Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]

Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez anonse agrandisman pwogram otèl pou pwoteje moun ki viv nan menm kay kont ekspozisyon a COVID-19 l

Konte a ajoute 400 chanm pou ede izole moun ki gen COVID-19 epi ede evite pwopagasyon viris la bay moun lakay yo

MIAMI ( Jiyè 16, 2020 )

An kolaborasyon avèk eta a, Konte Miami-Dade pral ajoute 400 chanm otèl pou izole moun ki teste pozitif ak COVID-19 epi pwoteje manm fanmi ki gen risk yo pou yo pa enfekte.

Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez te di : "Sa a se yon etap enpòtan pou sispann pwopagasyon viris la nan kay moun plizyè jenerasyon, espesyalman pou fanmi ki pa gen ase espas pou manm fanmi izole de lòt moun. Mwen vle remèsye gouvènè Ron DeSantis ak Direktè Jesyon Dijans Florid la Jared Moskowitz pou patenarya yo ak aksyon rapid yo pou fè yon otèl disponib pandan nou kontinye ap pran mezi pou bese pwopagasyon COVID-19 la."

Pwogram ki deja egziste nan Konte a ap peye chanm otèl pou moun Depatman Sante eta a rekòmande, ki te resevwa swen nan lopital epi egzeyate pou ale lakay yo, men yo toujou bezwen izole pou yon kantite jou. Ekspansyon pwogram lan ap ede fanmi ki gen yon manm ki te teste pozitif ak viris la men ki pa nesesèman gen sentòm. Moun sa a ka toujou pwopaje viris la bay manm fanmi li.

Nan yon reyinyon mèkredi avèk Lig Vil yo ak prèske de douzèn majistra 34 vil Konte a, Majistra Gimenez ak Majistra Miami Suarez Francis te diskite avèk gwoup la pou agrandi pwogram lan pou sèvi moun plizyè jenerasyon ki nan menm kay kote gran paran ak paran ka gen gwo risk pou viktim de yon manm ki pi jèn ki te teste pozitif.

Pi resan ogmantasyon COVID-19 pami moun ki gen laj 18 a 34 ane yo mete moun plizyè jenerasyon ki nan menm kay, yon bagay ki kouran nan Konte Miami-Dade, nan risk patikilye pou yon manm pi aje abouti lopital.

Majistra Gimenez te di: "Nou vle pwoteje fanmi nou yo ak enfimyè nan lopital nou yo ak doktè yo, ki te ap travay san rete,"

"Mwen vle di yon lòt fwa ankò ke tout moun dwe pran responsablite pèsonèl yo, mete mask anndan ak deyò nan espas piblik, rete a sis pye pou distans sosyal epi si yo ap viv ak lòt moun epi yo konn soti, yo dwe pran mezi pou pwoteje moun yo renmen. Se sèl fason nou ka bat viris sa a ansanm."