Kontak pou Laprès:
Gayle Love
[email protected]
305-514-6029 305-297-1857
Frank Calderon
[email protected]
305-514-6034 786-516-1001
James Richards
[email protected]
305-514-6035 305-632-6376

Depatman Jesyon Dechè Solid Konte Miami-Dade sispann orè ramasaj gwo fatra pandan tanpèt twopikal Eta ap apwoche

MIAMI ( Novanm 07, 2020 )

Depatman Jesyon Dechè Solid Konte Miami-Dade (DSWM) anonse sispansyon orè ramasaj gwo fatra jiska nouvèl lòd. Pa gen okenn ramasaj gwo fatra ki va pwograme pwograme apati 5 pm samdi 7 novanm.

Nou fè sa an repons a Tanpèt Twopikal Eta ki ap pwoche.

DSWM va kontinye kolekte gwo fatra ki deja pwograme pandan tan an pèmèt sa. 13 Sant Dechè ak Resiklaj yo (TRCs) va rete ouvè pou itilizasyon kliyan zòn sèvis yo pandan lè nòmal dimanch depi 7 am rive 5:30 pm - ankò, toutotan kondisyon metewolojik yo pèmèt sa. Suiv DSWM sou Facebook ak Twitter pou dènye enfòmasyon yo. Pou yon lis kote TRC, vizite paj entènèt sa a. Pou plis enfòmasyon, vizite miamidade.gov/solidwaste.