Kontak pou Laprès:

Sèvis Konte Miami-Dade yo reprann apre Tanpèt Twopikal Eta

Ayewopò Entènasyonal Miami ak Pò Miami louvri, e pifò sèvis transpò piblik yo rekòmanse nan lendi

MIAMI ( Novanm 09, 2020 )

Nan tout Konte Miami-Dade, pifò sèvis yo retounen nan orè regilye kounye a pandan menas Tanpèt Twopikal Eta a pase.

Sèvis Konte a

Tout biwo gouvènman yo va relouvri nan madi 10 novanm 2020, ki gen ladan yo Lojman Piblik ak Devlopman Kominotè, ak Depatman Dlo ak Egou, pami lòt. Jesyon Dechè Solid, ki gen ladan Divizyon Kontwòl moustik, va rekòmanse travay. Tout branch Sistèm Piblik Miami-Dade yo ap relouvri Madi tou.

Ayewopò Entènasyonal Miami ak Pòt Miami louvri.

Pak Konte Miami-Dade va relouvri madi nan orè regilye yo, eksepte pou Fruit and Spice Park, ki va louvri a midi. Akòz dlo ki rete an plas, Country Club nan Miami ap fèmen pou jiska yon semèn epi Crandon Golf pou de (2) jou. Sant pou tire Trails Glades va fèmen pou de a twa jou akòz yon pann elektrisite ak dlo ki rete an plas.

Tès COVID-19

Nan madi, sit tès COVID-19 sa yo va relouvri:
Sant tès nan machin yo:
Tropical Park
Miami Beach Convention Center
Amelia Earhart Park

Sant tès apye:
Harris Field
Caleb Center
Salvation Army
Sherbondy Park

Minibis mobil tès yo pral deplwaye tou, epi tès yo fè kay yo ap rekòmanse.

Sant tès Marlins Park ap relouvri mèkredi. Pou tout dènye enfòmasyon sou reouvèti lòt sit tès, vizite miamidade.gov/covid-testing.

Transpò

Depatman Transpò ak Travo Piblik rekòmanse sèvis transpò piblik a 3:00 pm lendi 9 novanm epi yo va bay sèvis regilye lasemèn apati madi 10 novanm sou Metrorail, Metromover, Sèvis Transpò Espesyal (STS), ak wout Metrobus yo, ki va opere selon Orè Nouvo Nòmal yo. Kèk wout Metrobus ka toujou afekte akòz inondasyon. GO Connect ak GO Nightly ap reprann sèvis tou. Pou plis detay, tcheke miamidade.gov/emergency.

Aksyon Kominotè ak Depatman Sèvis Imen

Aksyon Kominotè ak Depatman Sèvis Imen va rekòmanse operasyon Nouvo Nòmal nan madi 10 novanm 2020, avèk eksepsyon sa yo:

 • Sant Resous Kominotè (CRC) va relouvri a 10:00 am, yo va bay sèvis an pèsòn limite, epi nou ankouraje rezidan yo aplike pou asistans sou entènèt nan miamidade.gov/socialservices oswa lè yo kontakte sant ki pi pre yo.
 • Sant Head Start/Early Head Start ap relouvri pou sèvis an pèsòn, eksepte sa ki annapre yo:
  • Centro Mater - East, West ak Walker Park
  • Pak Seals - Culmer , North County ak Ofelia E. Brown
  • Sant Aprantisaj O'Farrill - Coral Way, Perrine, Arthur Mays ak South Miami
  • Haitian Youth - Early Steps
  • Crystal Learning Center
  • Rising Star Academy

Nan kote sa yo, bon jan kalite aktivite edikasyon pou timoun pral fèt adistans. Pou enfòmasyon ajou sou pwogram MDC Head Start/Early Head Start, tanpri rele 786-469-4622 oswa imel [email protected].

311 Santdapèl

Santdapèl 311 ap kontinye orè nòmal li pou reponn kesyon yo.