Kontak pou Laprès:
Tere Florin
[email protected]
305-375-2805

Depatman Reglemantasyon ak Resous Ekonomik Konte Miami-Dade ankouraje kliyan yo itilize sèvis sou entènèt kòm mezi prevansyon kont coronavirus

MIAMI ( Mas 13, 2020 )

Depatman  Reglemantasyon ak Resous Ekonomik Konte Miami-Dade (RER) ap kontinye swiv Coronavirus (COVID-19) la ak swiv rekòmandasyon Sant pou

Kontwòl Maladi ak Depatman Lasante Florid pou ede prevni pwopagasyon viris respiratwa

Anplis nou mande chak moun lave men yo avèk savon ak dlo regilyèman, Pak, RER rer te ogmante frekans sèvis netwayaj nan lokal ki sèvi pi plis kliyan li yo, tankou Sant Pèmi ak Enspeksyon, Sant Gouvènman Stephen P. Clark ak Vilaj Tranzit anwo lavil- Nò ak sid. RER mete plis anfaz tou sou netwaye kontwa sèvis, ti sal datant, twalèt yo ak lòt kote moun manyen souva.

Pandan pa gen okenn entèripsyon sèvis kounye a nan kèlkeswa zòn RER menm avèk mezi sa yo an plas, RER ap ankouraje kliyan li yo ak manm nan piblik la sèvi ak anpil sèvis sou entènèt  li yo nan plas biwo, si yo pa bezwen. Evite kontak sere ede anpeche pwopaje maladi a.

Men yon echantiyonaj nan sèvis ki disponib kounye a sou entènèt:

Konsèy ak Administrasyon Kòd: Kou Règ Konsèy la ak Edikasyon Kontini Apèl ke yo bay anplwaye ki sètifye an kòd atravè Divizyon Administrasyon Kòd RER pwograme pou Samdi 28 mas ak 4 avril yo ranvwaye. Nou va anonse nouvo dat yo byento. Sou entènèt, kliyan yo ka fè rechèch enfòmasyon ak plent sou kontraktè, ak rechèch pou pwodwi ki apwouve.

Konfòmite Kòd: Pami sèvis ki disponib sou entènèt pou Konfòmite Kòd yo, se rechèch pou kòd bilding, vyolasyon kòd katye ak aplikasyon pou Sètifika Itilizasyon.

Pèmi Konstriksyon ak Kòd Bilding: Kliyan yo ka jwenn aksè a sèvis dosye, enfòmasyon ak demann sou entènèt  , ki gen ladan eta revizyon plan ak kòmantè, rezilta enspeksyon, peye frè, mande/anile enspeksyon, jwenn sèten pèmi ki disponib atravè e-permitting ak jwenn Sètifika nan Okipasyon ak sèten Sètifika Itilizasyon.

Pwoteksyon Konsomatè: Rezidan yo ka pote plent sa yo sou entènèt: Konsomatè  , vòl Salè ak sèvis pou anboch  konpayi transpò oswa taksi.

Jesyon Resous Anviwònmantal (DERM): Pami sèvis disponib sou entènèt   pou DERM ap ranpli plent sou anviwònman, chache dosye anviwònman ak gade konsiderasyon sou anviwònman.

Film ak Lwazi: Biwo Biwo Film ak sistèm pèmi Lwazi disponib spu  entènèt, kòm plas rechèch.

Planifikasyon ak Zonaj: Divizyon Planifikasyon ak Zonaj itilize yon pòtay sèvis pèsonèl pou sèvis yo. Nou ankouraje aplikan yo vizite pòtay la pou aprann plis sou sèvis ki disponib.

Moun nan Konte Miami-Dade ki kwè ke yo te ekspoze a COVID-19 la ta dwe rele Depatman Lasante Florid nan 305-324-2400. Si w ap ale nan yon biwo ak etablisman medikal, rele davans. Pou kesyon sou COVID-19 nan Florid, tanpri rele Depatman Lasante Florid la nan 1-866-779-6121.

Pou ijans medikal, rele 911.

Pou enfòmasyon ki ajou, vizite www.miamidade.gov/coronavirus.