt kominote yo klè pou elèv nou yo ak anplwaye yo retounen san danje."

Tankou efò konjwen pou elimine kòz vyolans jèn yo ak sekirize lekòl yo, Majistra Gimenez ak Sipèentandan Carvalho pran angajman pou asire ke tout timoun, edikatè ak anplwaye yo retounen lekòl yo nan pi bon kondisyon posib pandan pandemi sa a.