Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]
305-582-6939

Majistra Carlos A. Gimenez bay Dekrè Egzekitif 20-20 ki egzije mask yo

Bonjan distans sosyal omwen sis pye distans ant moun toujou obligatwa, menm lè yo itilize mask

MIAMI ( Avril 09, 2020 )

Jodi a Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez te siyen Dekrè Egzekitif 20-20 ki egzije kouvèti pou vizaj pou moun ki ap travay oswa ki ap vizite boutik, restoran, famasi, sit konstriksyon, machin transpò piblik, machin transpò patikilye, ak kote kote mezi distans sosyal yo pa posib. Dekrè sa a an aplikasyon a 11:59 pm. 9 avril 2020:

Pandan li ap vwiv direktiv Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi yo etabli, Dekrè sa a egzije itilizasyon nenpòt kouvri ki kouvri vizaj ak bouch yo, menmsi wi ou achte l oswa fè li lakay, epi li sekirize ak riban oswa pase dèyè zòrèy. Men kèk egzanp sou mask konfòm lakay ou ka jwenn isit la.

Moun pa ta dwe itilize mask N95, paske se founiti enpòtan pou travayè lasante, lapolis, ponpye, jesyon dijans, oswa lòt moun ki angaje nan aktivite lavi/sekirite. Tout moun ki mete mask ta dwe revize direktiv CDC ak Depatman Lasante Florid konsènan aplikasyon san danje, retire ak netwayaj mask yo.

Mask yo pa obligatwa pou timoun ki gen mwens pase 2 lane oswa tout moun ki gen pwoblèm pou respirasyon akòz yon pwoblèm kwonik ki egziste deja.

Majistra Gimenez te di : "Mwen vle raple tout moun ke pandan ke mete mask kapab ede pou rankont rapwoche, ou dwe kontinye pratike distans sosyal". "Nou pa vle okenn moun gen yon santiman fo sekirite paske sèlman yo mete yon mask.

"Menm moun ki santi yo pafètman an sante, mete mask kapab transmèt COVID-19 la, kidonk, tout moun, kenbe distans nou a omwen sis pye distans. Tanpri, fè tout sa w konnen pou rete pi an sekirite lakay!"

Dispozisyon ki nan Dekrè 20-20 yo se estanda minimòm obligatwa pou Konte a. Minisipalite yo ka enpoze estanda ki pi sevè nan jiridiksyon yo, jan lalwa pèmèt sa.

Pou dènye nouvèl sou COVID-19 la nan Konte a, ale nan miamidade.gov/coronavirus.