Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]
305-582-6939

Dekrè Egzekitif Majistra Konte Miami-Dade la, Majistra Carlos A. Gimenez ki fèmen tout biznis ki pa esansyèl

Sèvis esansyèl yo rete louvri tankou enstalasyon medikal, boutik, estasyon gaz, konpayi avyon, bank ak kwizin restoran pou sèvis pla a anpòte.

MIAMI ( Mas 19, 2020 )

Akòz pwopagasyon kontinyèl kowonaviris (COVID-19) la, Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez te siyen yon dekrè egzekitif pou fèmen tout etablisman vant an detay ak komèsyal ki pa esansyèl, efektif apati 9 pm. Jedi, 19 mas 2020.

Konte Miami-Dade ap fèmen biznis sa yo ak lòt sou rekòmandasyon Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC). Rekòmandasyon sa yo vin pi serye pandan kantite ka COVID-19 yo ap ogmante nan Konte nou an ak toupatou nan mond lan.

Fèmti biznis

Deklarasyon eta dijans sa a gen ladan, men li pa limite a, fèmti tout:

magazen materyèl atistik, magazen metryèl atizay
kwafè, salon bote, estidyo pou zong
libreri
kazino, tankou Calder, Casino Miami, Magic City and Hialeah Park
boutik rad
pak amizman alenteryè, pak tranpolin, pis pou w kondwi
magazen bijou
sant komèsyal
magazen ekipman pou mizik
boutik plàn
klib sosyal, klib tenis, teren gòlf, gwoup lapèch
magazen souvni
spa
magazen machandiz espò
sant leson patikilye, klas mizik
magazen jwèt ak magazen timoun

Biznis ki ap rete louvri

Tout enstalasyon medikal, biwo doktè, ak konpayi avyon ap rete ouvè.

Biznis ki ka rete louvri gen ladan yo:

sèvis achitekti, jeni ak peyizaje
enstalasyon swen moun ki pa ka itil tèt yo (ALFs), mezon retrèt, sant gadri pou granmoun ak etablisman rezidansyèl pou granmoun aje
bank
biznis ki kominike avèk kliyan sèlman elektwonikman oswa pa telefòn
biznis opere nan nenpòt ayewopò, pò oswa lòt etablisman gouvènman
gadri, men limite a yon maksimòm de 10 timoun ak pwofesè nan nenpòt ki gwoup
sit konstriksyon ki nan operasyon an, kèlkeswa kalite bilding lan
boutik
faktori, enstalasyon fabrikasyon, plant anbouteyaj ak lòt sit endistriyèl
kilti manje, ki gen ladan agrikilti, elvaj ak lapèch
estasyon gaz
boutik
magazen materyèl soli
swen nan kay pou granmoun aje, granmoun oswa timoun
sèvis jaden ak pisin
sant lesiv
founisè lojistik
lapòs ak sèvis ekspedisyon
founisè gaz natirèl ak gaz pwopan
jounal, televizyon, radyo ak sèvis medya
magazen ekipman pou bèt kay
famasi
sèvis pwofesyonèl, tankou sèvis legal ak sèvis kontablite
kwizin restoran, pou anpòte ak livrezon sèlman
sèvis ki bay manje, abri, sèvis sosyal ak lòt bagay nesesite pou moun ekonomikman defavorize
taksi ak founisè transpò prive
founisè telekominikasyon
sèvis jesyon dechè, ki gen ladan ramasaj ak jete yo

Dekrè egzekitif sa a va ede asire sante ak sekirite moun ki a risk pou atrape COVID-19 la, tankou granmoun aje ak moun ki gen lòt pwoblèm sante, tankou kè, poumon ak maladi respiratwa, dyabèt ak kansè.

Majistra Gimenez ankouraje tout moun swiv rekòmandasyon Depatman Lasante Florid ak Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi pou diminye transmisyon viris sa a.

Majistra Gimenez te di: "Mwen konnen li trè fristran pou nou gen nouvo fèmti chak jou, men yo enpòtan anpil pou pwoteje tout moun nan Konte nou an,". "Nou ap aji sou rekòmandasyon CDC.

"Anplis nouvo fèmti biznis sa yo, nou chak dwe pran responsablite pèsonèl pou ede rete viris sa a. Nou dwe aji Kòm si nou te enfekte epi pran tout etap prekosyon pou evite transmèt viris sa a bay lòt moun."

Mezi prevantif yo gen ladan yo lave men regilyèman, esterilize tout kote moun manyen souvan, ak distans sosyal seryezman a omwen sis pye ant moun.

Pou dènye nouvèl sou sitiyasyon an ak yon lis konplè sou biznis ki ap fèmen, ale nan miamidade.gov/coronavirus.