Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]
305-582-6939

Sant pou tès COVID-19 lan Nò Miami an deplase nan yon nouvo lokal

Tes la se disponib pou moun ki gen laj 5 an ak plis, avèk oswa san sentom. Timoun dwe rive avèk yon paran oswa yon gadyen legal.

MIAMI ( Dawout 14, 2020 )

Sant pou fè tès COVID-19 nan Nò Miami ki ta pwal nan Legliz Lasent Famiy lan te deplase nan yon nouvo lokal.

kounye a li nan:

Kagni Park
790 NE 135th
North Miami, FL 33161

Sant sa a ofisyèlman ouvè nan Lendi, 17 Out, 2020 nan 9è a.m.

Moun ka ale sou entènèt pou fè randevou yo an premye komanse Dimanch, 16 Out nan 9è a.m.

Sant tès sa a pral louvri sèt jou nan yon semèn, komanse nan 9è a.m. Li ouvè a moun ki gen laj 5 an ak plis, avèk oswa san sentom yo. Timoun dwe rive avèk yon paran oswa gadyen legal.

Yo ankouraje pou tout moun fè yon Randevou. Paske yo bay priyorite ak moun ki gen yon randevou.

Rezilta yo disponib sou entèntè.

Ou ka fè yon randevou sou entènèt sèt jou yon semen, nenpòt le soti nan 9 a.m. 4 p.m., clike.